بررسی کیفیت تدریس در دانشگاه

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی

چکیده

هدف از این مطالعه، بررسی کیفیت تدریس در دانشگاه است. در این پژوهش 196 نفر از دانشجویان دانشکده علوم ‎تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد مورد مطالعه قرار گرفتند. به منظور گردآوری داده ‎ها از پرسشنامه کیفیت تدریس سراج (2002) استفاده شده است. تحلیل داده های به دست آمده حاکی از آن است که بین کیفیت تدریس در سطح موجود و سطح ضرورت تفاوت معنی داری وجود دارد. مقایسه شاخصهای تعیین کننده کیفیت تدریس (طرح درس، اجرای تدریس، ارزشیابی تدریس و روابط بین فردی) در دو وضعیت فعلی و مورد انتظار نیز بیانگر وجود تفاوت معنی‎ دار بین هر یک از این شاخصهاست. به طور‎‎کلی، یافته‎ های پژوهش ضرورت گذر از وضع موجود به وضع مطلوب را به نحو روشنی نشان داده ‎اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of College Teaching Qualities

نویسندگان [English]

  • Bakhtiar Shabani Varaki 1
  • R. Hosseingholizadeh 2

1 Ferdowsi University of Mashhad

2 Educational Management Doctorate Student

چکیده [English]

The purpose of this study is to examine the quality of college teaching. University Teacher Evaluation Questionnaire (UTEQ) was administered to student at Ferdowsi University of Mashhad (FUM). This instrument operationalizes four main dimensions in evaluation of teaching in higher education: Teaching plan, teaching implementation, teaching evaluation and interpersonal relationship. A sample of 196 undergraduate students were randomly selected for data collection in teaching quality. The data were analyzed taking into consideration both descriptive statistics (frequency, percentage and mean) and inferential statistics (T test and ANOVA). The results indicated that there is a significant relationship between the level of quality teaching needed and the level of quality teaching existed and teaching plan was perceived by majority of the respondents as top priority.

کلیدواژه‌ها [English]

  • teaching quality
  • students
  • University
  • Teaching Plan and Iran