تشکل ‏های‏ دانشجویی مکان‏ هایی برای تعمیق تجربه آزادی؛ تلاشی برای امکان ‏پذیرکردن روایتی بدیل از تاریخ دانشگاه در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی

چکیده

در این مطالعه تلاش شد تا به میانجی کاوشی پدیدارشناسانه، چارچوبی مفهومی برای ارائه‏ روایتی بدیل از تاریخ دانشگاه در ایران فراهم شود. آنها که تا کنون درباره تاریخ پیدایش و پویش دانشگاه در ایران بررسی کرده ‏اند، هیچ­ کدام نتوانسته ‎‏اند تاریخ این نهاد را به­ مثابه مکانی روایت کنند که در آن دانشجویان نوعی زیست جمعی متفاوت را تجربه می‏ کنند. برای پدیدارشناس اما، شناخت دانشگاه به­ مثابه نهادی متمایز فقط به میانجی شناخت مکان‏ هایی امکان‏ پذیر است که دانشجویان در آنها زندگی متمایزی را تجربه می‏ کنند. یکی از این مکان‏ ها و شاید مهم ­ترینِ آنها تشکل ‏های‏ دانشجویی است. برای هر پژوهشگر پدیدارشناسی که به تاریخِ پیدایش و پویش دانشگاه به­ مثابه نهادی جامعوی و متمایز علاقه دارد، روایتِ تجربه‏ های منحصر به ­فردی که دانشجویان در تشکل ‏های دانشجویی از سر می ‏گذارنند و به میانجی آنها به کنشگرانی جامعوی تبدیل می‏ شوند، واجد اهمیت است. روایت تاریخ دانشگاه از منظر تجربه‏ های دانشجویانِ تشکلی روایتی بدیل است، چرا که به مفهوم ‏پردازی دانشگاه به ­مثابه نهادی متمایز و منحصر به­ فرد یاری می ‏رساند. در این مطالعه برای امکان‏ پذیرکردن چنین روایتی نخست تلاش شد تا تشکل‏ های‏ دانشجویی از منظری پدیدارشناسانه و در نسبت با مفهوم آزادی بررسی شود. در جریان این کاوش از برخی داده ‏های برآمده از مصاحبه‏ های عمیق با دانشجویان فعال در تشکل ‏های دانشجویی بهره گرفته‏ شد. در بخش دیگری تلاش شد تا با اتکا به مفهوم‏ پردازی‏ های صورت‏ گرفته، تاریخ دانشگاه چونان تاریخ تشکل‏ های دانشجویی روایت شود. این روایت نمونه ‏ای از روایت ‏های ممکنی است که می‏ توان با اتکا به تجربه‏ های دانشجویان تشکلی از دانشگاه ایرانی به­ دست داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Student Organizations; Places to Deepen the Experience of Freedom: An Attempt to Make Possible an Alternative Narrative of the History of the University in Iran

نویسنده [English]

 • Reza Samim

Institute for Social and Cultural Studies

چکیده [English]

In this article, through a phenomenological research, an attempt has been made to provide a conceptual framework for presenting an alternative narrative of the history of the university in Iran. Those who have studied the history of the university in Iran have not been able to narrate the history of this institution as a place where students experience a different kind of collective life. For phenomenologists, however, recognizing the university as a distinct institution is possible only through identifying places where students experience a distinct life. One of these places and perhaps the most important of them is student organizations. For any phenomenological researcher who is interested in the history of the emergence and dynamism of the university as a comprehensive and distinct institution, the narrative of the unique experiences that students go through in student organizations and through them become community activists is important. The narrative of the history of the university is an alternative narrative from the perspective of the experiences of organizational students because it helps to conceptualize the university as a distinct and unique institution. In this article, in order to make such a narrative possible, first an attempt was made to explore student organizations from a phenomenological point of view and in relation to the concept of freedom. During this research, some data from in-depth interviews with students active in student organizations was used. In the other part, an attempt was made to narrate the history of the university as the history of student organizations, relying on the conceptualizations made. This narrative is an example of possible narratives that can be obtained by relying on the experiences of students of an Iranian university.

کلیدواژه‌ها [English]

 • student organizations
 • Iranian university
 • phenomenology
 • experience of freedom
 1. Appiagyei-Atua, K. (2019). Students academic freedom in African Universities and democratic enhancement. African Human Right Law Journal, 19(1), 151-166.
 2. Bahrani, M. (2021). Principal and Teleos of University in Iran. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, 27(3), 1-22 [in Persian].
 3. Berlin, I. (2013). Four Essays on Liberty. Translated into Persian by Mohammad Ali Movahhed, Tehran: Kharazmi Publication [in Persian].
 4. Catanzaro, C. (2014). Policy or puzzle? The foundation of university of Tehran between ideal conception and pragmatic realization. In Culture and Cultural Politics under Reza Shah: The Pahlavi State, New Bourgeoisie and the Creation of Modern Society in Iran. Ed. Bianca Devos and Chritoph Werner, London and New York: Routledge, pp. 34-55.
 5. EmemJomeZdeh, S.J., & Nejatpour, M. (2010). Pathology of the student movement in Iran; 70s and 80s. Journal of Islamic Revolution Studies, 8, (8), 105-128 [in Persian].
 6. Farasatkhah, M. (2018). History of University in Iran. Tehran: Institute for Social and Cultural Studies [in Persian].
 7. Haines, K. (2019). Student perspectives on joining student organizations. Ph.D. Thesis, College of Professional Studies, Northeastern University, Boston.
 8. Heidegger, M. (2008). Being and Time. Translated into Persian by Siavash Jamadi, Tehran GHoghnoos [in Persian].
 9. Institute for Research and Planning in Higher Education (2002), the Statistics of Iranian Higher Education (2001-2002). [In Persian].
 10. IrajiZad, A. et al. (2009). Investigating women's participation in higher education, In Proceedings of the first higher education seminar in Iran. 1, Tehran: Allameh Tabatabaei University, pp: 349-373 [in Persian].
 11. Jalaeipour, H.R. (2010). Understanding the student movement in Iran; With emphasis on student activities in the reform period (1997-2005). Iranian Journal of Social Problems, 1(3), 179-213 [in Persian].
 12. Kazemi, A. (2019). University: From Ladder to Canopy. Tehran: Institute for Social and Cultural Studies [in Persian].
 13. Khoshnam, M. (2018). Phenomenological analysis of the cultural life-world of Iranian students. D. thesis in cultural sociology, Tehran: Institute for Social and Cultural Studies [in Persian].
 14. Kuzu, O.H. (2021). Student clubs at universities; a content analysis on diversity. Journal of Qualitative Research in Education, 27(30), 52-73.
 15. Menashri, D. (1992). Education and the making of modern Iran. New York: Ithaca.
 16. NaghibZadeh, A., & JanZadeh, A. (2012). A comparative study of student organizations in France and Iran. Politics, 41(4), 303-322 [in Persian].
 17. Nikfar, M. (1996). In the deadlock of Time: An introduction to Heidegger’s thought. Negah-e No, (31), 195-278 [in Persian].
 18. Rezaei, M., & Kia, H. (2017). Dor-e Ham Boodan va Ba Ham Boodan: Investigating the relationship between student organizations and politics. Iranian Journal of Sociology, 17(4), 25-50 [in Persian].
 19. Riazi, A. (2010). Reinterpretation of an experience; Formation of new student institutions (1997-2001). In Proceeding of Student Organizations, Edited by Javid, M., Tehran: Institute for Social and Cultural Studies [in Persian].
 20. Samim, R. (2017). Teamwork in the Iranian University Classroom. Tehran: Institute for Social and Cultural Studies [in Persian].
 21. Samim, R. (2018). Mechanisms of production of culture in the student organizations. Tehran: Institute for Social and Cultural Studies [in Persian].
 22. Tabatabaei, S.J. (2019). Considerations on the University. Tehran: Minooy-e Kherad [in Persian].
 23. Verneaux, R. (2014). Existential Philosophies. Translated into Persian by Yahya Mahdavi, Tehran: Kharazmi Publication [in Persian].
 24. Zein-Al-Dien, M.M. (2016). Student academic freedom in Egypt: Perceptions of university education students. Universal Journal of Educational Research, 4(2), 432-444.

Zia Zarifi, A. (2017). University of Tehran’s student organization: Another look at the history of student struggles in Iran 1945-1947. Tehran: Shirazeh [in Persian].