تحلیل رفتار تقلب در بین دانشجویان: کاربرد مقیاس بندی چند بُعدی

نویسندگان

چکیده

رعایت نشدن اصول اخلاق تحصیلی (تقلب) در بین دانشجویان موضوعی مهم در آموزش‌عالی است. این مسئله کم و بیش در بین جامعه دانشجویی رایج و بنابراین، تحلیل این مسئله اجتناب ناپذیر است. هدف این پژوهش تحلیل رفتار تقلب در بین دانشجویان با استفاده از کاربرد مقیاس چند بُعدی بود. روش پژوهش توصیفی- پیمایشی و جامعه آماری شامل دانشجویان دوره کارشناسی‌ارشد دانشکده کشاورزیِ دانشگاه رازی بود (265=N). داده‌ها با استفاده از پرسشنامه از 107 دانشجو به طریق روش نمونه‌گیری تصادفی جمع‌آوری شد. به‌منظور تعیین روایی پرسشنامه ابتدا تعدادی از آنها در اختیار چند نفر از صاحبنظران رشته روانشناسی، سنجش و اندازه‌گیری قرار گرفت و روایی صوری نیز تأیید شد. برای تعیین پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ(91/0) استفاده شد. بخشی از داده‌ها با روش مقیاس‌بندی چندبُعدی تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که دانشجویان رفتارهای تقلب را در دو بُعد نشان می-دهند که بُعد اول با عنوان «نوع رفتارهای تقلب» و بُعد دوم با عنوان «جدّیت رفتار تقلب» تفسیر شد. یافته‌ها حاکی از آن است که بروز بعضی از رفتارهای تقلب تحت تأثیر رقابت قرار می‌گیرد. از دیدگاه دانشجویان بیشتر رفتارهای تقلب در دانشگاه رواج و عمومیت دارند و همچنین، این رفتارها به‌عنوان تخلفات جدّی محسوب می‌شوند. دستاوردهای این مطالعه می‌تواند به مسئولان آموزش‌عالی یاری برساند که از دیدگاه دانشجویان در خصوص رفتارهای تقلب آگاهی پیدا کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of Students’ Cheating Behaviors: Application of Multidimensional Scaling

نویسندگان [English]

  • Lida Sharafi
  • Amirhossein Alibaygi

چکیده [English]

Academic ethics violation (cheating) among students is a major issue in higher education. This issue is relatively common and its study concern remains high. The purpose of this descriptive survey research was to analyze the cheating behaviors among college students using multidimensional scaling approach. The statistical population was College of Agriculture’s master students at Razi University (N= 265). A sample of 107 students was selected using stratified sampling technique. A questionnaire was utilized for information gathering. The research instrument was validated by Psychology and Measurement faculty members. The reliability of the questionnaire as a measure of internal consistency was determined via Cronbach's alpha (0.91). Part of data was analyzed by multidimensional scaling. Results showed that students illustrated two cheating behaviors dimensions. The first dimension was interpreted as "type of cheating behavior" and the second as "seriousness of cheating behavior". Results revealed that competition among students is the main reason for academic cheating behaviors. In students’ opinion, the majority of cheating behaviors are common and serious at university context. The results could have implications for higher education administrators to understand students’ perceptions toward cheating behaviors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cheating Behavior
  • Student
  • Multidimensional Scaling
  • Learning Quality