جهتگیری دینی و جهتگیری پرسشگری دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر

نویسندگان

1 کارشناس ارشد تاریخ فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دکتری، دانشگاه شاهد

3 کارشناس ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی جهتگیری دینی و میزان پرسشگری دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر بود. روش توصیفی از نوع پیمایشی برای انجام دادن این پژوهش انتخاب شد. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویانی است که در دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال تحصیلی 1389-1388 به تحصیل مشغول بودند که از این تعداد 430 نفر با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. به‌منظور جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه‌های جهتگیری دینی و پرسشگری چند‌بعدی (با ضریب آلفای 74/0)، مقیاس جهتگیری دینی آلپورت(با ضریب آلفای 73/.) و مقیاس عمل به باورهای دینی (با ضریب آلفای 71/.) استفاده شد. یافته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها نشان داد که میزان جهتگیری دینی درونی و پرسشگری دانشجویان بالاتر از حد متوسط است. برای بررسی دقیق‌تر، خرده مقیاسها یا مؤلفه‌های جهتگیری پرسشگری نیز ارزیابی شدند. مقایسه جهتگیری دینی درونی با میزان عمل به باورهای دینی و جهتگیری پرسشگری نشان داد بین میزان جهتگیری دینی درونی و عمل به باور‌‌های دینی تفاوت معنادار وجود ندارد، اما تفاوت این دو مقیاس با جهتگیری دینی پرسشگری معنادار است و جهتگیری پرسشگری به‌طور معناداری پایین‌تر از جهتگیری درونی و میزان عمل به باورهای دینی بود. در انواع جهتگیری دینی و میزان عمل به باورهای مذهبی بر اساس مقطع تحصیلی نیز تفاوت معناداری مشاهده نشد. بعد دیگر پژوهش بررسی میزان عمل به باورهای دینی در میان دانشجویان بود که این مؤلفه نیز در بین دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر بالاتر از متوسط بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Religious and Questioning Orientations of Amirkabir University of Technology Students

نویسندگان [English]

  • Jaleh Kiani 1
  • Fatemeh Forozesh Yekta 2
  • Liela Azizi 3

1 Master of Philosophy of Education, Allame Tabatabaei Universitiy

2 Ph.D Student of Shahed University

3 Master of General Psychology, Allame Tabatabaei University

چکیده [English]

The current study aimed to examine religious and questioning orientations of students in Amirkabir University. A descriptive-survey method was used to determine the orientations. The statistical population included all students who were enrolled in Amirkabir University in 2009-2010 academic year. A total of 430 individuals selected by stratified random sampling. The Religious Orientation, Measurement of Multi-Dimensional Questioning (Cronbach's alpha coefficients (0.74) , Measurement of Alport Religious Orientation (Cronbach's alpha coefficients .73) and Measurement of Practicing Religious Beliefs questionnaires (Cronbach's alpha coefficients(0/94). were used for data collection. The findings showed that the level of inner religious orientation and questioning orientation were higher than average level among students. In order to acquire a more accurate evaluation, micro indicators of questioning orientation were examined as well. Significant differences were not found between inner religious orientation and the level of practicing religious beliefs. However, there were significant differences between inner religious orientation and the level of practicing religious beliefs, and questioning orientation. In addition, students rated questioning orientation significantly lower than did inner orientation and level of practicing religious. Significant differences were not found between religious orientation and level of practicing religious belief, and educational level. The other dimension of research examined the level of practicing religious among students. This dimension was higher than average among Amirkabir University of Technology students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • religious orientation
  • Questioning Orientation
  • students
  • Amirkabir University of Technology