اهداف و چشم انداز

هدفها

گسترش مرزهای دانش در زمینه آموزش ‎عالی؛ اشاعه و گسترش دانش برنامه‎ ریزی آموزش ‎عالی در حوزه‎ های نظری و کاربردی؛ بررسی موضوعات و چالش های نظام آموزش ‎عالی کشور و ارائه راه حل های مناسب؛ نشر نظریه‎ ها، یافته‎ ها، الگوها و دستاوردهای نظری و کاربردی در زمینه دانش های مرتبط با آموزش ‎عالی بر پایه روش های پژوهشی معتبر و توسعه شبکه تعاملی میان محققان داخل و خارج از کشور.

موضوعات

  • آینده پژوهی و آینده نگاری آموزش ­عالی و دانشگاه ها
  • سیاستگذاری، برنامه­ ریزی و مدیریت آموزش ­عالی
  • سنجش و ارزیابی، اعتبارسنجی، ممیزی و تضمین کیفیت آموزش­ عالی
  • اقتصاد آموزش ­عالی
  • مطالعات تطبیقی در نظام های دانشگاهی و آموزش ­عالی
  • آموزش ­عالی و دانشگاه ها؛ محیط های چندرسانه ­ای، فناوری اطلاعات و ارتباطات
  • نوآوری های آموزشی و درسی در دانشگاه ها و آموزش ­عالی

برای آگاهی بیشتر و دقیق تر در خصوص ارتباط مقالات با اولویت های خاص فصلنامه به شماره های منتشر شده مراجعه شود.

 

چشم انداز

در سال 1404 ش. فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی برترین نشریۀ علمی پژوهشی کشور در حوزۀ مطالعات مدیریت، برنامه ریزی و اقتصاد آموزش عالی ایران و  آینده پژوهی آن است. فصلنامه با انتشار مقالات حاوی ایده های نو در آموزش عالی، در جایگاه یکی از مهم ترین مراجع استناد متخصصان و محققان کشور در مقالات و کتب تخصصی این حوزه با رویکرد بین رشته ای فعالیت می کند.