راهنمای نویسندگان

راهنمای نویسندگان

  • هنگام ارسال مقاله فایلPDF که فایل اصلی مقاله است، بدون نام نویسندگان باشد. فایل مشخصات نویسندگان به صورت  word  و با نام و مشخصات کامل نویسندگان و به صورت مقاله کامل باشد.
  • مقاله بعد از ثبت توسط نویسنده، حداکثر تا یک ماه بررسی خواهد شد. مقاله ها از لحاظ شکلی و محتوایی به صورت کلی ارزیابی و متناسب با موضوع مقالات، داوران تخصصی برای روند ارزیابی کامل مقاله انتخاب می‏ شوند. در صورتی که مقاله معیارهای علمی- پژوهشی را نداشته و فاقد نوآوری باشد یا از نظر موضوعی در اولویت‏ های فصلنامه قرار نگیرد، از سوی هیئت تحریریه از فرایند ارزیابی خارج می‏ شود. پس از بررسی مقاله توسط داوران تخصصی، مقالات یا از فرایند پذیرش خارج شده یا قابل پذیرش شناخته شده یا پذیرش آنها مشروط به انجام اصلاحات (کلی یا جزئی) از سوی نویسنده و داوری مجدد خواهد شد.
  • درج نام و قدردانی از حامی مقالات در صورت استفاده منابع مالی برای نگارش مقالات الزامی است.
  • نویسندگان متعهد هستند که مقاله ارسالی در هیچ نشریه داخلی یا خارجی چاپ نشده باشد و تا گرفتن پاسخ نهایی، مقاله را برای نشریه دیگری ارسال نکنند. به همراه هر مقاله نویسنده مسئول باید فرم تکمیل شده تعهدنامه نویسندگان را با امضای خود ارسال کند. مقالاتی که فرم­­ تعهدنامه نویسندگان را تکمیل و ارسال نکرده باشند، بررسی نخواهند شد. فرم تعهدنامه در بخش راهنمای نویسندگان موجود است. همچنین نویسنده مسئول باید فرم تعارض منافع را قبل از ارسال مقاله تکمیل و تایید کند. این فرم نیز در راهنمای نویسندگان وجود دارد. لازم است نویسنده مسئول مقاله فرم‎ های تعارض منافع و تعهدنامه‎ را پرینت گرفته و پس از تکمیل و امضا، اسکن و هنگام ارسال مقاله در بخش فایل ‏های تکمیلی ارسال کند.
  • برای پیگیری امور مربوط به مقالات فقط از طریق سامانه و ایمیل اقدام شود.
  • بررسی و چاپ مقاله در این فصلنامه هزینه ای ندارد و دسترسی به مقالات آزاد است.
  • به منظور رعایت حقوق معنوی پدیدآورندگان آثار، نویسندگان موظف اند با استفاده از نرم افزارهای مشابهت‌‏یاب، سند اصالت مقاله خود را به فصلنامه ارائه کنند (انتشارمقالات پذیرفته‌شده در فصلنامه منوط به ارائه گواهی مشابهت‌یابی است).