دوره و شماره: دوره 28، شماره 4 - شماره پیاپی 106، دی 1401، صفحه 1-22 

مقاله پژوهشی

تشکل ‏های‏ دانشجویی مکان‏ هایی برای تعمیق تجربه آزادی؛ تلاشی برای امکان ‏پذیرکردن روایتی بدیل از تاریخ دانشگاه در ایران

صفحه 1-22

10.22034/irphe.2022.705213

رضا صمیم


سیاست های فرهنگی دانشگاه: نسبت میان آرمان تا واقعیت

صفحه 23-41

10.22034/irphe.2022.705216

فاطمه جواهری؛ مینا هلالی ستوده


گذار از حکمروایی دولت‌گرا به حکمروایی خوب آموزش عالی: الگوی برخاسته از نظریة بر پایه (GT)

صفحه 43-68

10.22034/irphe.2022.705220

الهام حریریان توکلی؛ مقصود فراستخواه؛ بهارک شیرزاد کبریا؛ فاطمه حمیدی فر


کاوشی در گستره حکمرانی علم: مروری قلمرویی

صفحه 69-93

10.22034/irphe.2022.705224

حسین قلی پور؛ رضا عبیری


شناسایی ابعاد و مؤلفه های کلیدی اشتغال پذیری دانش آموختگان کارشناسیِ دوره های علوم رفتاری دانشگاه

صفحه 95-117

10.22034/irphe.2022.705226

مرتضی فرنگ؛ محمد قهرمانی؛ محمود ابوالقاسمی؛ فرنوش اعلامی


سنجش تعاملات دانشگاه، صنعت، دولت و جامعه در مقالات علمی حوزۀ مهندسی برق و الکترونیک ایران با رویکرد مدل مارپیچ چهارگانه

صفحه 119-141

10.22034/irphe.2022.705229

افسانه حاضری؛ سحر زارع خورمیزی


شناسایی مؤلفه های شایستگی مدرسان در محیط یادگیری الکترونیکی بر مبنای رویکرد سازنده گرایی

صفحه 143-169

10.22034/irphe.2022.705233

محبوبه اسلمی؛ ناهید اوجاقی


تأثیر سطح دانش و نگرش درباره کووید 19 بر پریشانی روانشناختی و انزوای اجتماعی دانشجویان دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تبریز

صفحه 171-199

10.22034/irphe.2022.705234

حوریه دهقان پوری؛ حسین دنیاپور


شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر کیفیت یادگیری الکترونیکی دانشجویان رشتۀ تربیت بدنی در طی شیوع پاندمی کووید 19

صفحه 201-217

10.22034/irphe.2022.705236

لیلا مصلحی؛ ابراهیم علیدوست قهفرخی