بررسی عوامل مؤثر بر تعاملات و ارتباطات دانشجویان با استادان

نویسندگان

1 گروه جامعه شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 کارشناس ارشد جامعه شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

تعاملات و روابط بین دانشجویان و استادان یکی از مهم‌ترین عرصه‌های ساختار احتماعی علم به‌شمار می‌آید. هدف از این پژوهش بررسی عوامل جامعه شناختی مؤثر بر تعاملات و ارتباطات دانشجویان با استادان بود. عرصه‌های مختلف تعاملاتی با توجه به نظریه‌های جامعه‌شناسی علم و با چارچوب نظری بوردیو بررسی شده است. از روش پیمایشی برای ارزیابی تعاملات و ارتباطات استفاده شد. پاسخگویان از میان جامعه دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز انتخاب شدند. یافته‌های پژوهش نشان داد که سرمایه‌ها قابل تبدیل به یکدیگرند و موقعیت فرد در قلمرو اجتماعی علم با توجه به میزان و ترکیب سرمایه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی او تعیین می‌شود و تعاملات و روابط دانشجویان با استادان با میزان سرمایه‌های آنها در بیرون و درون فضای آکادمیک رابطه مثبت و معنادار دارد. در بخش پایانی مقاله پیشنهادها و راهکارهایی برای تقویت روابط و تعاملات برای توسعه نهاد علمی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Sociological Factors Affecting Students’ Interactions and Relationships with Faculty Members

نویسندگان [English]

  • Abdorreza Navah 1
  • Karim Rezadoost 1
  • Mohammad Pour Tarkarouni 2

1 Department of Sociology, Shahid Chamran University

2 M A. in Sociology, Shahid Chamran University

چکیده [English]

Interactions and relationships between students and faculty members are one of the most important areas of social structure of science. The purpose of this study was to investigate sociological factors affecting student interaction with faculty members. In this research, different areas of interaction and relationships were studied according to the theories of sociology of science and Bourdieus theoretical framework. A survey method was used to evaluate these interactions and relationships. Data was collected by using a questionnaire. Responses were selected from students’ population of Shahid Chamran University. Research findings showed that capitals are convertible to each other and the position of persons in social domain of science is determined by the amount and composition of social, cultural and economic capitals. And interactions and relationships between students and faculty members have a significant and positive relationship with amount of their capitals inside and outside of the academic area. The last section of this article offers suggestions and solutions to strengthen the relationships and interactions in the development of scientific institutions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • interactions
  • Cultural Capital
  • Economic Capital
  • Bourdieu
  • Faculty
  • Student