کار تیمی درفعالیت های پژوهشی اعضای هیات علمی: دشواری ها و راهکارها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

10.52547/irphe.28.3.85

چکیده

پژوهش حاضر با هدف واکاوی کار تیمی در فعالیت ­های پژوهشی اعضای هیئت علمی: دشواری­ ها و راهکارها انجام شد. پژوهش کاربردی بود و از روش پژوهش کیفی به ­عنوان راهبرد پژوهش استفاده شد. ابزار گردآوری داده ‏ها مصاحبه نیمه ساختاریافته و جامعه مورد مطالعه شامل دانشگاه ­های جامع شهر تهران بود که چهار دانشگاه (تهران، شهید بهشتی، خوارزمی و تربیت مدرس) انتخاب شدند و در هر دانشگاه به ­ازای هر20 دانشکده، یک دانشکده به­ صورت تصادفی انتخاب شد. سپس، در درون هر دانشکده کلیه گروه ­ها به­ صورت تمام ­شماری در نظر گرفته شدند و در میان گروه ­ها­، به­ صورت هدفمند اعضای هیئت علمی به­ عنوان مشارکت­ کنندگان در پژوهش (45 نفر تا رسیدن به اشباع نظری) انتخاب شدند. اطلاعات پژوهش با روش کدگذاری باز و تحلیل مضمون تجزیه و تحلیل شد. برای حصول اطمینان از روایی پژوهش ضمن آنکه تا حد امکان تلاش شد تا سوگیری و پیشداوری پژوهشگر کنترل شود و برخی از مشارکت­ کنندگان، مقوله­ های به ­دست آمده را بازبینی و نظر خود را ابراز کنند، از یکی از همکاران خواسته شد تا یافته­ ها را بررسی کند. برای محاسبه پایایی کدگذاری­ ها از روش پایایی بازآزمون استفاده شد. نتایج نشان داد که بین ماهیت رشته ­ها برای کار تیمی تفاوت وجود دارد، ولی بین دانشگاه­ ها از نظر اجرای کار تیمی تفاوتی وجود ندارد. همچنین برای انتخاب یک فعالیت برای انجام دادن کار به­ صورت تیمی، ماهیت آن کار تعیین ­کننده است و نمی ­توان در میان فعالیت­ های پژوهشی مندرج در ماده ۳ آیین ­نامه، ترتیب و اولویتی برای اجرای کار تیمی در نظر گرفت. درنهایت، دشواری ­های کار تیمی به پنج دسته عوامل مربوط به فرد و عضو هیئت ­علمی، موانع مربوط به تیم و عوامل تیمی، دشواری­ ها و موانع درون­ سازمانی و درون­ دانشگاهی، دشواری­ ها و موانع مربوط به نظام آموزش عالی (عوامل برون­ دانشگاهی) و بافتار عمومی و عوامل ملی تقسیم شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Teamwork in faculty members' research activities: Difficulties and solutions

نویسندگان [English]

 • asghar zamani
 • mahtab pouratashi

irphe

چکیده [English]

The aim of this study was to analyze difficulties and solutions of teamwork in faculty members' research activities. This applied research used qualitative method as the research strategy. The data collection tool was semi-structured interview. For this study, four comprehensive universities in Tehran including University of Tehran, Shahid Beheshti University, Kharazmi University and Tarbiat Modares University were selected. In each university, one faculty was randomly selected for every 20 faculties. Then, within each faculty, all departments were considered. Finally, among the departments, faculty members were purposefully selected and considered as participants in the research (45 faculty members up to theoretical saturation). Open coding and theme analysis methods used to analyze data. To ensure the validity of the research, while trying to control the bias and prejudice of the researcher, some participants reviewed the extracted categories. Also, one of the colleagues was asked to review the findings. To calculate the reliability, test-retest reliability method and agreement for two raters method were used. The results showed that there was a difference between the natures of disciplines for teamwork. There was not any difference between universities regarding team-work implementation.  In addition, to choose an activity to do the work as a team, the nature of that work is decisive and among the research activities listed in Article 3 of the Regulation, no order and priority can be considered for the implementation of teamwork. Finally, teamwork difficulties can be divided into five categories: related to individual, related to the team and team factors, within the organization and within the university, related to the higher education system, and general context and national factors.

کلیدواژه‌ها [English]

 • research activities
 • higher education
 • faculty members
 • university
 • team work
 1. Aramon, H., Sadeghi Arani, Z., & Saidaardakani, S. (2009). The effect of teamwork skills on educational and research performance of students by gender. Women's Studies, 3(1), 59-73 [in Persian].
 2. Bahadori, M., Abbasi, E., Sadighi, H., & Gholamrezaei, S. (2018). Content analysis of national documents on scientific cooperation and interactions between faculty members in Agricultural Higher Education System. International Journal of Scientific & Technology Research, 7(5), 73-65.
 3. Barco, B., Lázaro, S, Rio, M.I.P., & Gutman, I.R. (2019). University student’s academic goals when working in teams: Questionnaire on academic goals in teamwork, 3 × 2 model. Frontiers in Psychology, 10.
 4. Bravo, R., Catalán, S., & Pina, J.M. (2018). Analysing teamwork in higher education: An empirical study on the antecedents and consequences of team cohesiveness. Studies in Higher Education, 43, 1-13. https://doi.org/10.1080/03075079.2017.1420049.
 5. Gall, M., Borg, W., & Gall, J. (2005). Educational research: An introduction. Translated by: Ahmad Reza Nasr et al. Shahid Beheshti University Press [in Persian].
 6. Gast, I., Schildkamp, K., & Van der Veen, J.T. (2017). Team-based professional development interventions in higher education: A systematic review. Review of Educational Research, 87(4), 736-767.
 7. Greetham, M., & Ippolito, K. (2018). Instilling collaborative and reflective practice in engineers: Using a team-based learning strategy to prepare students for working in project teams. Higher education Pedagogies, 3(1), 510-521.
 8. Hackman, J.R. (1983). A normative model of work team effectiveness (Technical Report no.2). New Haven, CT: Yale School of Organization and Management.
 9. Hayes, N. (1997). Team management. Londen: Thomson Business Press.
 10. House, R.J., Hanges, P.J., Javidan, M., Dorfman, P.W., & Gupta, V. (2004). Culture, leadership & organizations: The GLOBE study of 62 Societies. Sage Publications Inc.
 11. Jafarpoor, M. (2018). The pathology of Groupwork in Iranian organizations. Management Studies in Development and Evolution, 27(87), 75-100. Doi: 10.22054/jmsd.2018.8651 [in Persian].
 12. Katzenbach, J.R., & Smith, D.K. (1998). The wisdom of team: Creating the high performance org. Boston: Harvard Business School Press.
 13. Khanzadeh, A., Motlagh, M.E., Mirshakak, A., Niakan, M., Akbari Nasaji, N., & Nasrollah Pourshirvani, D. (2017). Evaluating the performance of the work teams of Abadan University of Medical Sciences from the viewpoints of managers and experts. Quarterly Journal of Management Development and Health Resource, 1(1), 9-17 [in Persian].
 14. Liaghatdar M.J., Abedi, M.R., Jafari, E., & Bahrami, F. (2004). Effectiveness of lecturing teaching method and group- discussion teaching method on educational achievements and communicative skills: A comparative study. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, 10 (3), 29-55 [in Persian].
 15. McGrath, J. (1984). Groups: Interaction and performance. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
 16. Mclntyre, R.M., & Salas, E. (1995). Measuring and managing for team performance: Emerging principle from complex environment. In R. Guzzo & Salas, E., Eds, Team Effectiveness and Decision Making in Organization. San Fr ancisco: Jossy-Bass, pp: 9-45
 17. Mehralizadeh, Y. (2005). Globalization, organizational change and human resource development planning. Ahvaz: Shahid Chamran University of Ahvaz [in Persian].
 18. Mortazavi, Sh., & Balouchi, S. (1992). The relationship between democratic management and cultural collectivism in Iranian family and work environments. Journal of Psychology, 1(3), [in Persian].
 19. Nadi, M., Ahanchian, M., & Noghani Dokht Bahmani, M. (2017). Qualitative research of team building and teamwork status in public universities of Iran. Organizational Behaviour Studies Quarterly, 6(1), 81-120 [in Persian].
 20. Pieterse, A.N., Knippenberg, D., & Ginkel, W.P. (2011). Diversity in goal orientation, team reflexivity, and team performance. Elsevier Inc, 114(2), 153-164.
 21. Pouratashi, M., & Zamani, A. (2020). Typology of world's top universities through sustainable development. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, 26 (1), 123-148 [in Persian].
 22. Tabibi S. (1997). Necessities of revolution in higher education management to fulfill national development objectives. jha.1 (1), 1-31[in Persian].
 23. Taslimi, M., Farhangi, A., Abedi Ja'fari, H., & Raznahan, F. (2010). A model for national culture's influence on teamwork in Iran. 3 (10-11), 127-161 [in Persian].

Zamani, A., & Pouratashi, M. (2018). Team teaching in higher education: Lived experiences and virtual team building in E-learning and learning.13th National Conference on E-Learning, K. N. T.U. [in Persian]