نقش آموزش کارآفرینی در نگرش کارآفرینانه و باور خودکارآمدی عمومی دانشجویان

نویسندگان

1 کارشناس ارشد آموزش بزرگسالان دانشگاه شهید بهشتی،

2 دانشجوی دکتری برنامه ریزی توسعه آموزش عالی دانشگاه مازندران،

3 دانشجوی دکتری برنامه درسی آموزش عالی دانشگاه شهید بهشتی،

چکیده

آموزش‌عالی از طریق انتقال دانش کاربردی در زمینه اشتغال، ایجاد مهارتها و تواناییهای مورد نیاز درخصوص کارآفرینی، زمینه‌سازی فرهنگی و توسعه و حمایت پژوهشی از کارآفرینی، مفاهیم کارآفرینی را به دانشگاه وارد می‌سازد و دانش، نگرش و مهارت دانشجویان را به سوی کارآفرینی و کارآفرین شدن سوق می‌دهد. پژوهش حاضر به‌منظور بررسی نقش آموزش کارآفرینی در نگرش کارآفرینانه و باور خودکارآمدی عمومی دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی صورت گرفته است. روش پژوهش نیمه تجربی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بدون گزینش تصادفی بود. جامعه‌ آماری شامل کلیه دانشجویان دوره کارشناسی گروههای آموزشی مدیریت صنعتی، علوم کامپیوتر و ریاضی بود که مجاز بودند درس کارآفرینی را در نیمسال دوم تحصیلی 89-1388 انتخاب کنند. 30 نفر با روش نمونه‌گیری هدفمند به‌عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند که 15 نفر داوطلب دریافت آموزش کارآفرینی بودند و اعضای گروه تجربی را تشکیل می‌دادند و به همین تعداد از طریق همتاسازی با گروه تجربی (از نظر سن، جنسیت، رشته و سال ورود) در گروه کنترل - کسانی که این درس را نگرفته بودند - جایگزین شدند. ابزار مورد استفاده آزمون نگرش کارآفرینانه رابینسون و باور خودکارآمدی عمومی شرر بود. روایی محتوایی با نظر استادان دانشگاه تأیید و پایایی با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برای آزمون نگرش کارآفرینانه 84% و برای آزمون خودکارآمدی عمومی شرر 72% به‌دست آمد. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS و به روش T مستقل و همبسته و ضریب همبستگی پیرسون تحلیل شدند. یافته‌های پژوهش نشان داد که آموزش کارآفرینی بر نگرش کارآفرینانه و باورهای خودکارآمدی عمومی دانشجویان تأثیر مثبت دارد و بین نگرش کارآفرینانه و باور خودکارآمدی عمومی دانشجویان رابطه‌ معنادار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The role of entrepreneurship training on students’ entrepreneurial attitude and general self-efficiency beliefs

نویسندگان [English]

  • Adel Mohseni 1
  • Sayyed Hossien Mousavi 2
  • Mohammad Jamali 3

1 M.A. in Adult Education, Shahid Beheshti University

2 PhD Student in Higher Education Development, Mazandaran University

3 PhD Student in Curriculum Development in Higher Education, Shahid Beheshti University

چکیده [English]

Higher education through applied knowledge transfer in the context of employment, developing skills and abilities required in the context of entrepreneurship, cultural infrastructure and supporting research and development of entrepreneurship, drives concepts of entrepreneurship into the university. Additionally, higher education directs students’ knowledge, skills and attitudes of students towards entrepreneurship and becoming entrepreneurs. The aim of this research was to examine the role of entrepreneurship training on entrepreneurial attitude and general self-efficiency belief among Shahid Beheshti’s students. The research method was quasi-experimental, pre-test, post-test design and control group without random sampling. The statistical population was all undergraduate students in industrial management, computer science, mathematics who were permitted to select entrepreneurship course in second semester, 2009-2010 academic year. Thirty students were selected as a sample by using purposeful sampling method. Fifteen students were assigned to an experimental group who received entrepreneurship training and fifteen students-consistent with experimental group in terms of age, gender, major and admission year - who did not take the course were placed in a control group. The main instruments were Robinson Entrepreneurship Scale and Sherer General Self-efficiency Belief Scale. The content validity was determined by faculty members. The reliability of questionnaire computed via Chronbach's Alpha for RES (α = 0.84) and SGSEBS (α = 0.72). Inferential statistics procedures including independent t-test and Pearson correlation coefficient were used to analyze the data. Findings showed that entrepreneurship training had a positive effect on general self-efficiency belief and entrepreneurial attitude. There also was significant relationship between entrepreneurial attitude and general self-efficiency belief.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship Training
  • Entrepreneurial Attitude
  • General Self-Efficiency Belief
  • University
  • students