عوامل مؤثر بر تمایل شغلی دانشجویان به استخدام: کاربردی از نظریه توسعه‌یافته رفتار برنامه‌ریزی شده

نویسندگان

گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی عوامل مؤثر بر تمایل شغلی دانشجویان به استخدام‌ با استفاده از نظریه توسعه ‌یافته رفتار برنامه‌ریزی شده آزن بود. برای افزایش قدرت پیش‌بینی تمایل شغلی دانشجویان به استخدام دو متغیر هویت فردی و هنجارهای اخلاقی به نظریه مذکور اضافه شد. جامعه آماری این پژوهش دانشجویان سال اول و سال آخر دوره کارشناسی در سال تحصیلی 93-1392 دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان واقع در ملاثانی به تعداد 770 نفر بودند که 275 نفر از آنها بر اساس جدول کرجسی و مورگان به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. روش نمونه‌گیری طبقه‌ای متناسب با حجم طبقه بود. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه محقق ساخته بود که اعتبار ظاهری و محتوایی آن را پانلی از اعضای هیئت علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزی تأیید کردند و اعتبار سازه آن با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی به‌وسیله نرم‌افزار AMOSversion20 تأیید شد. به‌منظور سنجش قابلیت اعتماد ابزار جمع‌آوری داده‌ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد (92/0-77/0 :α). نتایج نشان داد که همه متغیرهای پیش‌بین نظریه توسعه یافته رفتار برنامه‌ریزی شده؛ یعنی نگرش، هنجارهای ذهنی، کنترل رفتاری درک شده، هویت فردی و هنجارهای اخلاقی با تمایل شغلی دانشجویان به استخدام‌ رابطه مثبت و معنا‌دار دارند. همچنین، نتایج تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی نشان داد که متغیرهای نگرش، هنجارهای ذهنی، هویت فردی و هنجارهای اخلاقی نسبت به استخدام‌ در مجموع 3/64 درصد از تغییرات متغیر تمایل شغلی دانشجویان به استخدام‌ را تبیین می‌کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Factors affecting students’ intension toward employment: an application of the extended Theory of Planned Behavior

نویسندگان [English]

  • Mohammad Shangali NajafAbadi
  • Saeed Mohammadzadeh
  • Bahman Khosravipour
  • Masoud Yazdanpanah

Department of Agricultural Extension & Education, Khuzestan Ramin University of Agriculture & Natural Resources

چکیده [English]

The main purpose of this study was to identify factors affecting students’ intention toward employment by applying an extended version of the Ajzen's Theory of Planned Behavior (TPB). Two additional variables, self-identity and moral norms were added to increase the prediction power of students’ intention toward employment. The statistical population consisted of all freshmen and senior undergraduate students who registered in Khuzestan Ramin University of Agriculture and Natural Resources located in Mollasani in academic year 2013-2014 (N=770). Based on Krejcie and Morgan table, 275 individuals were selected as the statistical sample. The sample was chosen through proportional stratified sampling technique. Data were collected using a questionnaire. The questionnaire’s face and content validity was confirmed by a panel of agricultural extension and education experts and its construct validity was confirmed by confirmatory factor analysis using AMOSversion20. Reliability of the questionnaire was conducted and confirmed using Cronbach`s alpha (α: 0.77- 0.92). The results showed that there was a significant positive correlation between all predictor variables of the extended TPB (attitude, subjective norms, perceived behavioral control, self-identity and moral norms) and students’ intention toward employment. In addition, hierarchical regression analysis indicated that attitude, subjective norms, self-identity, and moral norms totally explaining 64.3 percent of the variances in students’ intention toward employment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Agricultural higher education
  • College Students
  • Entrepreneurship
  • employment
  • Theory of planned behavior