نویسنده

استادیار گروه برنامه ریزی مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

چکیده

روند فعلی آموزش عالی در ایران بر اهمیت چگونگی سازگاری دانشجویان با محیط دانشگاه تأکید دارد. در تحقیقات پیشین بر متغیرهای فردی در سازگاری دانشجویان با محیط دانشگاه تأکید شده و به متغیرهای خانوادگی چندان توجهی نشده است. در این پژوهش علاوه بر متغیرهای فردی، نقش متغیرهای خانوادگی نیز در سازگاری دانشجویان با محیط دانشگاه بررسی شده است. برای اولین بار در کشور ایران، تعداد 292 نفر از دانشجویان (77 دختر و 215 پسر) دانشکده های مهندسی برق دانشگاههای صنعتی شریف، خواجه نصیرالدین طوسی و علم و صنعت ایران با میانگین سنی 74/19 و انحراف استاندارد 85/. از طریق پرسشنامه سازگاری دانشجویان با محیط دانشگاه (SACQ) ارزیابی شدند. برای یافتن تأثیر متغیرهای خانوادگی و فردی بر سازگاری دانشجویان با محیط دانشگاه از تحلیل واریانس استفاده شد. نتایج نشان می دهد که با بهبود صمیمیت بین پدر و مادر، حمایت پدر و مادر، وضعیت آموزشی، اجتماعی و اقتصادی پدر و مادر، علاقه مندی فرد به رشته تحصیلی، هوش و پذیرش مسئولیتهای فردی، سازگاری دانشجویان با محیط دانشگاه نیز بهبود می یابد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Family and Personal Factors that Influence Students Adaptation to College

نویسنده [English]

  • Mehrnaz Roshanaei

Department of Education Planning, Institute for Research and Planning in Higher Education, Tehran, Iran

چکیده [English]

Current trends in higher education suggests the importance of investigation of the quality of students' adaptation to college. Although there has been increased attention on personal differences among adolescents in their level of college adjustment, family variables have not received extensive investigation. The current research investigated whether family variables as well as personal variables are associated with college adjustment in a sample of college students. 292 electric engineering students (77females, 215 males) from Sharif. Uni, Khaje Nasire. Uni, and Science & Technology Uni (mean age: 19.57, standard deviation 0.85) filled out the SACQ questionnaire Univariate analysis of variance was carried out to determine the effects of personal and family variables on adjustment. The results revealed that by increasing intimacy between parents, parental support, parents educational level and socio-economic status, students interest, ability, tendency to take personal responsibility, and adjustments to college will improve. Implications of the results are, also, discussed in the paper.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic Social and Personal-emotional Adjustment
  • College Adjustment
  • College Students
  • Family and Personal Differences