داوران همکار در ارزیابی مقالات در سال 1401

داورانی که در سال 1401 در ارزیابی مقالات با این فصلنامه همکاری داشته ­اند (به ترتیب حروف الفبا)

 

ردیف

نام خانوادگی

نام

محل خدمت

1

آذرگشب

اذن اله

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

2

آراسته

حمیدرضا

دانشگاه خوارزمی

3

آهنچیان

محمدرضا

دانشگاه فردوسی مشهد

4

ابراهیم آبادی

فرهاد

مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

5

ابراهیمی

یزدان

مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

6

ابوالقاسمی

محمود

دانشگاه شهید بهشتی

7

اسماعیلی

میترا

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

8

اصغری

فیروزه

پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

9

اقتصاد

سوده

دانشگاه تهران

10

اکبری بیرق

حسن

دانشگاه سمنان

11

امین مظفری

فاروق

دانشگاه تبریز

12

انتظاری

یعقوب

مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

13

بازرگان

عباس

دانشگاه تهران

14

بازرگان

کاوه

دانشگاه شهید بهشتی

15

بختیاری

ابوالفضل

دانشگاه فرهنگیان

16

برادران حقیر

مریم

دانشگاه امام صادق (ع)

17

برزویان شیروان

صمد

دانشگاه علامه طباطبایی

18

بشیری

حسن

دانشگاه صنعتی همدان

19

بندریان

رضا

پژوهشگاه صنعت نفت

20

بوذری

سیما

مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

21

پورآتشی

مهتاب

مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

22

پورکریمی

جواد

دانشگاه تهران

23

توفیقی

جعفر

دانشگاه تربیت مدرس

24

جاودانی

حمید

مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

25

جعفری

فریده

مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

26

جوادی پور

محمد

دانشگاه تهران

27

حافظی

رضا

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

28

حجازی

الهه

دانشگاه تهران

29

حریریان توکلی

الهام

دﮐﺘﺮی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ

30

حسابی

فاطمه

دانشگاه تربیت مدرس

31

حسن زاده

محمد

دانشگاه تربیت مدرس

32

حسن مرادی

نرگس

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

33

حسینی لرگانی

سیده مریم

مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

34

حسینی مقدم

محمد

پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی کشور

35

حکیم زاده

رضوان

دانشگاه تهران

36

حمیدی فر

فاطمه

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی

37

حیدری

آرش

دانشگاه علم و فرهنگ

38

خالقی نژاد

سید علی

دانشگاه علامه طباطبایی

39

خلیلی

اسمعیل

پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

40

خورسندی طاسکوه

علی

دانشگاه علامه طباطبایی

41

دباغ

رحیم

دانشگاه صنعتی ارومیه

42

دهمرده

مهدی

دانشگاه تهران

43

ذاکرصالحی

غلامرضا

مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

44

رحمانی

جبار

پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

45

رشیدی

زهرا

مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

46

زالی

محمدرضا

دانشگاه تهران

47

زاهدی

شمس السادات

دانشگاه علامه طباطبایی

48

زمانی

اصغر

مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

49

دیانتی دیلمی

زهرا

دانشگاه خوارزمی

50

سراجی

فرهاد

دانشگاه بوعلی سینا

51

شجاعی

مالک

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

52

شمسی گوشکی

احسان

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

53

شیربگی

ناصر

دانشگاه کردستان

54

صادقی

علیرضا

دانشگاه علامه طباطبایی

55

صالحی

محمد جواد

مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

56

صمیم

رضا

پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

57

طاهری

سید محمود

دانشگاه تهران

58

طاهری دمنه

محسن

دانشگاه اصفهان

59

طاهری نیا

علی باقر

دانشگاه تهران

60

عارفی

محبوبه

دانشگاه شهید بهشتی

61

عباباف

زهره

دانشگاه فرهنگیان

62

عباسی

آذر

دﮐﺘﺮی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻣﻮزﺷﯽ

63

عطاران

محمد

دانشگاه خوارزمی

64

فاضلی

نعمت الله

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

65

فراستخواه

مقصود

مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

66

فرجادی

غلامعلی

مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

67

فریدونی

سمیه

مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

68

قارون

معصومه

مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

69

قاسمی

حاکم

دانشگاه بین المللی امام خمینی

70

قاضی طباطبایی

محمود

دانشگاه تهران

71

قاضی نوری

سید سپهر

دانشگاه تربیت مدرس

72

قدیمی

اکرم

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

73

قریشی

مریم سادات

دانشگاه الزهرا (س)

74

کرمخانی

زینب

دانشگاه مازندران

75

کشاورز

محسن

دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

76

کیانی

غلامرضا

دانشگاه تربیت مدرس

77

کیوانی

جعفر

دانشگاه خوارزمی

78

گلدسته

اکبر

دانشگاه علم و فرهنگ

79

گویا

زهرا

دانشگاه شهید بهشتی

80

محب زادگان

یوسف

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

81

محمدنژاد عالی زمینی

یوسف

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

82

محمدی

شیرکوه

دانشگاه سمنان

83

مروت

علی اصغر

دانشگاه بوعلی سینا

84

مظفری

گشتاسب

مرکز ارتباطات شهرداری تهران

85

منیعی

رضا

مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

86

موسوی

سیداسماعیل

مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

87

موسوی

سیدمختار

استاد محترم

88

مهدی

رضا

پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

89

مهدیون

روح اله

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

90

مهران

گلنار

دانشگاه الزهرا(س)

91

ناظمی

مسلم

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

92

نامداری پژمان

مهدی

دانشگاه فرهنگیان

93

نبوی

سید عبدالامیر

پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

94

نفیسی

عبدالحسین

استاد محترم

95

نقی زاده

رضا

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

96

نوروززاده

رضا

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

97

نوروزی چاکلی

عبدالرضا

دانشگاه شاهد

98

نیکنام

زهرا

دانشگاه خوارزمی

99

هاشم نیا

شهرام

دانشگاه پیام نوراستان البرز

100

همایون آریا

شاهین

وزارت علوم، تحقیقات و فناوی

101

یادگارزاده

غلامرضا

سازمان سنجش آموزش کشور

102

یوسفی اقدم

رحیم

دانشگاه علامه طباطبایی