سنجش تعاملات دانشگاه، صنعت، دولت و جامعه در مقالات علمی حوزۀ مهندسی برق و الکترونیک ایران با رویکرد مدل مارپیچ چهارگانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه یزد

چکیده

راه­ اندازی نظام ملی نوآوری در بسیاری از کشورها از جریان ایده­ ها و مهارت­ ها میان دانشگاه ­ها و مراکز تحقیقاتی و بخش­ های اقتصادی جامعه حاصل می‌شود. توجه به ارتباط بین دانشگاه، دولت، صنعت و سایر ارکان در جریان تولید علم و فناوری به طرح الگوهای مارپیچ چندگانه منجر شده است؛ الگویی که بر اساس رهیافت اطلاعات متقابل و آنتروپی اطلاعات به‌دست ‌آمده قادر به سنجش تعاملات دانشگاه، دولت، صنعت و سایر بخش ­ها و نهاد­ها در سنجش میزان تبدیل علم به فناوری ‌‌است. در این پژوهش تعاملات دانشگاه، صنعت، دولت و جامعه بین ­المللی در مقالات علمی حوزۀ مهندسی برق و الکترونیک در ایران با رویکرد مدل مارپیچ چهارگانه سنجیده شد. جامعۀ‌ آماری مقالات حوزۀ مهندسی برق و الکترونیک در ایران بود که طی سال‌های 2010 تا 2019 در پایگاه وب آو ساینس نمایه شده‌اند و تعداد 19802 رکورد را پوشش می‌داد. طبق یافته ­ها بالاترین شاخص T دانشگاه-صنعت-دولت-جامعه بین ­المللی در سال 2017  بوده و در سال 2011 این شاخص روندی منفی داشته است. نتایج پژوهش نشان داد که به‌طورکلی، تولیدات علمی حوزۀ مهندسی برق و الکترونیک در ایران از نظر همکاری و تعامل بین ارکان مدل در طول دوره ده­ساله مورد مطالعه با نوسان زیادی همراه بوده است و وضعیت تعامل بین ارکان مدل چهارگانه مطلوب نیست. بر این اساس، تغییر سیاست‌های علم و فناوری و اتخاذ راهبردهای پژوهشی و صنعتی مناسب برای توسعه تعاملات بین ارکان مذکور در کشور ایران باید به‌عنوان ضرورت مورد بحث قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Measuring Inter-Organizational Interactions for the Field of Electrical and Electronic Engineering in Iran through a Triple Helix Model Approach

نویسندگان [English]

 • Afsaneh Hazeri
 • sahar Zare Khormizi

YAZD University

چکیده [English]

The launch of a national innovation system in many countries stems from the flow of ideas and skills between universities, research centers and the economic sectors of society. Attention to the relationship between university, government, industry and other elements in the production of science and technology has led to the design of multiple helical models; models that are based on the mutual information approach and information entropy and are able to measure the interactions of agents from different sectors in converting science into technology. This study examined the cooperations between university, industry, government and international society sectors in publishing scientific articles in the field of electrical and electronic engineering in Iran, using a Quadruple Helix Model approach. Statistical population included the articles of the field of electrical and electronic engineering of Iran, which have been indexed in the Web of Science database during the years 2010-19 and contains 19802 records. According to the findings, the highest T indicator of university-industry-government-international society sector relations is appeared in 2017 and in 2011 this indicator showed a negative trend. Results reveal that in general, cooperation between the pillars of the model during the ten-year period under study has been associated with a lot of fluctuations and the interaction between the elements of the model is not favorable. Accordingly, it is necessary to develop some new science and technology policies and to make approperiate research and industrial strategies in Iran to advance interactions between these elements.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Quadruple Helix Model
 • electrical and electronic engineering
 • co-authorship
 • university-industry-government interactions
 • scientific collaboration
 1. References

  1. Azizi, F., & Moradi, F. (2019). Investigating the relation between the university, industry and government in the innovation system of the knowledge-based economy in Iran. International Journal of Information Science and Management (IJISM), 17(2).
  2. Cai, Y., & Etzkowitz, H. (2020). Theorizing the Triple Helix model: Past, present, and future. Triple Helix, 1(aop), 1-38.
  3. Carayannis, E., & Vampbell, D.F.J. (2009). Mode 3' and 'Quadruple Helix': Toward a 21st century fractal innovation ecosystem. International Journal of Technology Management, 46(3/4).  
  4. Chen, K., Zhang, Y., & Fu, X. (2019). International research collaboration: An emerging domain of innovation studies?. Research Policy, 48(1), 149-168.
  5. Chung, C.J. (2014). An analysis of the status of the triple helix and university- industry- government relationships in Asia. Scientometrics, 99, 139-149.
  6. Choi, S., Yang, J., & Park, H. (2015). Quantifying the Triple Helix relationship in scientific research: Statistical analyses on the dividing pattern between developed and developing countries. ‎Quality & Quantity, 49(4), 1381-1396.
  7. Dastoom, S., Ramzani Nezhad, R., & Sadeghi Boroujerdi, S. (2020). Designing a Quadruple Helix model of Government, University, Industry and Society for development of a knowledge-based economy in the Iran's sport. Iranian Journal of Management Sciences, 15(58), 81-107.
  8. Dehghanisanij, S., Mostafavi, I., Zarghami, H., Soleimani, H. (2021). Measuring the interactions of ‎university, industry and government of Iran in scientific articles of biomedical engineering field ‎using the Triple Helix Model. Payavard, 14 (5), 454-464 [in Persian].
  9. Etzkowitz, H. (2002). The Triple Helix of university - industry - government implications for policy and evaluation. Stockholm: Science Policy Institute.‎
  10. Etzkowitz, H., & Leydesdorff, L. (2000). The dynamics of innovation: From National Systems and “Mode 2” to a ‎Triple Helix of university–industry– government relations. Research Policy, 29(2), 109-123
  11. Gui, Q., Liu, C., & Du, D. (2019). Globalization of science and international scientific collaboration: A network perspective. Geoforum, 105, 1-12.
  12. Hatami, M., & Naghshine, N. (2014). Quantitative study and visualization of inter organizational cooperation in the indexed documents of the Islamic Republic of Iran at the Scopus database: From the perspective of relationship between university, industry and government. Journal of Scientometric Research, 1, 127-150 [in Persian].
  13. Hossain, M., Moon, J., Kang, H., Lee, S., & Choe, Y. (2012). Mapping the dynamics of knowledge base of innovations of R&D in Bangladesh: Triple helix perspective. Scientometrics, 90(1), 57-83.
  14. Ivanova, I., Strand, & Leydesdorff, L. (2019). What is the effect of synergy provided by international collaborations on regional economies? Journal of the Knowledge Economy, 10(1), 18-34.
  15. Jafari, M., & Zarghami, H.R. (2016). Measuring nanotechnology development through the study of the dividing pattern between developed and developing countries during 2000–2014. Journal of Nanoparticle Research, 18(7), 180 [in Persian].
  16. Jafari, M., Akhavan, P., & Zarghami, H.R. (2015). Measuring the relationships among university, industry and government in Nano sector using Triple Helix model. Journal of Academic librarianship and Information Research, 49(3), 413-38 [in Persian].
  17. Jowkar, T., & Osareh, F. (2014). Flow of scientific publications in Iran during 2007 to 2011, based on triple helix of university, industry and government. Iranian Journal of Information processing and Management, 29(2), 505-533 [in Persian].
  18. Kim, H., Huang, M., Jin, F., Bodoff, D., Moon, J., & Choe, Y.C. (2012). Triple helix in the agricultural sector of Northeast Asian countries: A comparative study between Korea and China. Scientometrics, 90(1), 101-120.
  19. Kwon, K.S., Park, H.W., So, M., & Leydesdorff, L. (2012). Has globalization strengthened South Korea’s national research system? National and international dynamics of the Triple Helix of scientific co-authorship relationships in South Korea. Scientometrics, 90(1), 163-176.
  20. Nelson, R.R. (Ed.). (1993). National innovation systems: A comparative analysis. Oxford University Press on Demand.
  21. Leydesdorff, L., & Park, H.W. (2014). Can synergy in Triple Helix relations be quantified? A review of the development of the Triple Helix indicator. Triple Helix, 1(1), 1-18.
  22. Leydesdorff, L. (2012). The Triple Helix, Quadruple Helix, and an N-tuple of Helices: Explanatory models for analyzing the knowledge-based economy? Journal of the Knowledge Economy, 3(1), 25-35.
  23. Leydesdorff, L., & Sun, Y. (2009). National and international dimensions of the Triple Helix in Japan: ‎University-industry-government versus international coauthorship relations. Journal of the ‎American Society for Information Science and Technology, 60(4), 778-788
  24. Leydesdorff, L., & Etzkowitz, H. (2003). Can ‘the public’be considered as a fourth helix in university-industry-government relations? Report on the Fourth Triple Helix Conference, 2002. Science and Public Policy, 30(1), 55-61.
  25. Leydesdorff, L., & Zawdie, G. (2010). The triple helix perspective of innovation systems. Technology Analysis & Strategic Management, 22(7), 789-8.
  26. Liang, L., Chen, L., Wu, Y., & Yuan, J. (2012). The role of Chinese universities in enterprise–university research collaboration. Scientometrics, 90(1), 253-269.
  27. Rahimi, M., & Fattahi, R. (2008). A survey of scholarly collaborations among academic staff of ferdowsi University of Mashhad. Library and Information Science, 42 (1), 90-74 [in Persian].
  28. Park, H., Hong, D., & Leydosdorff, L. (2005). A comparison of the knowledge-based innovation systems in the economies of South Korea and the Netherlands using triple helix indicators. Scientometrics, 65(1), 3-27.
  29. Shin, J.C., Lee, S.J., & Kim, Y. (2012). Knowledge-based innovation and collaboration: A triple-helix approach in Saudi Arabia. Scientometrics, 90(1), 311-326.
  30. Shahrabi Farahani, H., Skrochi, R., Mohaghegh, N., & Hosseini, A.F. (2014). A study of scientific collaboration in Iranian cardiovascular articles in web of science 2002–2011. Health Management, 17 (56), 46-55 [in Persian].
  31. Sobhani, A.R., & Tajli, M.R. (2012). Utilizing comprehensive framework for strategy formulation to improve national innovation system of Iran. Educational Management Research, 6, 149-176 [in Persian].
  32. Sobhani, F., Ebrahimi, S., & Jowkar, A. (2017). Scientific interactions between university, industry and government in the field of agriculture in Iran: Based on Triple Helix Model. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, 23(3), 21-41[in Persian].
  33. Souzanchi Kashani, E., & Zarghami, H.R. (2019). The dynamics of university-industry-government relationships in Nanoscience: Investigating the Triple Helix differences between Iran and Switzerland. Technology Analysis & Strategic Management, 31(7), 817-832.
  34. Sun, Y., & Negishi, M. (2010). Measuring the relationships among university, industry and other sectors in Japan’s national innovation system: A comparison of new approaches with mutual information indicators. Scientometrics, 85(3), 677-685.
  35. Ye, F.Y., Yu, S., & Leydesdorff, L. (2013). The Triple Helix of universityindustry-government relationsat the country level, and its dynamic evolution under the pressures of globalization. Journal of the American Society for Information Science and Technology.