کلیدواژه‌ها = رشد اقتصادی
بررسی و تحلیل نقش سرمایه انسانی، تغییرات ساختاری و برهم کنش آنها بر رشد اقتصادی

دوره 24، شماره 4، دی 1397، صفحه 25-43

فرهاد ترحمی؛ متین بلدی


تأثیر کیفیت تحقیقات دانشگاهی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب منا

دوره 23، شماره 2، تیر 1396، صفحه 71-91

حسن حیدری؛ هادی رضایی


رابطه بین توسعه آموزش، رشد اقتصادی، شهرنشینی و فناوری اطلاعات و ارتباطات

دوره 22، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 77-98

حسن حیدری؛ فیروز عبدالعلی زاده


بررسی تأثیر سرمایه گذاری در سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا با استفاده از روش GMM

دوره 21، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 1-19

ناهید رجب زاده مغانی؛ مصطفی سلیمی فر؛ سید محسن سیدآقا حسینی


اثر نابرابری سرمایه انسانی در زنان و مردان بر رشد اقتصادی به تفکیک مناطق مختلف جهان

دوره 19، شماره 3، آذر 1392، صفحه 41-62

محمدجواد صالحی؛ جعفر عبادی؛ گشتاسب مظفری


بررسی تأثیر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در استانهای ایران

دوره 19، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 21-44

مجید آقایی؛ مهدیه رضاقلی زاده؛ فریده باقری


تأثیرآموزش عالی بر رشد اقتصادی در کشور ایران: کاربرد رهیافت آزمون کرانه ها

دوره 17، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 115-136

حسن حیدری؛ رحیم دباغ؛ بهرام سنگین آبادی


آموزش عالی مشوق رشد در اقتصادهای باز

دوره 15، شماره 4، دی 1388، صفحه 49-61

یزدان ابراهیمی؛ غلامعلی فرجادی


اقتصاد دانش محور و حفظ تمامیت نهادی دانشگاه

دوره 10، شماره 3، مهر 1383، صفحه 163-193

حسن دانایی فرد


برآورد تابع تولید آموزش عالی دانشگاه های دولتی ایران

دوره 9، 1-2، اردیبهشت 1382، صفحه 1-41

مرتضی سامتی؛ مصطفی عمادزاده؛ بهروز بختیاری


اثرات سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی ایران

دوره 8، 1و 2، خرداد 1381، صفحه 43-74

محمدجواد صالحی