بررسی عوامل مؤثر بر بحران رفتار دانشجویی و ارائه راهکار برای کاهش آن

نویسندگان

چکیده

هدف از اجرای این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر بحران رفتار دانشجویی و ارائه راهکارهایی برای کاهش آنها بوده است. روش پژوهش توصیفی (پیمایشی) و جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاههای آزاد اسلامی منطقه 10کشور (52860N=) بود. 382 نفر به عنوان نمونه (165 زن و 217 مرد) به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته مرکب از 39 گویه بود. ضریب پایایی پرسشنامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ 80/0 محاسبه شد. داده های به دست آمده با استفاده از شاخصهای آمار استنباطی (تحلیل عاملی، آزمونt و تحلیل واریانس یکطرفه) تجزیه و تحلیل شدند. نتایج پژوهش عوامل مؤثر بر بحران رفتاری دانشجویان را در 11 عامل طبقه بندی و مشخص کرد که عبارت اند از: عوامل سیاسی، ساختار دانشگاه محل تحصیل، عوامل اجتماعی، هزینه و اشتغال، هدف و برنامه زندگی، عوامل آموزشی، عوامل فرهنگی، نیازهای رشد و توسعه فردی، نیازهای فیزیولوژیک، تعارض نقشها و شرایط محل تحصیل. در نهایت، برای عواملی که از بار عاملی بالایی برخوردار بودند، استراتژیهایی برای کاهش بحران ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying Effective Factors on Students Behavioral Crisis and Presenting some Strategies for Reducing them

نویسندگان [English]

  • Nader Soleimani
  • Samaneh Hassani

چکیده [English]

The purpose of the study was to identify effective factors on students’ behavioral crisis and presenting strategies for reducing them. The study used the descriptive (survey) method of data collection. The participants in this study were 382 students (female = 165, male = 217) at Islamic Azad University Branches (district 10). A self- designed questionnaire with 39 items and with the overall reliability, degree of 0.80 was used to collect data required. The data were analyzed by using the factorial analyze, T test and ANOVA. The results of research indicates that effective factors on students behavioral crisis are as follows: political factor, Collegiate structure, social factor, expensive and employment, life aim & plan, educational factors, cultural factors, personal development & growth needs, physiologic needs, roles conflict and dissatisfy of education condition. Finally, some strategies have been presented for reducing the crises.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crisis
  • Critical Behavior
  • Student
  • Islamic Azad University
  • District 10