اسنادهای استادان موفق درخصوص روشهای ارتقای انگیزه تحصیلی دانشجویان دانشگاه بیرجند

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه بیرجند

2 دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه بیرجند

چکیده

یادگیری یک موهبت الهی است. در میان همه عوامل مؤثر بر یادگیری، انگیزه بسیار مهم است و یکی از عوامل تعیین کننده انگیزه تحصیلی فرا دانشجویان نقش استادان است. هدف پژوهش حاضر شناسایی اسنادهای استادان موفق درخصوص روشهای ارتقای انگیزه تحصیلی دانشجویان است. روش پژوهش از نوع زمینه‌یابی است. بدین منظور 15 نفر از استادان برجسته دانشگاه بیرجند که طی یک دوره پنجساله در ارزیابی از کیفیت تدریس به‌شیوه نظرخواهی توسط دانشجویان در گزینه کیفیت تدریس بالاترین نمره را کسب کرده بودند، به روش نمونه‌گیری هدفمند و از پنج دانشکده مختلف انتخاب و داده‌ها از طریق مصاحبه جمع‌آوری شدند. بر اساس نتایج پژوهش، اسنادهای استادان در خصوص افزایش انگیزه در چهار مقوله اصلی شامل روابط انسانی، مهارتهای تدریس، ویژگیهای شخصیتی و مهارتهای ارزشیابی
دسته‌بندی‌ شدند. در این پژوهش با توجه به اسنادهای استادان در خصوص عوامل مؤثر برکاهش انگیزه دانشجویان طی سالیان اخیر، نقش استاد مهم‌ترین عامل بود. همچنین، جنبه هنر یا علم بودن تدریس و میزان تأثیر آموزش و بهسازی، نیز مورد سؤال و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Attributions of Successful Professors in Promoting Academic Motivation in Birjand University Students

نویسندگان [English]

  • Leila Talebzadeh Shoshtari 1
  • Hadi Pourshafaie 2

1 M. S. Student in Educational Psychology, Birjand University

2 College of Educational Science and Psychology, Birjand University

چکیده [English]

Learning is a gift from God. Among all the factors influencing learning, motivation is very important and professor’s role is one of the determinant factors of student’s academic motivation. The main purpose of this research is to identify attributions of successful professors in promoting students’ academic motivation. A survey method was used for this study. For this purpose, 15 prominent professors from Birjand University that had obtained the highest scores in quality of teaching in student assessments during past five year period, were selected from different colleges using targeted sampling method. The data was collected through interviews. Based on research results attributions of successful professors in promoting students’ academic motivation classified in four main following categories: “human relations, teaching skills, personality traits and assessment skills”. In this research considering attributions of professors regarding diminution of students’ academic motivation in the recent years, professor’s role was the most important factor. Also artistic and scientific aspects of teaching and the influence level of instruction and development on teaching was discussed and analyzed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Successful Professor
  • Attributions
  • academic motivation
  • Student
  • learning