اثر نابرابری سرمایه انسانی در زنان و مردان بر رشد اقتصادی

نویسندگان

1 مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

2 دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران،

3 مدرس ممتاز گروه علمی مدیریت و ستاد شهرداری تهران،

چکیده

آنچه در چند دهه اخیر توجه اقتصاددانان را به خود جلب کرده، سرمایه انسانی و تأثیری است که این متغیر بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها می‌گذارد. در دهه اخیر به نابرابری سرمایه انسانی در زنان و مردان و نقش آن در رشد اقتصادی توجه جدی شده است. هدف این پژوهش نشان دادن اثر نابرابری سرمایه انسانی در زنان و مردان بر رشد اقتصادی مناطق مختلف جهان بود. روش تحقیق توصیفی – تحلیلی بود که با به‌کارگیری مدلهای آماری و اقتصادسنجی انجام شد. جامعه آماری افراد بالای 15 و 25 سال بود. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از مفهوم ضریب جینی سرمایه انسانی استفاده شد. نتایج نشان داد که در کشورهای در حال توسعه و پیشرفته هر چه از نابرابری سرمایه انسانی در زنان و مردان کاسته شود، رشد اقتصادی به‌طور معناداری افزایش می‌یابد. دستاورد مهم این پژوهش آن است که کاهش نابرابری سرمایه انسانی در زنان به‌طور معناداری بیشتر از کاهش آن در مردان بر رشد اقتصادی تأثیر می‌گذارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effects of human capital inequality in male and female on economic growth in different areas of the world

نویسندگان [English]

  • Mohammad Javad Salehi 1
  • Jafar Ebadi 2
  • Goshtasb Mozafari 3

1 Institute for Research and Planning in Higher Education

2 Faculty of Economic, Tehran University

3 Master Lecturer and Researcher in Management, Tehran Municipality

چکیده [English]

In past decades, economists have focused on human capital and its effect on economic growth and development. In recent decades, attention has been on gender human capital inequality and its role on economic growth. The purpose of this research was to illustrate the effects of human capital inequality in male and female on economic growth in different areas of the world. Utilizing statistic models and econometric, a descriptive- analytic research method was chosen for this study. Statistical population consisted of persons over 15 and 25 years old. Data were analyzed by using human capital Gini coefficient. Result showed that in developing and advanced countries to the extent that human capital inequality in male and female decreases, economic growth increases significantly. An important finding of this study is that decreasing human capital inequality for females has more positive effect on economic growth than males.

کلیدواژه‌ها [English]

  • human capital
  • Gini Coefficient
  • Gender Human Capital Inequality
  • economic growth