شناسایی و تحلیل ابعاد باورهای معرفت شناختی دانشجویان

نویسندگان

چکیده

باورهای معرفت شناختی جهتگیریهای اساسی افراد در باره موضوعات یادگیری را نشان می‌دهد و از این رو منشأ بسیاری از تحولات پایدار در زندگی تحصیلی و اجتماعی دانشجویان قرار می‌گیرد. هدف از پژوهش حاضر شناسایی و تحلیل ابعاد باورهای معرفت شناختی دانشجویان بود. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی بود و نمونه‌ای بالغ بر 361 نفر از دانشجویان دوره‌های کارشناسی و کارشناسی‌ارشد دانشگاه شاهد به تفکیک دانشکده‌های پزشکی و غیر پزشکی بررسی شد. ابزار پژوهش پرسشنامه استاندارد باورهای معرفت شناختی شومر(1993) بود که برای تعیین روایی مطابق با نظر کارشناسان علوم تربیتی از روایی سازه بهره گرفته شد و پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ 79/0 به‌دست آمد. در تحلیل توصیفی و استنباطی داده‌ها از مقایسه میانگینها،t تک متغیره و tدو گروه مستقل استفاده شد. نتایج حاکی از نبود اعتقاد به سادگی و قطعیت در ساختار دانش و توانایی ذاتی و سریع در مفاهیم یادگیری دانشجویان است. تجزیه و تحلیل نتایج تحقیق در خصوص متغیرهای تعدیل‌کننده نیز نشان داد که دانشجویان دوره کارشناسی‌ارشد نسبت به دانشجویان دوره کارشناسی باورهای معرفت شناختی
ساده‌اندیشانه پایین‌تری دارند. اما بین باورهای معرفت‌شناختی زنان و مردان و همچنین، دانشجویان دانشکده‌های پزشکی و غیر پزشکی تفاوت آماری معناداری مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identification and analysis of epistemological beliefs of Shahed University’s students

نویسندگان [English]

  • Abbas KhodabandehAvili
  • Mahdi Sobhaninejad
  • Mohsen Farmahini Farahani

چکیده [English]

Epistemological beliefs represent fundamental orientations about learning. Therefore, it is considered as the most common cause of sustainable development in academic and social lives of students. The aim of present study was to identify and analyze the dimensions of students' epistemological beliefs. The research method was descriptive -survey and a sample of over 361 undergraduate and postgraduate students of Shahed University in medical and non-medical colleges were investigated. The research instrument was Schumer's Epistemological Beliefs Questionnaire (1993) in which its construct validity and reliability were determined according to educational expert's view, and calculating Cronbach's alpha coefficient (.79), respectively. In descriptive and inferential analysis of the data, means comparison, Univariate t and two independent groups t tests were used. The results indicated the lack of beliefs in students’ simplicity and certainty of the knowledge structure and inherent ability to quickly learn the concepts. The analysis of results on the moderator variables also has shown that postgraduate students have had lower naive epistemological beliefs than undergraduates. But in the epistemological beliefs of male and female, as well as medical and non-medical students, no significant differences were observed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Epistemological Beliefs
  • Naive Epistemological Beliefs
  • students
  • Shahed University