بررسی خصوصیات استاد خوب از نظر دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشجوی دکتری ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

3 گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی خصوصیات استاد خوب از نظر دانشجویان است. طرح پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی بود. جامعه مورد مطالعه تحقیق 155 نفر از دانشجویان کارشناسی‌ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس بودند. با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده110 نفر از دانشجویان به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه بود که روایی ظاهری و محتوایی آن را جمعی از متخصصان ترویج و آموزش کشاورزی تأیید کردند. برای تعیین پایایی پرسشنامه آزمون پیشاهنگ انجام شد و مقدار آلفای کرونباخ 82/0 به‌دست آمد. نتایج آزمونهای مقایسه میانگین نشان داد که بین جنسیت و رشته‌های تحصیلی دانشجویان با نظرهای آنها در باره خصوصیات یک استاد خوب اختلاف معناداری وجود ندارد؛ به عبارتی، دانشجویان با
رشته‌های تحصیلی متفاوت در خصوص ویژگیهای یک استاد خوب دیدگاههای یکسانی داشتند. نتایج تحلیل عاملی نشان داد که پنج عامل دانش پژوهی، رفتاری، تکنیکی، ارتباطی و شخصی به ترتیب اهمیت در حدود 73 درصد از واریانس خصوصیات یک استاد خوب را تبیین می‌کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of Good Faculty Characteristics from Students’ Perspective at College of Agriculture: Tarbiat Modares University Case

نویسندگان [English]

  • Elaheh Harandi Zadeh 1
  • Amir Naeimi 2
  • Gholamreza Pezeshki Rad 3
  • Raziyeh Namdar 2

1 Graduted M.. S. Student , Agricultural Extension and Education , Tarbiat Modarres University

2 Ph. D. Student, Agricultural Extension and Education, Tarbiat Modarres University

3 Agricultural Extension and Education, Tarbiat Modarres University

چکیده [English]

The purpose of this study was to analyses the features of good faculty from students’ perspectives. The design of the study was descriptive survey research. The target population consisted for the study was 155 Master of Science Students at Agriculture College of Tarbiat Modarres University. A simple random sampling method was used to select 110 students as sample of the study. A questionnaire was used as an instrument for data gathering. Face validity of the questionnaire was established by using a panel of experts in agricultural extension and education. A pilot test was conducted to determine the reliability of the questionnaire. Cranach’s alpha was estimated about.0.82. The results of means comparison tests showed that students’ gender and majors did not have any significant effects on their perspectives toward good faculty characteristics. In other words, students in different fields of study had the same view point toward good faculty characteristics. Factor analysis results showed that approximately %73 variances of good faculty characteristics determined by educational, behavioral, technical, communication and personal factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Good Master
  • educational
  • Behavioral
  • technical
  • Communication and Personal Characteristics
  • Agriculture Master Students