بیماری کرونا، دانشگاه و سیاست گذاری آموزشی در شرایط پساکرونا (موردمطالعه: دانشجویان دانشگاه گیلان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جامعه شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 کارشناسی ارشد جامعه شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

10.61838/kman.irphe.30.1.5

چکیده

در چند سالۀ اخیر برنامه­ ریزی آموزشی در دانشگاه ­ها بویژه در شرایط استنثایی کرونا مسئولان، خانواده ­ها و دانشجویان را با تناقضات زیادی مواجه کرده است و دانشجویان به­ مثابۀ سوژۀ دانشگاهی نسبت به آن واکنش ­های مختلفی نشان داده ­اند. سؤالات اساسی مقاله آن است که چه راهبردهای آموزشی در شرایط بدیل و پساکرونا مناسبند؟ و دانشجویان با چه مسائلی در آموزش مجازی مواجه ­اند؟ هدف این مقاله، مطالعۀ کیفیِ دانشگاه در وضعیت کرونا و بسط نمادین سیاست­گذاری آموزشی دانشگاه در زمان پساکروناست. در این مطالعه از رویکرد کیفی، روش تحلیل مضمون، مصاحبه­ های نیمه ­ساخت ­یافته و نمونه ­گیری هدفمند استفاده شده است. با توجه به منطق اشباع نظری، با 35 نفر از دانشجویان دانشگاه گیلان به­ صورت فردی مصاحبه شد. یافته ­های تحقیق نشان می ­دهد در خصوص برنامه­ ریزی آموزشی دانشگاه در شرایط پساکرونا سه سنخ راهبرد در دانشجویان موردمطالعه اعم از حضوری، مجازی و ترکیبی مشاهده می­ شوند که بیشتر آنان در گونه­ های آموزش حضوری و تلفیقی جای می­ گیرند. موافقان راهبرد «آموزش حضوری» یا «متافیزیک حضور» در دانشگاه به لحاظ ویژگی ­های فردی بیشتر دانشجویان بومی، مجرد، درس­خوان و غیرشاغل­اند. مخالفان راهبرد «آموزش حضوری» یا «موافقان آموزش مجازی» در دانشگاه غالباً دانشجویان متأهل، مادر، شاغل، غیربومی، دانشجویان کمتر علاقه به درس و دانشجویان کم­توان و ناتوان جسمی هستند. حامیان راهبرد آموزش ترکیبی (حضوری و مجازی) نیز از یک­سو غالباً خواهان آموزش حضوری در دروس عملی، آزمایشگاهی و تخصصی­ اند و از سوی دیگر خواستار آموزش مجازی در دروس عمومی هستند. از یافته­ های تحقیق می ­توان نتیجه گرفت آموزش تلفیقی دارای امکان ­ها و ظرفیت­ های قابل‌ملاحظه‌ای در عرصه یاددهی-یادگیری است و با در نظر گرفتن امکانات سخت ­افزاری و نرم ­افزاری، نوع دانشگاه، تفاوت ­ها و ویژگی­ های فردیِ دانشجویان و مقتضیات محلی، منطقه ­ای و فرهنگی برای سیاست­گذاری آموزشی در زمان بدیل، مشابه، پسامدرن و پساکرونا انطباق و سازگاری بیشتری دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Corona disease, university and educational policy in post-corona conditions (Case Study: Students of Guilan University)

نویسندگان [English]

  • Ali Yaghoobi Choobari 1
  • Nasrin Eslami 2
  • Heshmatullah Hamidi Bageh Jan 2

1 Associate Professor. Faculty of Literature and Humanities. Guilan University. Rasht. Iran

2 Master of Sociology, Faculty of Literature and Humanities, Guilan University, Rasht, Iran

چکیده [English]

In the last few years,, educational planning in universities, especially in the exceptional circumstances of Corona, has faced the authorities, families, and students with many contradictions, and students as academics acting have shown different reactions to it. The basic questions of the article are what educational strategies are appropriate in alternative and post-corona conditions? And what problems do students face in virtual education? The purpose of this article is the qualitative study of the university in the situation of Corona and the symbolic expansion of the educational policy of the university in the post-corona era. In this study, a qualitative approach, thematic analysis method, semi-structured interviews, and purposeful sampling were used. According to the logic of theoretical saturation, 35 students of Guilan University were interviewed individually. The findings of the research show that regarding the educational planning of the university in post-corona conditions, three types of strategies can be observed in the studied students, including face-to-face, virtual, and combined, and most of them are placed in face-to-face and combined types of education. The supporters of the strategy of “face-to-face training” or “metaphysics of presence” in the university in terms of individual characteristics are mostly native, single, studying, and unemployed students. Opponents of the strategy of “face-to-face training” or “Proponents of virtual education” in the university are mostly married students, mothers, working people, non-native students, students who are less interested in studying, and weak and physically disabled students. Supporters of combined education strategy (face-to-face and virtual) on the one hand, often want face-to-face training in practical, laboratory, and specialized courses, and on the other hand, they want virtual training in general courses. From the findings of the research, it can be concluded that integrated education has many facilities and capacities in the field of teaching-learning and taking into account the hardware and software facilities, the type of university, the differences and individual characteristics of students and local requirements, regional and cultural is suitable for educational policy- makers in the alternative, similar, post-modern and post-corona era

کلیدواژه‌ها [English]

  • Illness
  • Educational policy
  • Conditions post-Corona
  • Students
  • Guilan University
Attride-Stirling, J. (2001). Thematic networks: an analytic tool for qualitative research. Qualitative Research, 1(3), 385-405. https://doi.org/10.1177/146879410100100307
Butcher, J. (2020). Public-private virtual-school partnerships and federal flexibility for schools during COVID-19. Special Edition Policy Brief. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3564504
Cornock, M. (2020). Scaling up online learning during the coronavirus (Covid-19) pandemic. https://mattcornock.co.uk/online-learning-digital-education/scaling-up-online-learning-during-the-coronavirus-covid-19-pandemic/
Dai, D., & Lin, G. (2020). Online home study plan for postponed 2020 spring semester during the COVID-19 epidemic: A case study of Tangquan middle school in Nanjing, Jiangsu province, China. Jiangsu Province, China (March 15, 2020). https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3555539
Deleuze, G. (2000). A Thousand Plateaus. https://en.wikipedia.org/wiki/A_Thousand_Plateaus
Deleuze, G. (2019). Cinema I: The movement-image. In Philosophers on Film from Bergson to Badiou: A Critical Reader (pp. 152-176). Columbia University Press. https://www.degruyter.com/document/doi/10.7312/kul-17602-010/html
Derrida, J. (2016). Force of law: The “mystical foundation of authority”. In Deconstruction and the Possibility of Justice (pp. 3-67). Routledge. https://api.taylorfrancis.com/content/chapters/edit/download?identifierName=doi&identifierValue=10.4324/9781315539744-2&type=chapterpdf
Eghtesad, S., & Mehrabi, M. (2022). Evaluating Students’ attitude toward electronic education: University of Tehran’s Faculty of Foreign Languages and Literatures case. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, 28(2), 129-161. https://doi.org/10.52547/irphe.28.2.129
Flik, O. (2008). An introduction to qualitative research (H. Jalili, Trans.). Tehran: Ney.
Fromm, E. (1970). Introductionꓹ in celebration of awareness. A call for institutional revolution New York: Marion Boyars Publishers Ltd.
Giddens, A. (2023). Modernity and self-identity. In Social Theory Re-Wired (pp. 477-484). Routledge. https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9781003320609-62/modernity-self-identity-anthony-giddens
Hajizadeh, A., Azizi, G., & Keyhan, G. (2021). Analyzing the opportunities and challenges of e-learning in the Corona era: An approach to the development of e-learning in the post-Corona. Research in Teaching, 9(1), 204-174. https://trj.uok.ac.ir/article_61979_en.html?lang=en
Hashemiparast, M. S., Sadeghi, R., Ghaneapur, M., Azam, K., & Tol, A. (2016). Comparing E-learning and Lecture-Based Education in Control of Nosocomial Infections. Journal of Payavard Salamat, 10(3), 230-238. https://www.magiran.com/paper/1626547
Higgs, P. (2003). Deconstruction and re-thinking education. South African Journal of Education, 22(3), 170-176. https://www.ajol.info/index.php/saje/article/view/24866
Illich, I. (1971). Deschooling society. In: Harper & row New York.
JafariAbedi, H., Taslimi, M., Faghihi, A., & Shekhzadeh, M. (2012). Thematic Analysis and Thematic Networks: A Simple and Efficient Method for Exploring Patterns Embedded in Qualitative Data Municipalities). Sterategic Management Thought, 5(2), 151. https://www.magiran.com/paper/998949
Karimzadeh, B., Alavi, H., & Yari, M. (2019). Philosophy of Writing Based on Derrida’s Thoughts and its Implications for Education. Foundations of Education, 9(1), 130-149. https://www.magiran.com/paper/2030611
Khalili, S., & Bagheri, K. (2010). Review Derrida’s Thoughts and using it to Improve Verbal Communication in Education. Journal of Educational Innovation, 34(9), 47-72. https://scholar.google.com/scholar?q=related:uqYuUpuKRXUJ:scholar.google.com/&scioq=Review+Derrida%27s+thoughts+and+using+it+to+improve+verbal+communication+in+education.+&hl=en&as_sdt=0,5
Lyotard, J.-F. (2002). Postmodernism and the Contemporary Novel
4 FROM THE POSTMODERN CONDITION: A REPORT ON KNOWLEDGE. In A Reader (pp. 72-90). Edinburgh University Press. https://doi.org/10.1515/9781474471312-007
Mesbahian, H. (2023). Ethics of responsibility and learning hope: The nature and method of teaching philosophy from Derrida and Freire. J. ournal of Philosophy, 188, 109-125.
Mosayebi, M., Rezapour Mirsaleh, Y., & Behjati, F. (2021). The problems and challenges of virtual education in elementary school during the outbreak of coronavirus. Quarterly Journal of Education Studies, 7(27), 87-108. https://researchbt.cfu.ac.ir/article_1830_en.html?lang=en
Peters, M., Marshall, J., & Parr, B. (1993). The marketisation of tertiary education. In New Zealand⸴ Australian Universities Review⸴ . 36⸴ 34-39.
Rabiepoor, S., KhajeAli, N., & Sadeghi, E. (2016). Comparison the effect of Web-based Education and Traditional Education on midwifery students about survey of fetus health. Edu-Str-Med-Sci, 9(1), 8-15. http://edcbmj.ir/article-1-938-en.html
Rashidi, Z. (2023). Reflections on experiences of blended learning among leading countries in this field: Lessons for Iranian Higher Education. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, 29(1), 27-52. https://doi.org/10.61838/irphe.29.1.2
Razeghi, B., & Saberi, H. (2017). Comparison of E-learning and Traditional Students Considering Academic Self-Regulation and Academic Achievement. Payavard-Salamt, 11(1), 98-105. http://payavard.tums.ac.ir/article-1-6200-en.html
Rezaei, A. (2020). Student learning evaluation during the Corona: Challenges and Strategies. Educational Psychology, 16(55), 179-214. https://jep.atu.ac.ir/article_11182_en.html
Rorty, R. (1978). Philosophy as a kind of writing: An essay on Derrida. New Literary History, 10(1), 141-160. https://www.jstor.org/stable/468309
Salimi, G., Mohammadi, M., Naseri Jahromi, R., Safari, M., & Mirghafari, F. (2022). Meta-synthesis approach to continuity of learning in higher education by online education especially for Corona crisis. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, 28(3), 199-295. https://doi.org/10.52547/irphe.28.3.199
Salimi, S., & Fardin, M. A. (2020). The Role of corona virus in virtual education, with an emphasis on opportunities and challenges. Research in School and Virtual Learning, 8(2), 49-60. https://etl.journals.pnu.ac.ir/article_7243_b741493d6675c3ea528514153b95ac80.pdf?lang=en
Sarmadi, M. R., Zare, A., Samadi, M., & Farajollahi, M. (2020). Examining the issues and dimensions of learning webs in Ivan Ilyich's view. Journal of Educational Scinces, 27(2), 117-136. https://education.scu.ac.ir/article_16659.html?lang=en
Saurén, K.-M., & Määttä, K. (2011). New Educational Society. The Illichs Utophy. Pulso. Revista de educación(34), 29-42. https://doi.org/10.58265/pulso.5007
Taghizadeh, S., Haji, J., & Mohammadimehr, M. (2020). A Comparative Study of the Challenges and Opportunities of Higher Education in the Corona Pandemic in Iran and around the World. npwjm, 8(27), 47-57. https://doi.org/10.29252/npwjm.8.27.47
Trifonas, P. (2000). Jacques Derrida as a Philosopher of Education. Educational Philosophy and Theory, 32(3), 271-281. https://doi.org/10.1111/j.1469-5812.2000.tb00451.x
Vahdaninia, V., & Darodi, M. (2019). The late public policy-making: The transition from government-centralism to governance. State Studies, 5(18), 131-170. https://scholar.google.com/scholar?q=related:tX28D8Xrk3QJ:scholar.google.com/&scioq=The+late+public+policy-making:+The+transition+from+government-centralism+to+governance.&hl=en&as_sdt=0,5
Zakersalehi, G. (2020). Futurology on the effects of the COVID-19 crisis on higher education. Interdisciplinary Studies in the Humanities, 12(2), 181-211. https://www.isih.ir/article_342.html?lang=en
Zhou, L., Wu, S., Zhou, M., & Li, F. (2020). 'School’s out, but class’ on', the largest online education in the world today: Taking China’s practical exploration during The COVID-19 epidemic prevention and control as an example. Best evid chin edu, 4(2), 501-519. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3555520