رابطه هوش هیجانی، خودپنداره و عزت نفس با پیشرفت تحصیلی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی دانشگاه کاشان

2 دانشجوی کارشناسی‌ارشد روانشناسی تربیتی

چکیده

شناخت عواملی که به پیشرفت تحصیلی و جلوگیری از افت تحصیلی منجر می‌شود، اهمیت ویژه‌ای دارد. پاره-ای از مطالعات بیانگر ارتباط مستقیم بین هوش هیجانی، خودپنداره و عزت نفس با پیشرفت تحصیلی هستند، لیکن بعضی از صاحبنظران در خصوص رابطه مستقیم بین آنها تردید دارند. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه هوش هیجانی، خودپنداره و عزت نفس با پیشرفت تحصیلی انجام شده است. نمونه پژوهش شامل 400 دانشجوی مقطع کارشناسی بود که از طریق روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه هوش هیجانی بار – آن، آزمون خود پنداره راجرز، آزمون عزت نفس پوپ و همچنین، از معدل دانشجویان
به عنوان شاخص پیشرفت تحصیلی استفاده شد. برای تحلیل داده‌های پژوهش از شاخصهای آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. نتایج تحلیلی داده‌ها نشان داد که بین هوش هیجانی، خودپنداره و عزت نفس با پیشرفت تحصیلی رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین، یافته‌ها نشان داد که بین هوش هیجانی و خودپنداره دانشجویان دختر و پسر تفاوتی وجود ندارد، اما میزان عزت نفس دانشجویان دختر بیش از دانشجویان پسر است. بنابراین، در بررسی عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی نمی‌توان فقط بر سازه‌های روانشناختی مانند هوش هیجانی، خودپنداره و عزت نفس تأکید کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship of Emotional Intelligence, Self Concept and Self Esteem to Academic Achivenment

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Tamanaifar 1
  • Fariborz Sedighi Arfai 1
  • Fatemeh Salami Mohammad Abadi 2

1 Psychology at the University of Kashan

2 Graduate Student of Education Psychology

چکیده [English]

Researchers have attempted to identify critical factors that contribute to academic achievement. Some studies report direct relation of emotional intelligence, self concept and self esteem with academic achievement. On the other hand, some experts doubt their direct relationship. The objective of the present study was to investigate the relationship among emotional intelligence, self concept and self esteem with academic achievement. 400 university students were selected by simple random sampling. Bar – on questionnaire of emotional intelligence, Rogers self concept test, and Pop self esteem test were administered. Furthermore, the mean scores of students were used as an index of academic achievement. Data were analyzed by descriptive and inferential statistical indexes. No statistically significant relationship between emotional intelligence, self concept, self esteem, and academic achievement were found. In addition, no statistically significant differences between emotional intelligence and self concept were found between male and female students. However, the self esteem of female students was higher than male students. The lack of significant relations among the constructs suggests the need for considering other factors that may influence the academic achievement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • academic achievement
  • emotional intelligence
  • Self Concept
  • Self Esteem
  • University students