کلیدواژه‌ها = دانشجویان
شناسایی مؤلفه های خودرهبری دانشجویان

دوره 25، شماره 3، آذر 1398، صفحه 51-71

آرزو نعیمی مجد؛ حمیدرضا آراسته؛ نادرقلی قورچیان؛ کامران محمدخانی


آناتومی مفهوم «دانش آموخته»: تحلیل کیفی برداشت و تجارب دانشجویان تحصیلات تکمیلی و اعضای هیئت‌ علمی

دوره 23، شماره 2، تیر 1396، صفحه 25-48

ناصر شیربگی؛ نعمت اله عزیزی؛ شبنم بهرامی


تبعیت دانشجویان از هنجارهای حرفه ای در پژوهشهای دانشگاهی: مروری بر یافته های پیمایش ملی

دوره 22، شماره 2، تیر 1395، صفحه 25-48

سید هادی مرجائی


رابطه سرمایه‌‌‌‌ فرهنگی و سرمایه اجتماعی با میزان آگاهی دانشجویان از فرهنگ دانشگاهی

دوره 22، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 99-126

سعید تمنا؛ سمیه صمدی


واکاوی اشتغال پذیری دانشجویان زن: راهکاری جدید برای تقویت حضور زنان در بازار کار

دوره 21، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 21-50

کریم نادری مهدیی؛ لیلا زلیخائی سیار؛ مهرداد پویا


بررسی ویژگی های روانسنجی( پایایی و روایی) مقیاس کیفیت تدریس اساتیداز دیدگاه دانشجویان دانشگاه: کاربرد تحلیلی عاملی تاییدی

دوره 21، شماره 1، خرداد 1394

10.22034/irphe.2015.707046

علی پورصفر؛ رضا هویدا


عوامل مؤثر بر تمایل شغلی دانشجویان به استخدام: کاربردی از نظریه توسعه‌یافته رفتار برنامه‌ریزی شده

دوره 20، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 75-93

محمد شنگلی نجف آبادی؛ سعید محمدزاده؛ بهمن خسروی پور؛ مسعود یزدان پناه


بررسی عوامل مؤثر بر تمایل شغلی دانشجویان نسبت به استخدام: کاربردی از تئوری توسعه‌یافته رفتار برنامه‌ریزی شده(TPB)

دوره 20، شماره 4، اسفند 1393

10.22034/irphe.2015.707047

محمد شنگلی نجف‌آبادی؛ سعید محمدزاده؛ بهمن خسروی‌پور؛ مسعود یزدان‌پناه


شناسایی و تحلیل ابعاد باورهای معرفت شناختی دانشجویان

دوره 20، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 79-100

عباس خدابنده اویلی؛ مهدی سبحانی نژاد؛ محسن فرمهینی فراهانی


شناسایی و تحلیل ابعاد باورهای معرفت شناختی دانشجویان دانشگاه شاهد

دوره 20، شماره 1، خرداد 1393

10.22034/irphe.2014.707015

مهدی سبحانی نژاد؛ عباس خدابنده اویلی؛ محسن فرمهینی فراهانی


نقش آموزش کارآفرینی در نگرش کارآفرینانه و باور خودکارآمدی عمومی دانشجویان

دوره 19، شماره 3، آذر 1392، صفحه 63-80

عادل محسنی؛ سید حسین موسوی؛ محمد جمالی


باورهای معرفتی دانشجویان و تأثیر متغیرهای زمینه ای بر آن

دوره 19، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 1-22

حیدر مختاری؛ محمدرضا داورپناه؛ محمدرضا آهنچیان


پیش بینی رشد شغلی بر اساس سبکهای هویت در دانشجویان مراکز آموزش عالی شهر بجنورد

دوره 19، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 161-175

علی اکبر سلیمانیان؛ حمید درودی؛ زینب گل پیچ


باورهای معرفتی دانشجویان و تأثیر متغیرهای جمعیّت‌شناختی بر آن

دوره 19، شماره 2، شهریور 1392

10.22034/irphe.2013.707019

حیدر مختاری؛ محمدرضا داورپناه


جهتگیری دینی و جهتگیری پرسشگری دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دوره 18، شماره 3، مهر 1391، صفحه 1-21

ژاله کیانی؛ فاطمه فروزش یکتا؛ لیلا عزیزی


جهت گیری دینی و جهت گیری پرسشگری دانشجویان دانشگاه امیر کبیر

دوره 18، شماره 3، مهر 1391

10.22034/irphe.2012.707008

ژاله کیانی؛ فاطمه فروزش یکتا؛ لیلا عزیزی


بررسی رابطه امید با موفقیت تحصیلی دانشجویان

دوره 17، شماره 2، تیر 1390، صفحه 1-16

نسرین ابراهیمی؛ زهرا صباغیان؛ محمود ابوالقاسمی


اندازه گیری ارزشهای دانشجویان دانشگاه پیام نور استان تهران

دوره 17، شماره 2، تیر 1390، صفحه 121-136

محمود اکرامی؛ زهرا دشتوان اردستانی؛ امیر هوشنگ فرهبد


« بررسی رابطه امید با موفقیت تحصیلی دانشجویان»(مورد: دانشگاه شهید بهشتی)

دوره 17، شماره 2، تیر 1390

10.22034/irphe.2011.706870

نسرین ابراهیمی؛ زهرا صباغیان؛ محمود ابوالقاسمی


بررسی خصوصیات استاد خوب از نظر دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

دوره 16، شماره 4، دی 1389، صفحه 41-55

الهه هرندی زاده؛ امیر نعیمی؛ غلامرضا پزشکی راد؛ راضیه نامدار


خوشه های انگیزشی دانشجویان در دروس عمومی، تربیتی و اختصاصی دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

دوره 16، شماره 4، دی 1389، صفحه 57-72

جواد مصرآبادی؛ زینب احمدی؛ الهام عرفانی آداب


ارتباط راهبردهای شناختی، فراشناختی و تعاملات دانشجویان در آموزش مجازی با پیشرفت تحصیلی

دوره 16، شماره 4، دی 1389، صفحه 73-96

نسیم سعید؛ حسین زارع؛ نعمت اله موسی پور؛ محمد رضا سرمدی؛ محمود هرمزی


رابطه هوش هیجانی، خودپنداره و عزت نفس با پیشرفت تحصیلی

دوره 16، شماره 2، دی 1389، صفحه 99-113

محمد رضا تمنایی فر؛ فریبرز صدیقی ارفعی؛ فاطمه سلامی محمد آبادی


مطالعه ارتباط راهبردهای شناختی، فراشناختی و تعاملات دانشجویان در آموزش مجازی با پیشرفت تحصیلی

دوره 16، شماره 4، دی 1389

10.22034/irphe.2010.706866

نسیم سعید؛ حسین زارع؛ نعمتالله موسی پور؛ محمدرضا سرمدی


تأثیر عوامل فردی و خانوادگی بر سازگاری دانشجویان با محیط دانشگاه

دوره 16، شماره 1، تیر 1389، صفحه 19-43

مهرناز روشنایی