اقتصاد دانش محور و حفظ تمامیت نهادی دانشگاه

نویسنده

چکیده

در اقتصاد کشاورزی زمین، نیروی کار و منابع طبیعی و در اقتصاد صنعتی سرمایه، ماشین‌آلات و مدیریت عوامل مؤثر بر تولید و تعیین کننده استاندارد زندگی محسوب می‌شوند، ولی اقتصاد دانش محور نگاهی نو به علل رشد اقتصادی بلند مدت دارد. در اقتصاد دانش محور علم، فناوری، نوآوری و کارآفرینی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی قلمداد می‌شوند. از این رو، در نظریه‎های جدید رشد اقتصادی دانش به عنوان نوعی متغیر برون‌زا ] در اقتصاد[ به شمار نمی‎رود، بلکه بخش اصلی و کلیدی نظام اقتصادی محسوب می‌شود. دانش به عنوان اصلی‎ترین نوع سرمایه تلقی می‌شود و رشد اقتصادی ریشه در انباشت دانش دارد، زیرا انباشت دانش منشأ فناوری، نوآوری و کارآفرینی است. بر این اساس، نهادهای تولید و اشاعه دهنده دانش از جمله دانشگاه، نقش کلیدی در اقتصاد دانش محور ایفا می‎کنند. در این مقاله ضمن تعریف اقتصاد دانش محور و طبقه‎بندی دانش، چالشها و نقشهای دانشگاه در اقتصاد دانش محور نیز مورد بحث قرار می‌گیرد. در پایان مقاله نتیجه‌گیری می‌شود که به دلیل محوری بودن انباشت دانش در اقتصاد دانش محور و نقش کلیدی دانشگاه در تولید انواع دوگانه دانش؛ یعنی نرم افزار و مهارت‌افزار و تعامل این دو دانش با سخت‌افزار، باید تمامیت‌ نهادی دانشگاه حفظ شود تا اقتصاد دانش محور بتواند به شکوفایی خود ادامه دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Knowledge-based Economy and Protecting the Institutional Integrity of University

نویسنده [English]

  • Hassan Danaeefard

چکیده [English]

In agriculture economy, land , labor and natural resources and in the industrial economy capital, machinery and management are key factors that effect production and life standards, but knowledge-based economy have new perspective on the causes of long-rang economic growth. In knowledge - based economy, science, technology, innovation and entrepreneurship are major factors of economic growth.
In this economy, knowledge is most important capital and economy growth rooted in accumulated knowledge. Because accumulated knowledge is origin of technology, innovation and entrepreneurship. Therefore, the institutions of production and dissemination of knowledge including universities play central role in knowledge based economy. In this paper, knowledge-based economy, typology of knowledge and challenges and roles of university in knowledge-based economy is described.
This paper concludes that because of central role of accumulated knowledge in knowledge based economy and the key role of university in production of software and netware knowledge and interaction of these knowledge with hardware, we must Protect Institutional integrity of university if we want to enhance the knowledge - based economy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge-Based Economy
  • Institutional Integrity
  • University
  • economic growth
  • Innovation
  • Entreprenearship
  • technology
  • Wetware
  • Software and Hardware