آموزش عالی مشوق رشد در اقتصادهای باز

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

2 دانشیار مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

چکیده

با گسترش جهانی شدن و یکپارچگی بیش از پیش اقتصاد کشورها در دو دهه گذشته و مطرح شدن مباحث مربوط به اقتصاد دانش، بحث آموزش عالی و سرمایه گذاری بر روی آن مورد توجه بسیاری از اندیشمندان و صاحبنظران قرارگرفته است. مطالعات تجربی نشان می دهد که تأثیر آموزش بر رشد اقتصادی در کشورهایی که سیاستهای باز اقتصادی را دنبال کرده اند، قوی تر بوده است. در این مقاله اثر آموزش عالی بر رشد اقتصادی در کشورهای باز و بسته اقتصادی در طی دوره 2000-1980 با استفاده از روش داده های ترکیبی برای 82 کشور جهان بررسی و نشان داده شده است که در اقتصادهای باز ضریب آموزش عالی مثبت و معنادار است. در مقابل، در کشورهای بسته اثر آموزش عالی بر رشد معنادار نیست. در واقع، سرمایه گذاری در آموزش عالی فقط در کشورهای باز اقتصادی شوق رشد بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of Higher Education on Economic Growth in Open Economies

نویسندگان [English]

  • Yazdan Ebrahimi 1
  • Gholamali Farjadi 2

1 Institute for Research and Planning in Higher Education

2 Institute for Research and Planning Studies

چکیده [English]

In two last decade, growing globalization and integration economic lead to more investment on higher education but studies have shown that education by itself does not guarantee sucesseful development. In this article the impact of higher education on economic growth in closed and open economies have been studied. Open markets can increase the impact of education on economic growth. We used a panel data regression in 82 countries for the period of 1980-2000. In open economies, higher education has a positive relationship with economic growth whereas in closed economies higher education does not have a significant impact on economic growth. Open ecanomics can increase the impact of higher education on economic growth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Higher Education
  • Openness
  • Open Economy
  • economic growth
  • human capital
  • Panel Data