پیش بینی رشد شغلی بر اساس سبکهای هویت در دانشجویان مراکز آموزش عالی شهر بجنورد

نویسندگان

1 دانشکده علوم انسانی دانشگاه بجنورد

2 عضو هیئت علمی دانشکده علوم انسانی دانشگاه بجنورد

چکیده

در مفهوم رشد شغلی رهنمودهای مهمی برای انتخاب شغل و اشتغال، که یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر در رشد هویت است، وجود دارد. هدف این پژوهش پیش‌بینی رشد شغلی بر اساس سبکهای هویت (مدل برزونسکی) در دانشجویان مراکز آموزش‌عالی شهر بجنورد بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری کلیه دانشجویان مراکز آموزش‌عالی شهر بجنورد در سال تحصیلی
91-1390 بودند. نمونه پژوهش شامل 500 نفر دانشجو (217 نفر زن و 283 مرد) بود که از طریق نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه سبک هویت با ضرایب آلفای کرونباخ بین 65/0 تا 68/0 و فرم کوتاه پرسشنامه رشد شغلی با ضریب بازآزمایی 75/0 برای قسمت اول و 81/0 برای قسمت دوم بود. برای تجزیه و تحلیل آماری داده‌های پژوهش علاوه بر روشهای آمار توصیفی از آزمونهای کلموگروف- اسمیرنوف، آزمون همبستگی پیرسون و آزمون تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که بین سبک هویت اطلاعاتی و رشد شغلی ارتباط آماری مثبت و معنادار و بین سبک هویت سردرگم و رشد شغلی ارتباط منفی و معنادار وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که سبک هویت اطلاعاتی پیش‌بینی‌کننده مثبت و معناداری برای رشد شغلی محسوب می‌شود. در تبیین نتایج پژوهش حاضر می‌توان به ویژگیهای مشابه سبک هویت اطلاعاتی و فرایند انتخاب شغل اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Predicting career growth based on the identity styles of higher education students in Bojnord City

نویسندگان [English]

  • Aliakbar Soliemanian 1
  • Hamid Darrodi 2
  • Zeinab Golpich 2

1 Department of Human Sciences, Bojnord University

2 Faculty Member of Department of Human Sciences, Bojnord University

چکیده [English]

The concept of career development provides important guidelines for choosing a career and employment that is one of the most important factors in identity development. The purpose of this study was to predict career development based on identity styles among university students in Bojnord City. The research method applied in the present study was correlative where the relationship between career development and identity styles, and the prediction of career development based on identity styles were investigated. The population of the study was composed of university students in Bojnord in 2011-2012 academic year, of whom 500 (217 females and 283 males) students were selected according to the multi-stage cluster-sampling. In this study the Identity Styles Inventory (Chronbach’s alpha = .65 – .68) and Career Development Questionnaire (test-retest confidence for first section, .75 and for second section, .81) were used. To analyze the data, besides descriptive statistical methods, the Clomogrov-Smearnov statistical tests, the Pearson Correlation Test, and the Multiple Regression were administered. The findings showed that there was a positive significant correlation between informational identity style and career development (r=.54, p < .001), but there was a negative significant correlation between diffused identity style and career development (r=-.10, p < .02). The analysis of multiple regression showed that informational identity style was a positive predictive variable for career development (β=.56, p < .001). The present results can be explained by similar characteristics style of informational identity, and the job selection process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Career Development
  • Identity Styles
  • students
  • Higher Education
  • Iran