مدیر مسئول


علی باقر طاهری نیا استاد، مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

زبان و ادبیات عرب

 • a.taheriniyairphe.ac.ir

سردبیر


سیده مریم حسینی لرگانی دانشیار، مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

مطالعات برنامه درسی

 • m.hosseiniirphe.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


حمیدرضا آراسته استاد، دانشگاه خوارزمی

مدیریت آموزش عالی

 • arastehkhu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


محمود ابوالقاسمی دانشیار، دانشگاه شهید بهشتی

مدیریت آموزشی

 • m-abolghasemisbu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


یعقوب انتظاری دانشیار، مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

اقتصاد و مدیریت مالی آموزش عالی

 • y.entezariirphe.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


عباس بازرگان استاد، دانشگاه تهران

تحقیقات آموزشی ارزیابی آموزش عالی

 • abazargahotmail.com

اعضای هیات تحریریه


مهدی دهمرده دانشیار، دانشگاه تهران

برنامه ریزی کشوری (ملی)

 • dahmardehut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


غلامرضا ذاکرصالحی استاد، مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

حقوق اسلامی

 • zsalehiirphe.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


حسین رحمان سرشت استاد، دانشگاه علامه طباطبایی

مدیریت استراتژیک نوآوری و تکنولوژی

 • hrahmanseresht2007gmail.com

اعضای هیات تحریریه


ناصر شیربگی استاد، دانشگاه کردستان

مدیریت آموزشی و مدیریت آموزش عالی

 • nshirbagiuok.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


مقصود فراستخواه استاد، مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

برنامه ریزی توسعه آموزش عالی

 • m_farasatkhahirphe.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


غلامعلی فرجادی دانشیار، مؤسسه عالی اموزش و پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

اقتصاد با رویکرد برنامه ریزی

 • g_farjadiyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


محمود قاضی طباطبایی استاد، دانشگاه تهران

جامعه شناسی

 • smghaziut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


گلنار مهران استاد، دانشگاه الزهرا (س)

آموزش و پرورش تطبیقی

 • gmehranalzahra.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی


محمدرضا سرکارآرانی استاد، دانشگاه توکیو، ژاپن

آموزش تطبیقی و بین الملل

 • araninagoya-u.jp