نویسندگان

1 گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه پیام نور، تهران

2 دانشکدۀ علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

باورهای افراد در خصوص دانش و دانستن (باورهای معرفتی) در آموزش آنان نقش دارد و عوامل مختلفی بر شکل‌گیری و توسعۀ این باورها اثرگذارند. هدف این پژوهش بررسی ابعاد و سطوح باورهای معرفتی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد بر حسب متغیرهای جنسیت، حوزۀ تحصیلی و دوره تحصیلی بود. این تحقیق کاربردی و از نظر روش پیمایشی و از نظر نوع توصیفی بود. 364 نفر از دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای نسبی در سال تحصیلی90-1389 انتخاب شدند و پرسشنامۀ «فهرست باورهای معرفتی» را تکمیل کردند. روایی این پرسشنامۀ بر حسب نظر متخصصان تأیید شد. پایایی این پرسشنامه هم بر اساس ضریب آلفای کرونباخ برابر 79/0 بود. از روشهای آمار توصیفی و تحلیلی برای تلخیص داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها استفاده شد. یافته‌ها مبین تفاوت معنادار در ابعاد مختلف باورهای معرفتی دانشجویان با همدیگر، تفاوت معنادار بین باورهای معرفتی آنان برحسب متغیرهای جنسیت و رشته تحصیلی و تفاوت معنادار در سطوح این باورها بود. نظام آموزش‌عالی باید با اتخاذ روشهای یادگیری فعال، باورهای معرفتی را در ساختار برنامه‌های درسی دانشگاهی وارد و این باورها را در فراگیران تقویت کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Academic students' epistemic beliefs and the effect of background variables on them

نویسندگان [English]

  • Heidar Mokhtari 1
  • Mohammad Reza Davar Panah 2
  • Mohammad Reza Ahanchian 2

1 Department of Library and Information Science, Payame Noor University, Tehran

2 Faculty of Education and Psychology, Ferdowsi University of Mashhad

چکیده [English]

People’s beliefs on knowledge and knowing (epistemic beliefs) have a role in their education. Various factors affect the formation and development of these beliefs. The aim of this research was to investigate the students' epistemic belief dimensions and levels in relation to their gender, majors and educational levels in Ferdowsi University. A descriptive survey method was chosen for this study. By using stratified random sampling method, a sample of 364 students was randomly selected from Ferdowesi University students’ population during the 210-2011 academic year. Students completed the "Epistemic Beliefs Inventory"(EBI). The validity of EBI was confirmed by specialists. Using Cronbach’s alpha coefficient, the reliability of the questionnaire was (α=0.79). A descriptive and analytical statistic methods were applied for summarizing data and testing the hypotheses. The results showed a significant differences in students' various epistemic belief, students’ gender, majors, and their epistemic belief levels. Higher education needs to incorporate epistemic beliefs in its curriculum structure and active learning methods and reinforce students’ epistemic beliefs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Epistemic Beliefs
  • Epistemology
  • Academic Students
  • Ferdowsi University of Mashhad