داوران همکار در ارزیابی مقالات با این فصلنامه از ابتدای سال 1402

(به ترتیب حروف الفبا)

ردیف

نام خانوادگی

نام

محل خدمت

1

آراسته

حمیدرضا

دانشگاه خوارزمی

2

آهنچیان

محمدرضا

دانشگاه فردوسی مشهد

3

ابراهیم آبادی

فرهاد

مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

4

ابراهیمی

یزدان

مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

5

اکبری بیرق

حسن

دانشگاه سمنان

6

امانی

وحید

دانشگاه فرهنگیان

7

انتظاری

یعقوب

مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

8

بازرگان

عباس

دانشگاه تهران

9

بازرگانی پور

مهدی

دانشگاه صنعتی اصفهان

10

بحرانی

مرتضی

پژوهشکدة مطالعات فرهنگی و اجتماعی

11

بختیاری

ابوالفضل

دانشگاه فرهنگیان

12

برزویان شیروان

صمد

دانشگاه علامه طباطبایی

13

بوذری

سیما

مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

14

بهامیریان

منیژه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

15

پورآتشی

مهتاب

مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

16

تقوایی یزدی

مریم

دانشگاه آزاد ساری

17

تقی زاده

عباس

دانشگاه فرهنگیان

18

توفیقی

جعفر

دانشگاه تربیت مدرس

19

جاودانی

حمید

مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

20

جعفری

اسماعیل

دانشگاه شهید بهشتی

21

جوادی پور

محمد

دانشگاه تهران

22

چهارباشلو

حسین

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

23

حاتمی

جواد

دانشگاه تربیت مدرس

24

حاجی مینه

رحمت اله

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

25

حسن مرادی

نرگس

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

26

حسینیان

سیمین

دانشگاه الزهرا (س)

27

حسینی لرگانی

سیده مریم

مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

28

حسینی مقدم

محمد

پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی کشور

29

حقدوست

علی اکبر

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

30

خنیفر

حسین

دانشگاه تهران

31

خوشنام

مژگان

ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻋﻠﻤﻲ ﻛﺸﻮر

32

دهمرده

مهدی

دانشگاه تهران

33

ذاکرصالحی

غلامرضا

مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

34

رحیمی

حمید

دانشگاه کاشان

35

رشیدی

زهرا

مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

36

روشن

احمدرضا

مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

37

رومیانی

یونس

دانشگاه شهید چمران اهواز

38

ریاضی

نهال

دانشگاه علامه طباطبایی

39

زمانی

اصغر

مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

40

سراجی

فرهاد

دانشگاه بوعلی سینا

41

سردارنیا

خلیل الله

دانشگاه شیراز

42

سعدوندی

مهسا

دانشگاه تربیت مدرس

43

سعیدی

احمد

مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

44

سلیمی

منیژه

دانشگاه فرهنگیان

45

شمشیری

بابک

دانشگاه شیراز

46

شهدادی

علی

مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

47

شیربگی

ناصر

دانشگاه کردستان

48

شیرزاد کبریا

بهارک

دانشگاه آزاد اسلامی

49

شیری

نعمت اله

دانشگاه ایلام

50

صالحی

سید جواد

دانشگاه شیراز

51

صالحی

محمد جواد

مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

52

صالحی عمران

ابراهیم

دانشگاه مازندران

53

طاهرخانی

رضا

دانشگاه بوعلی سینا همدان

54

طاهری نیا

علی باقر

دانشگاه تهران

55

عارفی

محبوبه

دانشگاه شهید بهشتی

56

عباباف

زهره

دانشگاه فرهنگیان

57

عباسی

عنایت

دانشگاه تربیت مدرس

58

عبداللهی

حسین

دانشگاه علامه طباطبایی

59

عدلی

فریبا

دانشگاه الزهرا(س)

60

عزیزی

محمد

دانشگاه تهران

61

عسگری

حشمت اله

مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

62

عطاران

محمد

دانشگاه خوارزمی

63

علویان

فیروزه

دانشگاه فرهنگیان

64

علیرضا

مهدی

پژوهشگر آزاد

65

فراستخواه

مقصود

مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

66

فریدونی

سمیه

مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

67

فیاض

ایراندخت

دانشگاه علامه طباطبایی

68

قارون

معصومه

مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

69

قریشی

مریم سادات

دانشگاه الزهرا (س)

70

کاظمی

عباس

پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

71

کیامنش

علیرضا

دانشگاه خوارزمی

72

کیانی

مسعود

دانشگاه کاشان

73

کیوانی

جعفر

دانشگاه خوارزمی

74

گلدسته

اکبر

دانشگاه علم و فرهنگ

75

لطفی عظیمی

افسانه

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد جنوب

76

مجتبی زاده

محمد

داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﺧﺪاﺑﻨﺪه

77

محجوب

حسن

دانشگاه علوم و فنون هوایی

78

محمودی

مهدی

دانشگاه پیام نور، واحد لواسانات

79

مظفری

گشتاسب

مرکز ارتباطات شهرداری تهران

80

منیعی

رضا

مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

81

موسوی

سیداسماعیل

مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

82

مهران

گلنار

دانشگاه الزهرا(س)

83

نامداریان

لیلا

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

84

نامداری پژمان

مهدی

دانشگاه فرهنگیان

85

نوروززاده

رضا

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

86

نوری

فیروز

دانشگاه بوعلی سینا

87

واعظی

رضا

دانشگاه علامه طباطبایی

88

هاشم نیا

شهرام

دانشگاه پیام نوراستان البرز

89

یادگارزاده

غلامرضا

سازمان سنجش آموزش کشور

90

یزدان پناه

احمدعلی

مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

91

یوسفی اقدم

رحیم

دانشگاه علامه طباطبایی