• کشور محل انتشار: ایران 
 • ناشر: مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
 • مدیر مسئول: دکتر علی باقر طاهری نیا
 • سردبیر: دکتر سیده مریم حسینی لرگانی
 • شاپای چاپی: ۱۰۲۱-۵۱۰۷
 • شاپای الکترونیکی: ۲۲۰۱-۲۷۱۷
 • حوزۀ تخصصی: مباحث مرتبط با آموزش عالی
 • اعتبار مجله: علمی پژوهشی
 • زبان مجله: فارسی و انگلیسی
 • نوبت انتشار: فصلنامه
 • نوع انتشار: چاپی و الکترونیکی
 • هزینۀ بررسی و انتشار مقاله: ندارد.
 • دسترسی به مقاله‌ها: آزاد
 • نوع داوری: دوسو ناشناس و حداقل دو داور
 • زمان داوری: بین سه تا پنج ماه
 • درصد پذیرش مقالات:  هفت درصد
 • حقوق معنوی: کلیه حقوق معنوی اثر متعلق به نویسنده است.
 • فلودیاگرام مراحل داوری و پذیرش مقاله در بخش فرایند پذیرش مقالات شرح داده شده ‌است.
 •  این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در  انتشار  (COPE) است و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می کند.
 • چنانچه مقاله از حامی یا تامین‌کننده اعتبار پژوهشی برخوردار باشد، درج آن در مقاله توسط نویسنده الزامی است.
 • در بررسی و داوری مقالات از نرم افزار مشابهت یاب (همتاجو) استفاده می شود.
 • نمایه‌شده در: ISC- SID-GOOGLE  SCHOLAR- NOOR MAGS- MAGIRAN
 • ایمیل مجله: journal@irphe.ac.ir

مقاله پژوهشی

هوش مصنوعی و آینده آموزش دانشگاهی در ایران

صفحه 1-25

محمد حسینی مقدم


تاملی بر تجارب دانشگاههای کشورهای پیشرو در زمینه آموزش تلفیقی؛ آموزه‌های برای دانشگاه‌های ایران

صفحه 27-52

زهرا رشیدی


مدل آمادگی یادگیری الکترونیکی دانشگاه‌ها در مواجه بیماری کووید 19 (مورد: دانشگاه تهران)

صفحه 53-77

جواد پورکریمی؛ فاطمه اردو


واکاوی تجربه زیسته استادان دانشگاه فرهنگیان از کلاس‌های آموزش مجازی در وضعیت کرونایی

صفحه 79-112

علی صحبت لو؛ علی باقر طاهری نیا


مطالعۀ پدیدارشناختی چالش‏های انتقال به یادگیری مجازی در دانشگاه‏های ایران با توجه به پاندمی کرونا

صفحه 113-138

شیدا اچرش؛ علی بیرمی پور؛ عبداله پارسا


ساخت و اعتبارسنجی مقیاس سنجش مهارت‌های خودرهیابی دانشجویان در دوره‌های یادگیری الکترونیکی دوران کرونا

صفحه 139-159

فرهاد سراجی؛ ابراهیم آریانی قیزقاپان


مطالعۀ تجارب حکمرانی خوب در آموزش عالی کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی؛ درس‌مایه هایی برای آموزش عالی ایران

صفحه 161-186

داود حاتمی؛ حامد کمالی؛ احمدرضا روشن


طراحی الگوی کارآموزی و کارورزی اثربخش در برنامه درسی دانشگاه ها از منظر اعضای هئیت علمی

صفحه 187-206

مهرانگیز علی نژاد؛ بدرالسادات دانشمند؛ حمیده پاک مهر


آینده آیین‌نامه ارتقای مرتبه علمی اعضای هیئت علمی در ایران: یک رویکرد سناریویی

صفحه 207-233

احد رضایان؛ احسان مرزبان؛ علی حسین رضایان


 

 

جدول آمار مقایسه ای مقالات
عنوان سال  1400 سال 1401
مقالات دریافت شده 244 171
مقالات پذیرفته شده 63 13
مقالات منتشر شده 27 3
مقالات رد شده 169 148
نسخه های منتشر شده 4 4
متوسط زمان دریافت تا پذیرش مقالات (روز) برای مقالات پذیرفته شده در سال مد نظر 287 252
متوسط زمان پذیرش تا انتشار مقالات (روز) برای مقالات منتشر شده در سال مد نظر 250 107

 

ابر واژگان