تأثیرآموزش عالی بر رشد اقتصادی در کشور ایران: کاربرد رهیافت آزمون کرانه ها

نویسندگان

1 دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه ارومیه

2 دانشگاه صنعتی ارومیه

3 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصادی دانشگاه ارومیه

چکیده

به منظور بررسی و آزمون نقش آموزش‌عالی بر رشد اقتصادی، در این پژوهش تأثیر متغیر شاغلان دارای تحصیلات دانشگاهی بر رشد اقتصادی ایران با به‌کارگیری آزمون کرانه‌ها و آزمون علیت گرنجر، با استفاده از داده‌های سالهای 1386-1350، بررسی شده است. نتایج نشان می‌دهد که رابطه تعادلی میان آموزش عالی و رشد اقتصادی در بلندمدت وجود دارد. همچنین، نتایج مدل تصحیح خطا نشان
می‌دهد که رشد درآمد واقعی در هر دوره حدود 75% به سمت مقدار تعادلی بلندمدت خود در مدل رشد آموزش‌عالی همگراست. نتایج تخمینها بیانگر آنها است که آموزش‌عالی در کوتاه‌مدت و بلندمدت دارای تأثیری مشابه موجودی سرمایه بر رشد اقتصادی خواهد بود. نتایج آزمون علیت گرنجر شرطی حاکی از وجود نداشتن رابطه علیت کوتاه مدت میان متغیرها و وجود داشتن رابطه علیت غیر مستقیم یک طرفه از رشد آموزش‌عالی به رشد اقتصادی در بلندمدت است. با توجه به این یافته‌ها تأثیر بلندمدت آموزش-عالی بر رشد اقتصادی به صورت قوی پذیرفته می‌شود، از این رو، سرمایه‌گذاری بیشتر برای دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر توجیه اقتصادی دارد و توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Higher Education on Economic Growth in Iran: An Application of Bounds Test Approach

نویسندگان [English]

  • Hassan Heidari 1
  • Rahim Dabbag 2
  • Bahram Sanginabadi 3

1 Department of Economics, Urmia University

2 Department of Industrial Engineering, Urmia University of Technology

3 Post Graduate Student, Department of Economics, Urmia University

چکیده [English]

In order to evaluate the role of higher education on economic growth in Iran, this paper investigates the effect of employees with university education on economic growth by applying Bounds test approach and Conditional Granger causality test. The bounds test results confirmed the long-run equilibrium relationship between higher education and economic growth. In addition, the Error Correction Model's estimation indicated that nearly 75 per‌cent of disequilibrium of the real income growth converges back to the self long-run equilibrium. Moreover, the results showed that higher education will effects economic growth the same as capital stock in the short and long-run. Conditional Granger causality test results did not confirm short-run causality relationship between variables but the indirect one-way causality from higher education growth to economic growth. With respect to the existence of the long-run relationship between higher education and economic growth, more investment in higher education to achieve higher economic growth has economic justification and is recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Higher Education
  • economic growth
  • bounds test
  • Iran