فرم تعهدنامه و تعارض منافع

لطفا نویسنده مسئول مقاله فرم‎ تعهد نویسندگان و فرم تعارض منافع را پرینت گرفته و پس از تکمیل و امضا، اسکن کرده و هنگام ارسال مقاله در بخش فایل ‏های تکمیلی آنها را ارسال نماید.

فرم تعهد نویسندگان

فرم تعارض منافع