تعاملات و ارتباطات اجتماعی و علمی در دانشگاه صنعتی شریف از نظر دانشجویان

نویسنده

دانشجوی دکترای جامعه شناسی فرهنگی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

ارتباطات یکی از سازکارهای اصلی در تولید علم و مورد توجه جامعه شناسان علم است. ارتباط و کنش متقابل جوهره رشد علمی است. تعامل و ارتباط بین دانشجویان و استادان نیز یکی از اصلی‌ترین
عرصه‌های ارتباطات در آموزش‌عالی و مهم‌ترین سرمایه دانشگاهی محسوب می‌شود. در این پژوهش چگونگی تعاملات و ارتباطات اجتماعی و علمی در دانشگاه صنعتی شریف بررسی شد. این پژوهش از نوع کمّی بود و به‌صورت پیمایشی انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف بود که 150 نفر از آنان به‌صورت تصادفی انتخاب شدند. یافته‌های پژوهش نشان داد که ارتباط اجتماعی و علمی میان دانشجویان بیش از حد متوسط، اما ارتباط استادان با دانشجویان در هر دو مورد (علمی و اجتماعی) پایین است. ارتباط علمی دانشجویان با یکدیگر بر حسب جنسیت به‌طور معنادار متفاوت بود؛ یعنی ارتباط علمی بین زنان نسبت به مردان بیشتر بود، اما ارتباط اجتماعی دانشجویان با یکدیگر و ارتباط اجتماعی و علمی استادان با دانشجویان بر حسب جنسیت دانشجویان تفاوت معنادار نداشت. بر اساس یافته‌های پژوهش معلوم شد که بین ارتباط اجتماعی و ارتباط علمی استادان با دانشجویان با مقطع تحصیلی دانشجویان رابطه وجود دارد، بدین معنا که هرچه مقطع تحصیلی دانشجویان بالاتر باشد، استادان رابطه اجتماعی و علمی بهتر و بیشتری با آنان دارند. سطح احتمال معناداری در همه نتایج
به‌دست آمده بیش از 99 درصد بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Social and scientific communications in Sharif University: students' points of view

نویسنده [English]

  • Mohammad Ali Ghaempour

PhD Candidate in Cultural Sociology, Allameh Tabataba'i University

چکیده [English]

Communication is one of the main mechanisms for developing science and considered important among science sociologists. Communication and interactions are essence of science growth. The interaction and communication among students and faculties are regarded also as most important university assets. In this study, the ways of social and scientific interactions and communications of Sharif University's student was investigated. A quantitative survey research method was chosen for this study. The statistical population included all Sharif University’s students from whom 150 students were randomly selected. Research findings indicated that scientific and social interactions among students were above average, but communication between faculties and students in both scientific and social were low. Students'' scientific communication with each other in terms of gender was significantly different. Scientific communication among girls was higher than boys. But students' social communications with each other and scientific and social communication of faculties with students in terms of gender were not significantly different. The findings of the present study also indicated a correlation between the faculties' social and scientific communication with students in terms of students' educational level. According to these findings the faculties had better scientific and social interactions with the students with higher educational level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Scientific community
  • Scientific interactions
  • Social communications
  • College Student
  • Faculty
  • University
  • Science Development