شناسایی ابعاد و مؤلفه های کلیدی اشتغال پذیری دانش آموختگان کارشناسیِ دوره های علوم رفتاری دانشگاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف کلی پژوهش شناسایی مؤلفه ­های فرعی و اصلی اشتغال­ پذیری دانش ­آموختگان از دیدگاه استادان، کارفرمایان و صاحبنظران حوزه اشتغال برای مقطع کارشناسیِ دوره ­های علوم رفتاری در دانشگاه­ شهید بهشتی بود. پژوهش حاضر از نوع تحقیق­ کیفی محسوب می‌شود. مشارکت کنندگان در این پژوهش اعضای هیئت علمی، کارفرمایان و متخصصان حوزه اشتغال بودند. روش نمونه­ گیری در تحقیق کیفی، نمونه ­گیری هدفمند از نوع نمونه­ گیری نظری بود. از میان شرکت ­کنندگان در مصاحبه 15 نفر از صاحبنظران آموزش عالی و 12 نفر از کارفرمایان و مسئولان مرتبط با اشتغال بودند. تحلیل اولین مصاحبه با کدگذاری باز آغاز شد و درنهایت، در مصاحبه 27 به اشباع نظری رسید. به ­منظور جمع ­آوری داده­ ها از ابزار مصاحبه استفاده و سؤالات مصاحبه به­ صورت نیمه ساختاریافته طراحی شد. روایی محتوایی مصاحبه­ ها را 5 نفر از صاحبنظران آموزش عالی بررسی و تأیید کردند. برای تعیین صحت و اعتبار داده ­ها از سه معیار مقبولیت، قابلیت اطمینان و تأییدپذیری استفاده شد. داده­ های حاصل از پژوهش با روش تحلیل مضمون تجزیه و تحلیل شدند. درمجموع، 94 مضمون مرتبط با اشتغال ­پذیری شناسایی و در 15 مؤلفه فرعی و چهار مؤلفه اصلی شایستگی ­های فردی، شایستگی ­های حرفه‌ای، شایستگی­ های فرهنگی و شایستگی‌های اجتماعی دسته­ بندی شد. دانش و مهارت­ های عملی آکادمیک در رأس مؤلفه ­های اشتغال پذیری شناخته شد.       

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identifying the Dimensions and Key Components of Employability of the University Bachelor Graduates in Behavioral Science Majors: A Shahid Beheshti University Case Study

نویسندگان [English]

 • Morteza Farang
 • Mohammad Ghahramani
 • Mahmood Abolghasemi
 • Farnoosh Alami

Shahid Beheshti University

چکیده [English]

The general purpose of this study was to identify the main and secondary components of graduates' employability from the perspective of faculty members, employers, and experts in the field of employment for a bachelor's degree in behavioral sciences at Shahid Beheshti University. The present study was a qualitative research. Participants in this study are faculty members, employers and employment experts. Sampling method in qualitative research was purposive sampling of the theoretical sampling type. Among the interviewees were 15 faculty members, 12 employers, and employment-related officials. The analysis of the first interview began with open coding and finally reached theoretical saturation in interview 27. In this study, an interview tool was used to collect the required data and the interview questions were designed in a semi-structured manner. The content validity of the interviews was reviewed and confirmed by 5 higher education experts. Also, to determine the accuracy and validity of the data, three criteria of acceptability, reliability and verifiability were used. The obtained data from this study was  analysed by the thematic analysis method. A total of 94 themes related to employability were identified and finally in 15 sub-components and 4 main components of individual competencies, professional competencies, cultural competencies, and social competencies were categorized. Academic practical knowledge and skills were identified at the top of the employability components.   

کلیدواژه‌ها [English]

 • employability
 • graduates
 • bachelor
 • behavioral sciences
 • Shahid Beheshti University
 1. References

  1. Aghapour, S., Movahhed Mohammadi, S.H., & Alambeigi, A. (2014). Key skills role in employability formation of college students.Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, 20 (1), 41-56 [in Persian].
  2. Aghapour, S., Movahhed Mohammadi, S.H., Alambeigi, A. & Shabanali Fami, H. (2012). Evaluation of personal development skills in curriculum on employability formation among agriscience graduate students in University of Tehran. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, 18 (1), 113-128 [in Persian].
  3. Ahmadi, S., Mokhtari, M., & Hosseinnezhad, G. (2015). Assessing the employment status of humanities graduates and the factors affecting it (Case study: Yasouj University). Journal of Iranian Higher Education, 7 (4), 1-20 [in Persian].
  4. Alibaygi, A.H., Barani, S., Karamidehkordi, E., & Pouya, M. (2013). Employability determinants of senior agricultural students in Iran. Journal of Agricultural Science & Technology, 15(4), 673-683.
  5. Asonitou, S. (2015). Employability skills in higher education and the case of Greece. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 175, 283-290.
  6. Ayala Calvo, J.C., & Manzano García, G. (2020). The influence of psychological capital on graduates’ perception of employability: The mediating role of employability skills. Higher Education Research & Development, 1-16.
  7. Ayoubi, R.M., Alzarif, K., & Khalifa, B. (2017). The employability skills of business graduates in Syria: Do policymakers and employers speak the same language?. Education+ Training, 59(1), 61-75.
  8. Barani, Sh. (2009). Analysis of perceptions and expectations of agricultural students about the employability of agricultural fields in agricultural colleges of the west of the country. Master Thesis, Agricultural Engineering, faculty of Agriculture, Razi University [in Persian].
  9. Bastami, M.R., Kianian, T., Borji, M., Amirkhani, M. & Saber, S. (2016). Assessment of cultural competence in nurses. Journal of Medical Ethics, 10 (36), 65-72 [in Persian].
  10. Bell, R. (2016). Unpacking the link between entrepreneurialism and employability: An assessment of the relationship between entrepreneurial attitudes and likelihood of graduate employment in a professional field. Education+ Training, 58(1), 2-17.
  11. Berntson, E., Sverke, M., & Marklund, S. (2006). Predicting perceived employability: Human capital or labor market opportunities?. Economic and Industrial Democracy, 27(2), 223-244.
  12. Bhanugopan, R., & Fish, A. (2009). Achieving graduate employability through consensus in the South Pacific island nation. Education+ Training, 51(2), 108-123.
  13. Bridgstock, R. (2011). Skills for creative industries graduate success. Education+ Training, 53(1), 9-26.
  14. Brown, P., Hesketh, A., & Wiliams, S. (2003). Employability in a knowledge-driven economy. Journal of Education and Work, 16(2), 107-126.
  15. Byrne, C. (2020). What determines perceived graduate employability? Exploring the effects of personal characteristics, academic achievements and graduate skills in a survey experiment. Studies in Higher Education, 1-18.
  16. Chen, Y.C. (2018). Applying importance-performance analysis to assess student employability in Taiwan. Journal of Applied Research in Higher Education, 10(1), 76-86.
  17. Coetzee, M., & Beukes, C.J. (2010). Employability, emotional intelligence and career preparation support satisfaction among adolescents in the school-to-work transition phase. Journal of Psychology in Africa, 20(3), 439-446.
  18. Cross, R., Quinnell, R., Bell, T., Rhodes, P., Dancso, Z., Hubble, T., Wardle, G., Lewis, M., Motion, A., Murphy, D., & Gongora, J. (2021). ‘You’ll never get cultural competence in science’: An Australian perspective on integrating cultural competence into science teaching via cultural accountability. International Journal of Innovation in Science and Mathematics Education, 29(3), 62-67.
  19. Crossman, J.E., & Clarke, M. (2010). International experience and graduate employability: Stakeholder perceptions on the connection. Higher Education, 59(5), 599-613.
  20. Damghanian, H., & Yazdani Ziarat, M. (2015). The impact of humor styles on social competence in organizational interpersonal relationship. Quarterly of Social Studies and Research in Iran, 4 (3), 409-429 [in Persian].
  21. Darvishan, A., Taslimi, S., & Hakimzadeh, R. (2019). Designing a model of employability skills for higher education graduates (case study: SMEs in Tehran province). Bi-quarterly Journal of Higher Education Curriculum Studies, 10 (19), 7-39 [in Persian].
  22. De Vos, A., De Hauw, S., & Van der Heijden, B.I. (2011). Competency development and career success: The mediating role of employability. Journal of vocational behavior, 79(2), 438-447.
  23. Dizaji, M., & Ketabforosh Badri, A. (2016). Investigating the factors affecting on women's employment with emphasis on the use of ICT. Journal of Woman & Study of Family, 9 (34), 73- 94 [in Persian].
  24. Emadzadeh, M., Shahnazi, R., Babaki, R., & Mohammadzadeh, A. (2006). Investigating the impact of information and communication technology on employment (case study with panel data approach). Journal of Economic Research, 41 (4), 197-222 [in Persian].
  25. Espinoza, O., González, L.E., McGinn, N., Sandoval, L., & Castillo, D. (2020). Should universities train teachers for employability or for effectiveness?. Teaching and Teacher Education, 88, 102960.
  26. Finch, D.J., Hamilton, L.K., Baldwin, R., & Zehner, M. (2013). An exploratory study of factors affecting undergraduate employability. Education+ Training, 55(7), 681-704.
  27. Fotiadou, M. (2020). Denaturalising the discourse of competition in the graduate job market and the notion of employability: A corpus-based study of UK university websites. Critical Discourse Studies, 17(3), 260-291.
  28. Fulgence, K. (2016). Employability of higher education institutions graduates: Exploring the influence of entrepreneurship education and employability skills development program activities in Tanzania.
  29. Gedye, S., & Beaumont, E. (2018). “The ability to get a job”: Student understandings and definitions of employability. Education+ Training, 60(5), 406-420.
  30. Hakak, M., Hozni, S.A., & Shah Siyah, N. (2018). Third generation university is an indispensable necessity for health education. The Journal of Medical Education and Development, 13 (1), 78-81 [in Persian].
  31. Hedjazi, S.Y., Gholami, H., Hosseini, S.M., & Rezvanfar, A. (2018). Role of social capital in the employability of agricultural students: Case of agricultural and natural resources university college, University of Tehran. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, 49 (3), 545-558 [in Persian].
  32. Heijde, C.M.V.D., & Van Der Heijden, B.I. (2006). A competence‐based and multidimensional operationalization and measurement of employability. Human resource management: Published in cooperation with the school of business administration, The University of Michigan and in Alliance with the Society of Human Resources Management, 45(3), 449-476.
  33. Hossain, M.M., Alam, M., Alamgir, M., & Salat, A. (2020). Factors affecting business graduates' employability–empirical evidence using partial least squares (PLS). Education+ Training, 62(3), 292-310.
  34. Idaka, I.E., & Uzoechi, L.I. (2016). Gender, age and employability skills acquisition among university students in Imo state, Nigeria. International Journal of Innovative Education Research, 4(4), 6-15.
  35. Kagaari, J.R. (2007). Evaluation of the effects of vocational choice and practical training on students' employability. Journal of European Industrial Training, 31(6), 449-471.
  36. Khosravipour, B., & Soleimanpour, M.R. (2010). Explaining the role of personal characteristics affecting the employment of higher education female graduates (Case study: Agriculture and natural resources university of Ramin-Ahvaz). Journal of Women in Development and Politics, 8 (4), 203-220 [in Persian].
  37. Kornelakis, A., & Petrakaki, D. (2020). Embedding employability skills in UK Higher Education: Between digitalization and marketization. Industry and Higher Education, 1-8.
  38. Krynychna, I., & Gurkovskii, V. (2020). Professional competence as a factor of the efficiency of the activity of a public servant. Public Administration and Law Review, (1), 30-38.
  39. Mahajan, P., & Kauts, A. (2020). Study of employability skills with respect to their subject of secondary schools teachers in Punjab. Studies in Indian Place Names, 40(1), 1-12.   
  40. Misni, F., Mahmood, N., & Jamil, R. (2020). The effect of curriculum design on the employability competency of Malaysian graduates. Management Science Letters, 10(4), 909-914.
  41. Moore, K., & Khan, M.H. (2020). Signalling organizational commitment to employability through job advertisements: the communication of HRD practices to young inexperienced job seekers. Human Resource Development International, 23(1), 25-45.
  42. Moosivand, M. (2020). Gender differences in students' value system, engagement, social competence, and cognitive styles. Quarterly Journal of Women's Studies Sociological and Psychological, 18 (3), 7-36 [in Persian].
  43. Naderi Mahdeei, K., Zolikhaei Sayyar, L., & Pouya, M. (2016). Employability of female university students: A new strategy for enhancing women’s presence in the labour market. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, 21 (4), 21-50 [in Persian].
  44. Naghizadeh Moghary, Z., Abbaspour, A., Ghiasi Nodooshan, S., Feiz, M., & Kuhpayehzadeh, (2020). Definition and levels of cultural competency in graduates of medical sciences: A qualitative study. Scientific Journal of Education Strategies in Medical Sciences, 13 (3), 267-276 [in Persian].
  45. Nikraftar, T. (2011). The impact of individual and social competencies on entrepreneurial personality (case study: Employees of export development Bank). Journal of Entrepreneurship Development, 4 (14), 125-143 [in Persian].
  46. Niksirat, M., Badri, S.A., Karkhaneh, M., & Jalali, T. (2016). Analysis of student’s career orientation with emphasis on entrepreneurship case study: Geography students, University of Tehran. Journal of Geographical Researches, 31 (2), 88-101 [in Persian].  
  47. Nouraee, M. (2010). The influence of the emotional intelligence of academic staff members on their educational performance: Individual competencies approach. The Journal of Productivity Management, 4 (13), 121-140 [in Persian].
  48. Okolie, U.C., Nwosu, H.E., & Mlanga, S. (2019). Graduate employability: How the higher education institutions can meet the demand of the labor market. Higher Education, Skills and Work-Based Learning.
  49. O’Leary, S. (2017). Developing entrepreneurial and employability attributes through marketing projects with SMEs. Journal of Research in Marketing and Entrepreneurship, 19(1), 77-90.
  50. Ounis, A. (2016). Examining the importance of employability skill development: The case of 3rd year applied English language students. International Journal of Humanities and Cultural Studies (IJHCS)​ ISSN 2356-5926, 3(1), 1060-1076.
  51. Poratashi, M. (2018). Assessing the strengths and strategies to improve the employability of agricultural students. Journal of Agricultural Education Administration Research, 10, 18-31 [in Persian].
  52. Pool, L., D., & Sewell, P. (2007). The key to employability: Developing a practical model of graduate employability. Education+ Training, 49(4), 277-289.
  53. Pooja, B. (2013). English for employability-a challenge for ELT faculty. Research Journal of English Language and Literature, 1(3), 350-353.
  54. Potgieter, I. (2012). The relationship between the self-esteem and employability attributes of postgraduate business management students. SA Journal of Human Resource Management, 10(2), 1-15.
  55. Razavi, S.M.H., Boroumand, M R., Azimi Delarestaghi, A., & Fazli Darzi, A. (2020). Identifying and evaluating occupational focal competencies of students and graduates of physical education and sports science. Journal of Research on Educational Sport, 8 (19), 67-90 [in Persian].
  56. Sharifi Asadi Malafeh, F. (2019). Designing a conceptual model of an employability based curriculum in higher education of Iran. D. Thesis, Curriculum Studies in Higher Education, Faculty of Education and Psychology, University of Shahid Beheshti [in Persian].
  57. Suleman, F., & Laranjeiro, A.M.C. (2018). The employability skills of graduates and employers’ options in Portugal: An explorative study of anticipative and remedial strategies. Education+ Training, 60(9), 1097-1111.
  58. Tahmasebzadeh Sheikhlar, D., Esmi, K., Hoseinnezhad, A., & Gholipour, S. (2017). The degree of Farhanghian University teacher students' possession of teacher professional competency components. Journal of Teacher Professional Development, 2 (3), 1-20 [in Persian].
  59. Thang, P.V.M., & Wongsurawat, W. (2016). Enhancing the employability of IT graduates in Vietnam. Higher Education, Skills and Work-Based Learning, 6(2), 146-161.
  60. Tomlinson, M., & Nghia, T.L.H. (2020). An overview of the current policy and conceptual landscape of graduate employability. Developing and Utilizing Employability Capitals: Graduates’ Strategies across Labour Markets.
  61. Valitova, E., Starodubtsev, V., & Goryanova, L. (2015). Formative personalisation of students’ self-determination and employability. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 214, 739-747.
  62. Wafa, A., Singh, J., Singh, K., Kaur, D., & Singh, S. (2020). Challenges faced and employability skills that employers seek in fresh graduates in a third world country. International Journal of Psychosocial Rehabilitation, 24(2).
  63. Wickramasinghe, V., & Perera, L. (2010). Graduates', university lecturers' and employers' perceptions towards employability skills. Education+ Training, 52(3), 226-244.  
  64. Yizhong, X., Baranchenko, Y., Lin, Z., Lau, C.K., & Ma, J. (2019). The influences of transformational leadership on employee employability: Evidence from China. Employee Relations, 41(1), 101-118.
  65. Yorke, M. (2006). Employability in higher education: what it is-what it is not (Vol. 1). York: Higher Education Academy.
  66. Yorke, M., & Knight, P. (2007). Evidence-informed pedagogy and the enhancement of student employability. Teaching in Higher Education, 12(2), 157-170.
  67. Zhiwen, G., & van der Heijden, B.I. (2008). Employability enhancement of business graduates in China: Reacting upon challenges of globalization and labour market demands. Education+ training, 50(4), 289-304.