نگرش و رفتار دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس در زمینه سرقت علمی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه مدیریت کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مهاباد

2 کارشناس ارشد گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

3 گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

هدف پژوهش حاضر سنجش نگرش و رفتار دانشجویان در زمینه سرقت علمی بود. روش پژوهش توصیفی- همبستگی و ابزار آن پرسشنامه‌ای ساختارمند حاوی سؤالهای بسته‌ پاسخ بود که روایی آن با کسب دیدگاههای گروهی از متخصصان بررسی شد. ضریب پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ بین 81/0 تا 89/0 به‌دست آمد. جامعه آماری مورد نظر شامل کلیه دانشجویان (کارشناسی ارشد و دکتری) دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس بود که حداقل دو نیمسال تحصیلی را گذرانده بودند (559=N) که از این میان، تعداد 225 نفر با استفاده از جدول کرجسی و مورگان به روش
نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شدند (225=n). نتایج توصیفی تحقیق نشان داد که میزان نگرش و رفتار بیشتر دانشجویان در زمینه سرقت علمی به‌ترتیب در سطوح «نسبتاً نامساعد و متوسط» بود. همچنین، یافته‌های تحقیق نشان داد که بین رفتار دانشجویانی ‌که در کارگاههای آموزشی مقاله‌نویسی شرکت کرده‌ و آنهایی که شرکت نکرده‌اند، در خصوص سرقت علمی تفاوت

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Agricultural Students’ Attitude and Behavior on Plagiarism in Tarbiat Modares University

نویسندگان [English]

  • Saied Fealy 1
  • Negin Bighlari 2
  • Gholamreza Pezeshki Rad 3

1 Faculty Member of Department of Agricultural Management, Mahabad Branch, Islamic Azad University

2 Master of Science in Agricultural Extension and Education, Tarbiat Modares University

3 Department of Agricultural Extension and Education, Tarbiat Modares University

چکیده [English]

The purpose of this correlational research was to assess students’ attitude and behavior on plagiarism. The research instrument was a structural questionnaire including close-ended questions and its validity was established through a panel of experts. The reliability of questionnaire was determined by calculating the Cronbach's alpha coefficient (α=.81-89). The target population included all Faculty of Agriculture’s master and doctoral students in Tarbiat Modares University who were enrolled at least two terms (N=559). A sample size of 225 was selected using Krejcie & Morgan’s table and stratified sampling techniques. The descriptive finding of this study indicated that the majority of the students’ attitude and behavior were relatively unfavorable and moderate respectively. Moreover, findings revealed a statistically significant difference between students’ plagiarism behavior of those who participated and those who did not participated in the article writing workshops.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Attitude
  • Behavior
  • Plagiarism
  • Ethics in Research
  • students
  • Tarbiat Modares University