اندازه گیری ارزشهای دانشجویان دانشگاه پیام نور استان تهران

نویسندگان

1 دانشکده علوم انسانی دانشگاه پیام نور تهران

2 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه پیام نور تهران

3 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی، تهران

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی نظام ارزشها در دانشجویان از طریق اندازه‌گیری ارزشهای دانشجویان در هر یک از سطوح، رتبه‌بندی نظام ارزشها و تعیین رابطه ویژگیهای فردی با نظام ارزشهای دانشجویان بوده است. جامعه آماری 6000 نفر دانشجوی مرکز تهران در مجتمع‌های علوم انسانی و علوم پایه بودند. در مجموع350 نفر با روش نمونه‌برداری خوشه‌ای به طور تصادفی انتخاب و از پرسشنامه نظام ارزشهای آلپورت، ورنون و لیندزی برای جمع‌آوری داده‌ها استفاده شد. اعتبار ابزار سنجش برای هر یک از ارزشهای شش‌گانه نظری، اقتصادی، هنری، اجتماعی، مذهبی و سیاسی به ترتیب برابر86/0، 77/0، 83/0، 81/0، 82/0، و 79/0 به‌دست آمد. نتایج نشان داد که هر یک از ارزشها در جامعه مورد مطالعه رتبه‌ای بالا داشتند. همچنین، متغیر ارزش هنری بالاترین رتبه و ارزش مذهبی پایین‌ترین رتبه را داشتند و ارزشهای سیاسی، اقتصادی، نظری و اجتماعی در رتبه‌های دوم تا پنجم قرار داشتند. در این پژوهش رابطه ویژگیهای فردی نیز با متغیرهای شش‌گانه نظام ارزشهای دانشجویان مدنظر قرار گرفت و این نتایج به دست آمد: جنسیت با ارزش اقتصادی و ارزش هنری، تأهل با ارزش اقتصادی، سن با ارزش هنری، مقطع تحصیلی با ارزش اقتصادی و نوع دانشکده با ارزش هنری رابطه دارد. در متغیرهای فردی دیگر با هیچ یک از ارزشها رابطه معنادار مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Measuring Students' Values in Payame Noor University of Tehran Province

نویسندگان [English]

 • Mahmood Ekrami 1
 • Zahra Dashtevan Ardestani 2
 • Amirhoshang Frahbod 3

1 Human Science Faculty, Payame Noor University Tehran

2 Senior Expert of Educational Management , Payame Noor University Tehran

3 Senior Expert of Commercial Management, Islamic Azad University, Tehran

چکیده [English]

The main purpose of this study is to survey the values’ system among students through measuring student's values in each levels, ranking values system & determining a relation between individual characteristic & students’ values. Statistical population of this research was 6000 students in Human Science & Basic Science Complexes in Tehran. A total of 350 of individuals were randomly selected through cluster sampling. Alport, Vernon and Lindzi's values system questionnaires were used to collect data . The reliabilities of measuring tool for each of the 6 values were: theoretical 0.86, economical 0.77, artistic 0.83 social 0.81, religious 0.82 and political 0.79 respectively. The result showed that all these values had high ranks.. Also among the 6 values theoretical and religious value got the highest & lowest and Political, economics, artistic & social values stand on third to sixth places. Also in this study, the relation between individual characteristic & students' values were considered and the result shows that there is a relation between economics and artistic values and gender,, marital status and economics value, age and artistic value, educational level with economics value, and type of university with artistic value. There was no meaningful relation between other individual characteristic and the mentioned values

کلیدواژه‌ها [English]

 • Theoretical Value
 • Economical Value
 • Artistic Value
 • Social Value
 • Political Value
 • Religious Value
 • students
 • Payame Noor University-Tehran Branch