اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

علی باقر طاهری نیا
استاد، مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

زبان و ادبیات عرب

 • a.taheriniyairphe.ac.ir

سردبیر

سیده مریم حسینی لرگانی
دانشیار، مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

مطالعات برنامه درسی

 • m.hosseiniirphe.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

حمیدرضا آراسته
استاد، دانشگاه خوارزمی

مدیریت آموزش عالی

 • arastehkhu.ac.ir
محمود ابوالقاسمی
دانشیار، دانشگاه شهید بهشتی

مدیریت آموزشی

 • m-abolghasemisbu.ac.ir
یعقوب انتظاری
دانشیار، مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

اقتصاد و مدیریت مالی آموزش عالی

 • y.entezariirphe.ac.ir
عباس بازرگان
استاد، دانشگاه تهران

تحقیقات آموزشی ارزیابی آموزش عالی

 • abazargahotmail.com
مهدی دهمرده
دانشیار، دانشگاه تهران

برنامه ریزی کشوری (ملی)

 • dahmardehut.ac.ir
غلامرضا ذاکرصالحی
استاد، مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

حقوق اسلامی

 • zsalehiirphe.ac.ir
حسین رحمان سرشت
استاد، دانشگاه علامه طباطبایی

مدیریت استراتژیک نوآوری و تکنولوژی

 • hrahmanseresht2007gmail.com
ناصر شیربگی
استاد، دانشگاه کردستان

مدیریت آموزشی و مدیریت آموزش عالی

 • nshirbagiuok.ac.ir
مقصود فراستخواه
استاد، مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

برنامه ریزی توسعه آموزش عالی

 • m_farasatkhahirphe.ac.ir
غلامعلی فرجادی
دانشیار، مؤسسه عالی اموزش و پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

اقتصاد با رویکرد برنامه ریزی

 • g_farjadiyahoo.com
محمود قاضی طباطبایی
استاد، دانشگاه تهران

جامعه شناسی

 • smghaziut.ac.ir
گلنار مهران
استاد، دانشگاه الزهرا (س)

آموزش و پرورش تطبیقی

 • gmehranalzahra.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

محمدرضا سرکارآرانی
استاد، دانشگاه توکیو، ژاپن

آموزش تطبیقی و بین الملل

 • araninagoya-u.jp