گذار از حکمروایی دولت‌گرا به حکمروایی خوب آموزش عالی: الگوی برخاسته از نظریة بر پایه (GT)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

2 موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی

چکیده

حکمروایی آموزش عالی به قدرت رسمی و غیر‌رسمی ناشی از قوانین، سیاست‌ها و قواعدی گفته می‌شود که مسئولیت‌های بازیگران مختلف را تعیین می‌کند. هدف این مطالعه ارائه الگوی حکمروایی خوب در مؤسسه‌های آموزش عالی ایران بود و با رویکرد کیفی و روش (نظریه) برخاسته از داده (جی‌تی‌ام کلاسیک اشتراوس و کوربین) انجام شد. داده‌ها از طریق مصاحبه نیمه‌ساخت‌یافته با ۲۰ نفر از اطلاع‌رسانان کلیدی که در زمینه پدیده مورد مطالعه دانش و تجربه زیسته داشتند، گردآوری و بر اساس پارادایم کد‌گذاری اشتراوس و کوربین، طی سه مرحله کد‌گذاری باز، محوری و انتخابی دسته‌بندی و روابط میان مقوله‌ها با رویکرد مقایسه‌ای مداوم با تمرکز بر موجبات علّی، زمینه‌ای، شرایط مداخله‌گر و راهبردهای کنش و کنش متقابل بررسی و تعیین شد. یافته‌ها نشان داد که ۲۵۹ سازه مفهومی (کد)، دسته ­بندی شده در ۵۲ مقوله و ۱۷ مقوله خوشه‌ای، بر پدیده کانونی تأثیر می‌گذارند. در میان عوامل علّی ابعاد استقلال دانشگاهی، اقتصاد آموزش عالی و تمرکززدایی و توزیع قدرت در شکل‌گیری حکمروایی خوب تأثیر بیشتری دارند. در میان عوامل بافتی یا زمینه‌ای عوامل ساختاری بیش از سایر عوامل، راهبردها و عوامل علّی را تحت تأثیر قرار می‌دهند و تأثیر منفی مؤلفه مدیریت غیر آکادمیک بیش از سایر عوامل است. تحقق راهبردها و استقرار حکمروایی خوب نتایج یا پیامدهای مطلوبی در پی دارد که خود ممکن است در شرایط متفاوت عامل علّی برای پدیده نوظهور دیگر باشد. پژوهش‌های آینده می‌تواند بر طراحی مدل منطقی با سنجه‌های قابل‌ اندازه‌گیری بر اساس این مدل بپردازد تا بر مبنای آن وضعیت حکمروایی آموزش عالی سنجیده و مقایسه شود. همچنین آزمون این مدل با استفاده از روش‌های کمّی می‌تواند اعتبار و تعمیم‌پذیری یافته‌های پژوهش را افزایش دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Transition from State-Centered Governance to Good Governance in Higher Education: A Grounded Theory Study

نویسندگان [English]

 • Elham Haririan Tavakoli 1
 • Maghsood Farasatkhah 2
 • Baharak Shirzad Kebria 1
 • Fateme Hamidifar 1

1 Islamic Azad University, Central Tehran Branch

2 Institute for Research & Planning in Higher Education

چکیده [English]

Higher education governance refers to the formal and informal authority that arises from the laws, policies, and rules that determine the responsibilities and powers of various actors. The purpose of this article was to present a model of good governance in Iranian higher education institutes. We used classic grounded theory methodology to explore this model. The data were collected using semi-structured interviews with 20 key informants with knowledge and experience with the higher education system. Based on Strauss and Corbin's coding paradigm, the data analysis consisted of a three-step coding process, including open, axial, and selective coding. The process concludes that the relations between codes were examined using a continuous comparison approach using a coding paradigm that focuses on causal conditions, context, intervening conditions, action/interaction strategies, and consequences. Findings showed that 259 conceptual constructs (codes), classified into 52 subcategories and 17 categories, affect the central phenomenon. Among the causal conditions, the categories of academic autonomy, the economics of higher education, administrative decentralization, and authority distribution significantly impact higher education's good governance. In the contextual categories, structural factors affect action or interaction strategies and causal conditions more than others. Among these factors, the negative impact of the non-academic management subcategory is more than other factors. Realizing strategies and establishing good governance will have desirable results and consequences that may be causal conditions for the other emerging phenomenon in a different situation. Future studies can design a framework with measurable metrics based on this model that higher education governance qualification could be measured and compared. Additionally, testing the model by quantitative approach can increase the validity and transferability of research findings.

کلیدواژه‌ها [English]

 • higher education in Iran
 • governance
 • good governance
 • Grounded theory
 • good governance in higher education
 1.  

  1. Ahmadi Lashaki, Q. (2017). A comparative study of policy models of higher education systems in selected countries and presenting a policymaking model in Iran University of Mazandaran. Irandoc [in Persian].
  2. Atafar, A., Ansari, M.I., Talebi, H., & Nili Pourtbatabai, S. (2009). Vision 1404 document, the law of the Fourth Development Plan and fundamental changes required by universities. Iranian Higher Education, 1(4) [in Persian].
  3. Ayvazi, M.R., Marzban, N., & Salehi, M. (2017). From the study of good governance to sustainable governance. The Scientific Journal of Strategy, 26(85), 55-85 [in Persian].
  4. Azar, A. (2002). Path analysis and causation in management science. Journals of Mojtamae Aalie Ghom, 4(15), 59-96 [in Persian].
  5. Becher, T., & Kogan, M. (1992). Process and structure in higher education. Routledge.
  6. Berdahl, R. (1990). Academic freedom, autonomy and accountability in British Universities. Studies in Higher Education, 15(2), 169-180.
  7. Berdahl, R. (2010). Thoughts about academic freedom, autonomy and accountability magna charta observatory seminar, Istanbul, Turkey.
  8. Braun, D. (1999). Changing governance models in higher education: The case of the New Managerialism. Swiss Political Science Review, 5, 1-24.
  9. Brian Austin, I.O. (2009). Understanding higher education governance restructuring: The case of the university of the West Indies. In. Virginia: Faculty of the Virginia Polytechnic Institute and State University in partial fulfillment of the requirements.
  10. Capano, G., & Pritoni, A. (2018). Varieties of hybrid systemic governance in European Higher Education. Higer Education Quarterly, 10-28.
  11. Clark, B.R. (2003). Sustaining change in universities: Continuities in case studies and concepts. Tertiary Education and Management, 9(2), 99-116. https://doi.org/https://doi.org/10.1023/A:1023538118918.
  12. Corbin, J., & Strauss, A. (2008). Basics of qualitative research (3rd ed.): Techniques and procedures for developing Grounded Theory. Sage Publications. https://doi.org/https://dx.doi.org/10.4135/9781452230153.
  13. Corbin, J.M., & Strauss, A. (1990). Grounded theory research: Procedures, canons, and evaluative criteria. Qualitative Sociology, 13(1), 3-21. https://doi.org/10.1007/BF00988593.
  14. Creswell, J.W. (2013). Qualitative inquriy & research design choosing among five approaches. SAGE Publications.
  15. De Boer, H., Enders, J., & Schimank, U. (2007). On the way towards new public management? The Governance of University Systems in England, the Netherlands, Austria, and Germany. In D. Jansen (Ed.). New forms of governance in research organizations. Disciplinary Approaches, Interfaces and Integration (pp. 137-152). Springer.
  16. De Boer, H., & File, J. (2008). Higher education governance reforms across Europe.
  17. Dobbins, M., Knill, C., & Vögtle, E.M. (2011). An analytical framework for the cross-country comparison of higher education governance. High Educ, 62, 665.
  18. Farasatkhah, M. (2017). University occasions in Iran: New and critical discussions on university studies, the study of science, and higher education. Nashr-e Ney (Original work published 1395) [in Persian].
  19. Farasatkhah, M. (2018 a). Qualitative research methods in social sciences, with emphasis on Grounded Theory (GT). Agah (Original work published 1395) [in Persian].
  20. Farasatkhah, M. (2018 b). University and higher education global perspectives and Iranian problems. Nashr-e Ney (Original work published 1388) [in Persian].
  21. Fathollahi, A., Yamini, M., Sabbaghian, Z., Faraskhah, M., & GhaziTabatabai, M. (2014). Content analysis of Iran's five development programs according to the categories of higher education governance models. Iranian Higher Education Association Quarterly, 50 [in Persian].
  22. Hadi Peykani, M. (2009). A model for the policy-making process in the higher education system of the Islamic Republic of Iran Allameh Tabataba'i University]. Irandoc [in Persian].
  23. Haririan Tavakoli, E., Farasatkhah, M., Hamidifar, F., & Shirzad Kobria, B. (2021). Analytical study of models and frameworks of higher education governance in the world: Meta-narrative or Semi-systematic review. Journal of Management and Planning in Educational Systems, (in Press) [in Persian].
  24. Haririan Tavakoli, E., Hamidifar, F., & Shirzad Kobria, B. (2018). Exploring Governance Analysis Models of Higher Education Systems, in the World. 2 Conference on Governance and Public Policy, Tehran [in Persian].
  25. Hénard, F., & Mitterle, A. (2010). Governance and quality guidelines in Higher Education. A review of governance arrangements and quality assurance. Berlim: OECD.
  26. Jamshidi, L. (2002). Macro and micro requirements of privatization development of higher education in Iran Tarbiat Moalem University, Irandoc [in Persian].
  27. Khalili, I., Khorsandi Taskooh, A., Ghiasi Dushan, S., & Arasteh, H. R. (2018). How to use power in autonomy of university in the Iranian higher education system. Research in Educational System, 12(43), 7-24 [in Persian].
  28. Maggio, Z. (2011). Exploring Burton Clark’s triangle of coordination in the context of contemporary relationships between states and higher education systems. In Unpublished manuscript. New York, USA: Department of Administration, Leadership, and Technology, New York University.
  29. McDaniel, O.C. (1996). The paradigms of governance in higher education systems. Higher Education Policy, 9(2), 137-158.
  30. Naghizade, R. (2019). A policy framework for the challenges of implementing regional higher education management in Iran. Quarterly Journal Research and Planning in Higher Education, 25(3), 99-122 [in Persian].
  31. Nugroho, H., & Surendro, K. (2014). Main and Support Enablers of Vocational Higher Education Governance 2nd International Conference on Information and Communication Technology (ICoICT), Bandung, Indonesia.
  32. Nurakynova, S. (2018). Medical education governance based on strategic planning: An example of Kazakhstan medical universities. International Journal of Health Governance, 23(3), 216-225.
  33. OECD (2003). Changing Patterns of Governance in Higher Education. Education Policy Analysis, Issue.
  34. Padash Zivah, H., & Khoda Panah, B. (2015). Estimating the impact of good governance indicators on knowledge-based economy in selected countries. Planning and Budgeting, 165-187 [in Persian].
  35. Pekkola, E., & Kivistö, J. (2016). Higher education governance and reforms. In Global encyclopedia of public administration, public policy, and governance (pp. 1-13). Springer International Publishing.
  36. Ramezanian Fahndari, H., Arasteh, H.R., Behrangi, M.R., & Nave Ibrahim, A.R. (2015). Provide a model for leadership to return to the main path of Iran's higher education system. Strategic Management Idea, 9(2), 157-182 [in Persian].
  37. Roshan, A., Saeedi, A., & Ebrahimi, Y. (2021). Representation of good governance concept in higher education: Dimension analysis and examining the factor structure of indicators. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, 27(2), 1-24 [in Persian].
  38. Roshan, A.R. (2020). Higher education governance. Institute for Research and Planning in Higher Education [in Persian].
  39. Rouhani, Sh., & Rashidi, Z. (2021). Framework for financial self-governance in universities, structural-interpretive modeling. Higher Education Planning Institute, 152-157 [in Persian].
  40. Saint, W. (2009). Legal frameworks for higher education governance in Sub-Saharan Africa. Higher Education Policy, 523-550.
  41. Salazar, J., & Leihy, P. (2011). Keeping up with coordination: From Clark's triangle to microcosmographia. Studies in Higher Education, 1-18.
  42. Sobhani, A.R., & Shahidi, M. (2007). Pathology of the university entrance exam and examining the possibility of eliminating it in the student admission system. Research in Curriculum Planning, 21(13) [in Persian].
  43. Strauss, A.L. (1987). Qualitative analysis for social scientists. Cambridge University Press.
  44. Taei, H., Vahidi, P., & Ghofrani, M.B. (2002). Expert manpower needs assessment plan and human resource development policymaking of the country [in Persian].
  45. Tofighi, J., & Farasatkhah, M. (2002). Structural accessories of scientific development in Iran. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, 8(3), 1-36 [in Persian].
  46. Vali Mohammadi, Z. (2018). Analysis of privatization components of higher education in comprehensive universities in Tehran Alzahra University. Irandoc [in Persian].
  47. Vollstedt, M., & Rezat, S. (2019). An introduction to Grounded Theory with a special focus on axial coding and the coding paradigm. In Compendium for early career researchers in mathematics education. Springer, Cham.
  48. Wali Mohammadi, Z. (2018). Analysis of privatization components of higher education in comprehensive universities in Tehran Irandoc [in Persian].
  49. Zaker Salehi, G. R. (2018). Iranian higher education issues. Institute for Cultural and Social Studies [in Persian].