ارتباط راهبردهای شناختی، فراشناختی و تعاملات دانشجویان در آموزش مجازی با پیشرفت تحصیلی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری آموزش از دور، دانشگاه پیام نور تهران

2 دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه پیام نور تهران

3 دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان

4 دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه پیام نور تهران،

چکیده

هدف این پژوهش بررسی ارتباط کاربرد راهبردهای شناختی، فراشناختی و تعاملات با پیشرفت تحصیلی دانشجویان کارشناسی دانشگاههای مجازی بود. در یک بررسی توصیفی – همبستگی 352 دانشجو در دوره کارشناسی دانشگاههای مجازی انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه دو بخشی با 38 گویه بود. معدل دانشجویان به‌عنوان شاخص پیشرفت تحصیلی در نظر گرفته شد. داده‌ها به کمک آزمونهای آماری تی، تحلیل واریانس، رگرسیون ساده و چندگانه تحلیل شد. یافته‌های به‌دست آمده از پژوهش حاکی از ارتباط معنادار راهبردهای شناختی، فراشناختی و تعاملات در محیط مجازی با پیشرفت تحصیلی است. همچنین، مؤلفه‌ای که بیشترین توان پیش‌بینی در تعاملات و پیشرفت تحصیلی را داشت، تعامل استاد با یادگیرنده و در راهبردهای شناختی و فراشناختی طراحی و برنامه‌ریزی بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Study of Relationship Between Students’ Cognitive and Meta-cognitive Strategies and Interactions in Virtual Education with Academic Achievement

نویسندگان [English]

  • Nasim Saeed 1
  • Hossein Zare 2
  • Nematolah Moosapour 3
  • Mohamadreza Sarmadi 2
  • Mahmood Hormozi 4

1 Ph.D. Student in Distance Education, Payamnour, University

2 Faculty of Literature and Human Science Payamnour University

3 Faculty of Literature and Human Science Bahonar University

4 Faculty of Literature and Human Science Payamnour University

چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate relationship between cognitive and meta-cognitive strategies and interactions of bachelor students in virtual universities and their academic achievement. In a correlation-Descriptive study, 352 bachelor students were selected from virtual universities. The gathering instrument was a two section questionnaire with 38 items. Students’ grade point average was considered as academic achievement. Data were analyzed by using analysis of variance, simple regression, T-test and multiple regression. Findings from this research showed that there is a significant relation between students’ cognitive and meta-cognitive strategies and interactions in virtual environment with their academic achievement. Furthermore, a factor that had the most predictability in interaction and academic achievement was interaction between faculty and learner, and in cognitive and meta-cognitive strategies were design and planning

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive and Meta- cognitive Strategies
  • interactions
  • virtual education
  • academic achievement
  • students