خوشه های انگیزشی دانشجویان در دروس عمومی، تربیتی و اختصاصی دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

نویسندگان

1 دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

چکیده

هدف از این پژوهش شناسایی خوشه‌های انگیزشی دانشجویان در دروس عمومی، تربیتی و اختصاصی بود. مبانی نظری پژوهش نظریه خودتعیین‌گری دسی و رایان است که در آن منابع انگیزشی به پنج دسته انگیزش درونی، نظم‌دهی تشخیص داده شده، نظم‌دهی‌ درون‌فکنی، نظم‌دهی بیرونی و بی‌انگیزگی تقسیم شده است. پژوهش به روش پیمایشی انجام شد. آزمودنیها 159 نفر از دانشجویان دبیری دانشگاه تربیت معلم آذربایجان بودند. برای تشخیص خوشه‌های انگیزشی پرسشنامه انواع انگیزش در کلاس بر روی آزمودنیها اجرا شد. با در اختیار داشتن نمرات آزمودنیها در انواع شیوه‌های انگیزشی در کلاس در هر سه نوع درس، تفاوت در شیوه‌های انگیزشی آنها در این دروس مقایسه شد. برای این مقایسه از یک تحلیل خوشه‌ای استفاده شد. نتایج نشان داد که در هر کدام از دروس عمومی، تربیتی و اختصاصی دو خوشه انگیزشی وجود دارد: اولین خوشه یک نیمرخ انگیزشی خود تعیین‌گر بود که در آن دانشجویان سطوح بالایی از انگیزش درونی و نظم‌دهی تشخیص داده شده و سطوح پایینی از بی‌انگیزگی و انگیزش بیرونی داشتند. دومین نیمرخ انگیزشی که از تحلیل خوشه‌ای به‌دست آمد شامل دانشجویانی با مقادیر بالای بی‌انگیزگی و نظم‌دهی بیرونی، مقدار متوسط در نظم‌دهی تشخیص داده شده و مقادیر پایین در انگیزش درونی و نظم‌دهی درون فکنی بود. بررسی خوشه‌های انگیزشی دانشجویان در دروس عمومی، تربیتی و اختصاصی نشان داد که نسبت دانشجویان خوشه یک در دروس اختصاصی بیشتر از دروس عمومی و تربیتی بود. در دروس عمومی نسبت دانشجویان هر دو خوشه یکسان بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Teachers’ Training Students’ Motivational Clusters in General, Educational and Core Courses in Azerbaijan University of Tarbiat Moallem

نویسندگان [English]

 • Javad Mesrabadi 1
 • Zeynab Ahmadi 2
 • Elham Erfani Adab 2

1 College of Education and Psychology, Azerbaijan University of Tarbiat Moallem

2 M.S. Student, College of Education and Psychology, Azerbaijan University of Tarbiat Moallem

چکیده [English]

The purpose of this study was to identify teachers’ training motivational clusters in general, educational and core courses. Theoretical base of this research is Dece and Ryan’s self-determination theory that in which the resources of motivation is divided to five categories: external regulation, introjected regulation, identified regulation, integrated regulation and amotivationa. The research conducted through a survey method. Subjects were 159 teachers’ training students in Azerbaijan University of Tarbiat Moallem. Motivation Types in the Classroom’s Questionnaire was completed by subjects to identify motivational clusters in three courses. Cluster analysis method was used for the comparison. The analysis discovered two motivational clusters in general, educational and core courses. The first cluster was self-determinant motivational profile that in which student had high levels of internal motivation and identified regulation and low levels of external motivation and amotivation. The second motivational profiles was included students with high levels amotivation and external regulation, middle level of identified regulation and low levels of internal motivation and introjected regulation.

کلیدواژه‌ها [English]

 • self-determination theory
 • Motivational Profile
 • students
 • University Courses
 • cluster analysis
 • teachers
 • Training
 • Iran