کلیدواژه‌ها = دانشجو
تحلیل و برآورد هزینه تمام‌شده تربیت دانشجو با رویکرد هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت ((ABC

دوره 27، شماره 3، آذر 1400، صفحه 87-112

اکرم رستم زاده؛ علیرضا محبوب اهری؛ علی ایمانی


عوامل مؤثر بر افت تحصیلی دانشجویان ارجاع شده به کمیسیون موارد خاص دانشگاه بیرجند

دوره 26، شماره 3، آذر 1399، صفحه 125-148

معصومه طالبی‌فر؛ احمد خامسان؛ محسن خورشیدزاده؛ لیلا طالب‌زاده شوشتری


تحلیل فرسودگی تحصیلی دانشجویان در نظام آموزش عالی دولتی کشور: شناسایی تعیین کننده ها و راهکارها

دوره 23، شماره 3، آذر 1396، صفحه 43-69

سیده مریم حسینی لرگانی


بازشناسی و مرور نظام مند مسائل اجتماعی زندگی دانشجویی در ایران

دوره 23، شماره 3، آذر 1396، صفحه 115-138

آمنه صدیقیان بیدگلی؛ مجتبی لشگری


بازشناسی مهمترین مسائل اجتماعی زندگی دانشجویی در ایران: مرور نظام‌مند مطالعات حوزه مسائل اجتماعی در ایران (1395-1375)

دوره 23، شماره 3، آذر 1396

10.22034/irphe.2017.707095

آمنه صدیقیان بیدگلی؛ مجتبی لشگری


تحلیل فرسودگی تحصیلی دانشجویان در نظام آموزش عالی دولتی کشور: شناسایی تعیین‌کننده‌ها و راهکارها

دوره 23، شماره 3، آذر 1396

10.22034/irphe.2017.707098

مریم حسینی لرگانی


تعاملات و ارتباطات اجتماعی و علمی در دانشگاه صنعتی شریف از نظر دانشجویان

دوره 20، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 95-121

محمدعلی قائم پور


ساخت، اعتباریابی و روایی یابی ابزار سنجش کیفیت خدمات دانشگاهی به دانشجویان

دوره 20، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 73-97

عباس بازرگان؛ محمد دادرس؛ مجید یوسفی افراشته


تحلیل رفتار تقلب در بین دانشجویان: کاربرد مقیاس بندی چند بُعدی

دوره 19، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 141-160

لیدا شرفی؛ امیرحسین علی بیگی


تحلیل رفتار تقلب در بین دانشجویان: کاربرد مقیاس بندی چند بُعدی(مطالعه موردی: دانشکده کشاورزیِ دانشگاه رازی)

دوره 19، شماره 4، اسفند 1392

10.22034/irphe.2014.707028

لیدا شرفی؛ امیر حسین علی بیگی


نگرش و رفتار دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس در زمینه سرقت علمی

دوره 18، شماره 3، مهر 1391، صفحه 133-151

سعید فعلی؛ نگین بیگلری؛ غلامرضا پزشکی راد


بررسی عوامل مؤثر بر تعاملات و ارتباطات دانشجویان با استادان

دوره 18، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 25-41

عبدالرضا نواح؛ کریم رضادوست؛ محمد پورترکارونی


بررسی تواناییهای دانشجویان کارشناسی ارشد تربیت بدنی و کیفیت راهنمایی استادان در نوشتن پایان نامه

دوره 17، شماره 3، مهر 1390، صفحه 111-134

مهران میزانی؛ محمد خبیری؛ سید نصرالله سجادی


ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه پیام نور همدان بر اساس مدل سروکوآل

دوره 17، شماره 3، مهر 1390، صفحه 135-151

علی عنایتی نوین فر؛ مجید یوسفی افراشته؛ لیلا صیامی؛ محمد جواهری دانشمند


بررسی توانایی های دانشجویان کارشناسی ارشد تربیت بدنی و کیفیت راهنمایی اساتید در نوشتن پایان نامه

دوره 17، شماره 3، مهر 1390

10.22034/irphe.2011.706975

مهران میزانی؛ محمد خبیری؛ سید نصر اله سجادی


اسنادهای استادان موفق درخصوص روشهای ارتقای انگیزه تحصیلی دانشجویان دانشگاه بیرجند

دوره 17، شماره 2، تیر 1390، صفحه 81-97

لیلا طالب زاده شوشتری؛ هادی پور شافعی


اسنادهای اساتید موفق در ایجاد انگیزه تحصیلی دانشجویان دانشگاه بیرجند

دوره 17، شماره 2، تیر 1390

10.22034/irphe.2011.706868

لیلا طالب زاده شوشتری؛ هادی پور شافعی


بررسی عوامل مؤثر بر بحران رفتار دانشجویی و ارائه راهکار برای کاهش آن

دوره 16، شماره 1، تیر 1389، صفحه 1-17

نادر سلیمانی؛ سمانه حسنی