نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

تحقیق حاضر با هدف مطالعه رابطه امید با موفقیت تحصیلی دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی در دو دوره کارشناسی و کارشناسی‌ارشد و در سه گروه علوم انسانی، فنی- مهندسی و علوم پایه صورت پذیرفت. تعداد 381 نفر نمونه با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای نسبتی انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد «مقیاس امید در عرصه‌های خاص بزرگسالان» بود و از روشهای آزمون‌ T، تحلیل واریانس، ضریب همبستگی و رگرسیون و آزمون شفه برای تحلیل داده‌ها استفاده شد. بر اساس نتایج پژوهش بین دو عامل امید و موفقیت تحصیلی رابطه معنادار به دست آمد. همچنین، با توجه به نتایج، میزان امید دانشجویان در عرصه‌های مختلف با رشته تحصیلی و دوره تحصیلی آنان رابطه معنادار داشت. علاوه بر این، بین میزان امید در عرصه خانوادگی و عرصه تحصیلی با موفقیت تحصیلی نیز رابطه‌ای معناداری وجود داشت، ولی در سایر عرصه‌های مطرح‌شده امید، رابطه معناداری مشاهده نشد. در نهایت، نتایج نشان داد که از بین شش عرصه مطرح امید، امید در عرصه تحصیلی بیشترین رابطه را با موفقیت تحصیلی دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating Relationship of Hope and Academic Success of College Students

نویسندگان [English]

  • Nasrin Ebrahimi 1
  • Zahra Sabaghian 2
  • Mahmood Abolghasemi 2

1 M.A. in Management and Planning in Higher Education of Shahid Beheshti University

2 Shahid Beheshti University

چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the relationship between hope and academic success, which was conducted on Shahid Beheshti University students studying in undergraduate and post-graduate in three branches, Human Science, Technical-Engineering and Basic Sciences. A sample of 381 individuals was selected by Ratio Stratified random Sampling method. The tool of collecting data was the standard questionnaire “Adults hope scale in specific areas”. T test, Sheffe test, analysis of variance, co-relation coefficient and regression were used to analyzed the data. According to the results of this research there was a significant relationship between the two factors: hope and academic success. Also there was a significant relationship between students hope in different phases with their academic field and academic period. There was also significant relationship between hope in familial area as well as academic phase and academic success, but in other areas of hope there were no significant relationships. Finally, the results indicated that among six areas of hope, hope in the academic area had the highest relationship with academic success.

کلیدواژه‌ها [English]

  • hope
  • Academic Success
  • College Students
  • Shahid Beheshti University
  • Iran