راهنمای نویسندگان

 1. فقط ﻣﻘﺎﻟﻪ­ﻫﺎی ارسال شده ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﻧﺸﺮﻳﻪ به نشانی http://journal.irphe.ir در مرحله بررسی قرار می ­گیرند.
 2. ﻣﻘﺎﻟﻪ­ﻫﺎﻱ ﺍﺭﺳﺎﻟﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻭ ﺣﺎﺻﻞ ﻛﺎﺭ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﻳﺎ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ. مقالات مروری، مطالعه موردی، کاربردی و ترویجی خوب و مرتبط با موضوعات نشریه نیز در این فصلنامه چاپ می شود.
 3. مقاله­ﻫﺎﻱ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺯ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻭ ﺭﺳﺎﻟﻪ­ﻫﺎﻱ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎ، ﻣﺸﺎﻭﺭﺍﻥ ﻭ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﻭ ﺑﺎ ﺗﺎﻳﻴﺪﻳﻪ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎ ﻭ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻭﻱ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.
 4. مقاله اصلی به صورت pdf و بدون نام نویسندگان بارگذاری شود.
 5. هنگام ارسال فایل مشخصات نویسندگان در ذکر ترتیب اسامی و مشخص کردن نویسنده مسئول در مقاله دقت لازم صورت گیرد، زیرا طبق مقررات فصلنامه پس از ثبت مقاله در پایگاه امکان هیچ گونه تغییری در اسامی وجود ندارد.
 6. ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻳﺎ ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﻫﻴﭻ ﻣﺠﻠﻪ­ﺍﻱ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﻳﺎ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺑﺮﺭﺳﻲ یا ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ. همچنین مقاله همزمان ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﺸﺮﻳﻪ­ﻫﺎ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ.
 7. ﺯﺑﺎﻥ ﺭﺳﻤﻲ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻓﺎﺭﺳﻲ ﺍﺳﺖ و ﻣﻘﺎﻟﻪ­ﻫﺎﻱ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
 8. ﻣﻘﺎﻟﻪ­ﻫﺎﻱ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺯﺑﺎﻥ­ﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﭘﺬﻳﺮفته نمی­ شود.
 9. ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺩﺭ ﺭﺩ ﻳﺎ ﻗﺒﻮﻝ، ﻭﻳﺮﺍﻳﺶ، ﺗﻠﺨﻴﺺ ﻳﺎ ﺍﺻﻼﺡ ﻣﻘﺎﻟﻪ­ﻫﺎﻱ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﺷﺪﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﺖ.
 10. ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺻﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻘﺎﻟﻪ از نظر ﻋﻠﻤﻲ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻭ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻧﻈﺮهای ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺍﺳﺖ ﻭ ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨاﻲ ﺗأﻳﻴﺪ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺁﻥ نیست.
 11. فایل ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﺎﻱ ﺭﺩ ﺷﺪﻩ ﻳﺎ ﺍﻧﺼﺮﺍﻑ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺁﺭﺷﻴﻮ ﻣﺠﻠﻪ ﺧﺎﺭﺝ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻭ ﻣﺠﻠﻪ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻲ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﺁﻥ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ.
 12. ﺣﺮﻭﻓﭽﻴﻨﻲ ﻣﻘﺎﻟﻪ­ﻫﺎﻱ ﺍﺭﺳﺎﻟﻲ باید ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻴﺎﻥ ﺳﻄﻮﺭ 1 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﺎ ﻗﻠﻢ  B Mitraبا اندازه 12، ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺘﻦ ﻫﺎﻱ ﻻﺗﻴﻦ ﺑﺎ ﻗﻠﻢTimes New Roman  با اندازه 11 و ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ 4 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮﻱ ﺍﺯ ﭼﭗ، 5 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮﻱ از ﺭﺍﺳﺖ ،6 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮﻱ ﺍﺯ ﺑﺎﻻ ﻭ 5 سانتیمتری از ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻛﺎﻏﺬ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﻮﺩ.
 13. نگارش مقاله بر اساس دستور خط فارسی مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی صورت گیرد. ﻛﻠﻴﻪ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺻﻔﺤﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺷﻜﻞ، ﺟﺪﻭﻝ و ﺗﺼﻮﻳﺮ هستند، ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻗﻄﻊ ﻳﻜﺴﺎﻥ ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺣﺠﻢ ﻣﻘﺎﻟﻪ­ﻫﺎ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺟﺪﻭﻝ ﻫﺎ ﻭ ﻧﻤﻮﺩﺍﺭﻫﺎ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺍﺯ 25 ﺻﻔﺤﻪ (7000 ﻛﻠﻤﻪ) ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
 1. ﻣﻘﺎﻻﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﻨﺪﺭﺟﺎﺕ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎ ﺗﻬﻴﻪ ﻧﺸﺪﻩ ﻭ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻧﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

 

 • هنگام ارسال مقاله فایلPDF که فایل اصلی مقاله است، بدون نام نویسندگان باشد. فایل مشخصات نویسندگان به صورت  word  و با نام و مشخصات کامل نویسندگان و به صورت مقاله کامل باشد.
 • مقاله بعد از ثبت توسط نویسنده، حداکثر تا یک ماه بررسی خواهد شد. مقاله ها از لحاظ شکلی و محتوایی به صورت کلی ارزیابی و متناسب با موضوع مقالات، داوران تخصصی برای روند ارزیابی کامل مقاله انتخاب می‏ شوند. در صورتی که مقاله معیارهای علمی- پژوهشی را نداشته و فاقد نوآوری باشد یا از نظر موضوعی در اولویت‏ های فصلنامه قرار نگیرد، از سوی هیئت تحریریه از فرایند ارزیابی خارج می‏ شود. پس از بررسی مقاله توسط داوران تخصصی، مقالات یا از فرایند پذیرش خارج شده یا قابل پذیرش شناخته شده یا پذیرش آنها مشروط به انجام اصلاحات (کلی یا جزئی) از سوی نویسنده و داوری مجدد خواهد شد.
 • درج نام و قدردانی از حامی مقالات در صورت استفاده منابع مالی برای نگارش مقالات الزامی است.
 • نویسندگان متعهد هستند که مقاله ارسالی در هیچ نشریه داخلی یا خارجی چاپ نشده باشد و تا گرفتن پاسخ نهایی، مقاله را برای نشریه دیگری ارسال نکنند. به همراه هر مقاله نویسنده مسئول باید فرم تکمیل شده تعهدنامه نویسندگان را با امضای خود ارسال کند. مقالاتی که فرم­­ تعهدنامه نویسندگان را تکمیل و ارسال نکرده باشند، بررسی نخواهند شد. فرم تعهدنامه در بخش راهنمای نویسندگان موجود است. همچنین نویسنده مسئول باید فرم تعارض منافع را قبل از ارسال مقاله تکمیل و تایید کند. این فرم نیز در راهنمای نویسندگان وجود دارد. لازم است نویسنده مسئول مقاله فرم‎ های تعارض منافع و تعهدنامه‎ را پرینت گرفته و پس از تکمیل و امضا، اسکن و هنگام ارسال مقاله در بخش فایل ‏های تکمیلی ارسال کند.
 • برای پیگیری امور مربوط به مقالات فقط از طریق سامانه و ایمیل اقدام شود.
 • بررسی و چاپ مقاله در این فصلنامه هزینه ای ندارد و دسترسی به مقالات آزاد است.
 • به منظور رعایت حقوق معنوی پدیدآورندگان آثار، نویسندگان موظف اند با استفاده از نرم افزارهای مشابهت‌‏یاب، سند اصالت مقاله خود را به فصلنامه ارائه کنند (انتشارمقالات پذیرفته‌شده در فصلنامه منوط به ارائه گواهی مشابهت‌یابی است).

راهنمای نگارش مقاله

ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﺎﻱ ﺍﺭﺳﺎﻟﻲ ﺑﺎﻳد ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺑﺨﺶﻫﺎﻱ ﺯﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ:

ﺻﻔﺤﻪ ﺍﻭﻝ:

- ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻓﺎﺭﺳﻲ: ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻭﺳﻂ ﺻﻔﺤﻪ ﺍﻭﻝ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ، ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻼﺻﻪ ﻭ ﮔﻮﻳﺎ ﻭ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻣﻮﺿﻮﻉ پژوهش ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺍﺯ ۲۰ ﻛﻠﻤﻪ بیشتر نشود.

 - ﻧﺎﻡ ﻭ ﻧﺎﻡ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻲ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ/ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺳﻬﻢ آنها در نگارش مقاله.

- درج ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﻣﺴﺌﻮﻝ مقاله ﻭ سایر نویسندگان شامل ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻋﻠﻤﻲ، ﻣﺤﻞ خدمت (دانشکده و دانشگاه) ﻳﺎ  محل ﺗﺤﺼﻴﻞ و نشانی پست الکترونیکی آنها در پاورقی.

- ﻣﺸﺨﺺ کردن استخراج مقاله از پایان نامه یا طرح و نیز ﻧﺎﻡ منبع ﺗأﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻣﺨﺎﺭﺝ ﻣﺎﻟﻲ (ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ موجود بودن) در پاورقی.

- ﭼﻜﻴﺪﻩ ﻓﺎﺭﺳﻲ: ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺮﺡ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻭ ﺟﺎﻣﻌﻲ ﺍﺯ ﻣﺤﺘﻮﺍﻱ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﺗأﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻃﺮﺡ مسئله، ﻫﺪﻑ، ﺭﻭﺵ ﻭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮﻱ ﺍﺳﺖ. ﭼﻜﻴﺪﻩ ﺩﺭ ﻳﻚ ﭘﺎﺭﺍﮔﺮﺍﻑ ﻭ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺩﺭ ۳۵۰ ﻛﻠﻤﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﻮﺩ. ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺍﺯ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺩﺭ ﻋﻴﻦ ﺍﺧﺘﺼﺎﺭ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻮﻳﺎﻱ ﺭﻭﺵ ﻛﺎﺭ ﻭ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻛﻠﻤﺎﺕ ﺍﺧﺘﺼﺎﺭﻱ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﺸﺪﻩ، ﺟﺪﻭﻝ، ﺷﻜﻞ ﻭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﺷﺪ.

- ﻛﻠﻴﺪ ﻭﺍژﮔﺎﻥ ﻓﺎﺭﺳﻲ: (۳ ﺗﺎ ۷ ﻭﺍژﻩ) ﻭﺍژﻩ ﻫﺎﻱ ﻛﻠﻴﺪﻱ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻱ ﺗﻌﻴﻴﻦ شوند ﻛﻪ ﺑﺘﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ برای ﺗﻬﻴﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ (Index) ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﺮﺩ.

- عنوان، ﭼﻜﻴﺪﻩ ﻭ کلید ﻭﺍژﮔﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ: ﺑﺮﮔﺮﺩﺍﻥ ﻛﺎﻣﻞ ﻋﻨﻮﺍﻥ، ﻣﺘﻦ ﻭ ﻛﻠﻴﺪ ﻭﺍژﮔﺎﻥ ﭼﻜﻴﺪﻩ ﻓﺎﺭﺳﻲ ﺑﻪ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ باشد.

- ﺳﺎﻳﺮ ﺻﻔﺤﻪ ﻫﺎ:

- ﻣﻘﺪﻣﻪ: در مقدمه ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻃﺮﺡ مسئله ﻭ ﻣﺮﻭﺭ ﭘﮋﻭﻫﺶﻫﺎﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ، ﻫﺪﻑ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻭ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺹ ﻧﻮﺁﻭﺭﻱ ﺩﺭ ﺗﺤﻘﻴﻖ به طور ﻭﺍﺿﺢ ﺑﻴﺎﻥ شود.

- ﺭﻭﺵ پژوهش: ﺗﻮﺿﻴﺢ روشهای ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ، ﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﻭﺳﺎﻳﻞ به کار ﺭﻓﺘﻪ، ﺷﻴﻮﻩ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻭ ﻃﺮﺡ ﺁﻣﺎﺭﻱ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺎﻣﻼ ﮔﻮﻳﺎ باشد ﻭ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻣﺤﻞ، ﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺁﺯﻣون ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺭﻭﺵ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﻱ ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺁﻣﺎﺭﻱ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﻮﻧﺪ. در صورت امکان ﺍﺯ ﺷﺮﺡ ﺟﺰﺋﻴﺎﺕ ﭘﺮﻫﻴﺰ ﻭ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺍﺭﺍئه ﺍﺻﻮﻝ ﺑﺎ ﺫﻛﺮ ﻣأﺧﺬ ﺍﻛﺘﻔﺎ ﺷﻮﺩ. ﺭﻭشهای ﺍﺑﺪﺍﻋﻲ ﻳﺎ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺧﺎﺻﻲ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺑﺎﺭ به کار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ، به طور ﻛﺎﻣﻞ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﻮﻧﺪ.

- یافته ها: ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻭ ﺍﺻﻮﻟﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﻤّﻲ ﻭ ﻛﻴﻔﻲ ﺑه دست ﺁﻣﺪﻩ (ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺟﺪﻭﻝ ﻭ ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ﻭ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﻧﺘﺎﻳﺞ). ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻋﺪﺍﺩ ﺟﺪاﻭﻝ ﻭ ﻧﻤﻮﺩﺍﺭﻫﺎ ﺑﻪصورت ممیز ﻭ ﺍﺯ راست ﺑﻪ چپ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﻮﻧﺪ. ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻫﺮ ﺟﺪﻭﻝ ﺩﺭ ﺑﺎﻻﻱ ﺁﻥ ﺩﺭﺝ ﺷﻮﺩ. ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺭﺝ ﻋﻨﻮﺍﻥ، ﭘﺲ ﺍﺯ ﻛﻠﻤﻪ ﺟﺪﻭﻝ ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺁﻥ، ﺧﻂ ﺗﻴﺮﻩ ﻭ ﺳﭙﺲ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺫﻛﺮ ﺷﻮﺩ. ﺍﺯ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺟﺪﺍﻭﻝ ﻭ ﻧﻤﻮﺩﺍﺭﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﻱ ﺷﻮﺩ. ﺩﺭ ﻣﺘﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  ﻋﻜﺴﻬﺎ، ﺟﺪﻭﻝﻫﺎ ﻭ ﻧﻤﻮﺩﺍﺭﻫﺎ (ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻭﺟﻮﺩ) ﺑﺎ ﺩﻗﺖ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻭ ﻣﺤﻞ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮﺩ. ﻛﻠﻴﻪ ﺷﻜﻞﻫﺎ، ﻧﻤﻮﺩﺍﺭﻫﺎ ﻭ ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ ﺑﺎ ﻭﺍژﻩ «ﺷﻜﻞ» ﻧﺎﻣﮕﺬﺍﺭﻱ ﻭ به عنوان ﺷﻜﻞ ﺩﺭ ﺯﻳﺮ ﺁﻥ ﺩﺭﺝ ﺷﻮﺩ. ﻋﻜﺴﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻭﺿﻮﺡ ﻭ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻ ﻭ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ  JPG ﺗﻬﻴﻪ ﺷﻮﻧﺪ. ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺟﺪﻭلها، شکلها، ﺗﺼاویر ﻭ ﻧﻤﻮﺩﺍرها ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭ ﻣﺤﻞ ﻗﺮﺍﺭﮔﻴﺮﻱ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺁﻧﻬﺎ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺫﻳ ﺮﺑﻂ ﺩﺭ ﻣﺘﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ باشد. معادلهای تخصصی به زبان اصلی در پاورقی آورده و در متن مقاله با شماره‎ های متوالی به آنها ارجاع شود.

- بحث و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮﻱ: ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ به دست ﺁﻣﺪﻩ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺪﻑ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻭ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎﻱ ﺳﺎﻳﺮ ﭘﮋﻭﻫﺶﻫﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻭ ﺑﺤﺚ ﺑﺎﻳﺪ با هم ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﻮﺩ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﺑﺤﺚ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻭ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺪﻳﺪ ﻋﻠﻤﻲ ﻭ ﻧﻮﺁﻭﺭﻱ ﺩﺭ ﺗﺤﻘﻴﻖ با ﺩﻗﺖ زیاد ﻭ ﺑﺎ ﺩﻻﻳﻞ ﺭﻭﺷﻦ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﻮﻧﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻫﺎﻱ ﺁﻣﺎﺭﻱ ﺑﻪ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺭﻭﺵﻫﺎﻱ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻨﻌﻜﺲ ﺷﻮﻧﺪ.

- پیشنهادها: ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶ فقط پیشنهادهای کاربردی و سیاستی حاصل از پژوهش ارائه شوند.

- ﺳﭙﺎﺳﮕﺰﺍﺭﻱ: ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺍﺯ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻳﺎ اجرای پژوهش کمک ﻛﺮﺩﻩ ﻳﺎ ﺩﺭ ﺗأﻣﻴﻦ ﺑﻮﺩﺟﻪ، ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻭ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻘﺶ ﻣؤﺛﺮﻱ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ، ﺳﭙﺎﺳﮕﺰﺍﺭﻱ ﺷﻮﺩ.

- ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻭ ﻣﺂﺧﺬ: ارجاع دهی و فهرست ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻳﺪ با استفاده از شیوه نامه APA 7.0 صورت پذیرد.

تذکر ضروری: در ترجمه اسامی خاص و عناوین فارسی لازم است ضمن مراجعه به آثار انگلیسی مؤلفان ایرانی، برای درج صحیح اسامی به انگلیسی و در ترجمه تخصصی عناوین مقالات و نشریات فارسی دقت  های لازم صورت گیرد.

توجه:

چاپ مقاله در این فصلنامه منوط به داشتن چکیده تفصیلی انگلیسی است. نویسندگانی که مقاله آنها برای چاپ در فصلنامه پذیرفته شده است، لازم است چکیده تفصیلی به زبان انگلیسی بین 800 تا 1200 کلمه تهیه و ارسال کنند. هدف فصلنامه از انتشار چکیده تفصیلی برای مقالات، ایجاد امکانی برای گسترش تعاملات بین‌المللی پژوهشگران ایرانی است. چکیده‌های تفصیلی برپایه ساختار مقاله اصلی و به شکلی کوتاه‌تر تنظیم می‌شوند که شامل بخش‌هایی چون چکیده و کلیدواژگان، مقدمه، روش‌شناسی، یافته‌ها، بحث و نتیجه‌گیری و پیشنهادها و منابع است. به طور کلی، چکیده تفصیلی باید بتواند اصلی‌ترین محتویات و یافته‌های پژوهشی را به گونه ­ای شفاف و روان برای خواننده ارائه دهد. بنابراین، رعایت شیوه نگارش آکادمیک در این چکیده‌ها بسیار مهم است.