شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر کیفیت یادگیری الکترونیکی دانشجویان رشتۀ تربیت بدنی در طی شیوع پاندمی کووید 19

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 گروه مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

گسترش روزافزون تقاضا برای آموزش الکترونیکی در آموزش عالی نگرانی از کیفیت یادگیری از راه دور را به یکی از مهم­ ترین موضوعات جهانی تبدیل کرده است. این امر به­ ویژه در طی شیوع پاندمی کووید 19، که آموزش الکترونیکی منبع مهمی برای ادامۀ فعالیت ­های آموزشی محسوب می­ شود، بیش از پیش مد نظر است. هدف از پژوهش حاضر شناسایی و اولویت ­بندی عوامل مؤثر بر کیفیت یادگیری الکترونیکی دانشجویان رشتۀ تربیت ­بدنی بود. این پژوهش از منظر هدف کاربردی، از نظر نوع توصیفی و از نظر شیوۀ گردآوری اطلاعات پیمایشی بود. برای گردآوری داده­ ها از پرسشنامۀ محقق­ ساخته استفاده شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه را استادان آگاه به حیطه پژوهش و پایایی از طریق آزمون آلفای کرونباخ بررسی و تأیید کردند. از تحلیل عاملی تأییدی برای تأیید روایی سازه پرسشنامه استفاده شد. جامعۀ آماری پژوهش شامل دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه تهران در رشته تربیت ­بدنی بود که واحدهای نظری و عملی خود را در نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399 به­ صورت مجازی گذراندند. تعداد افراد نمونه بر مبنای جدول کرجسی و مورگان برابر با 248 نفر برآورد شد. به­ منظور تجزیه­ و ­تحلیل داده ­ها از آزمون تی ­تک ­نمونه و فریدمن استفاده شد. اولویت­ بندی شاخص ­ها نشان داد که از پنج شاخص ویژگی ­های مدرس، ویژگی­ های فنی سامانۀ آموزشی، محتوا، ارزشیابی و بازخورد و ویژگی­ های دانشجو و پشتیبانی، شاخص ویژگی ­های مدرس مهم ­ترین شاخص مؤثر بر کیفیت یادگیری الکترونیکی در دروس نظری و عملی است که این امر لزوم توجه ویژه از سوی مدیران آموزشی در انتخاب استادان شایسته و با مهارت و تجربه در حوزه آموزش الکترونیکی را نشان می ­دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identifying and Prioritizing Factors Affecting the Quality of E-learning of Physical Education Students During the Outbreak of Covid-19 Pandemic

نویسندگان [English]

 • leila moslehi 1
 • ebrahim alidoust ghahfarrokhi 2

1 university of Tehran

2 Department of Management and Planning in Physical Education, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

The growing demand for E-learning in higher education has made concerns about the quality of distance learning as one of the most important global issues. This is especially true during the outbreak of the Covid-19 pandemic, where E-learning was an important resource for continuing educational activities. Therefore, the purpose of this study was to identify and prioritize the factors affecting the quality of E-learning of physical education students. The present research is applied in terms of purpose, was descriptive in terms of type and was a survey in terms of data collection method. A researcher-made questionnaire was used to collect data. The face and content validity of the questionnaire assessed and confirm by instructors aware of the field of research and reliability through Cronbach's alpha test. Confirmatory factor analysis was used to confirm the construct validity of the questionnaire. The statistical population of the study included undergraduate students of the University of Tehran majoring in Physical Education who passed their theoretical and practical courses virtually in the first semester of the 2020- 01 academic years. The sample size was estimated to be 248 based on Krejcie and Morgan Table. In order to analyze the data, one sample t test and Friedman test were used. Prioritization of indicators showed that among the five indicators of instructor’s characteristics, technical characteristics of the educational system, content, evaluation and feedback, student characteristics and support, instructor’s characteristics index is the most important indicator affecting quality of  theoretical and practical E-learning courses. This matter indicates that the need for special attention by educational administrators in selecting qualified instructors with skills and experience in the field of E-learning.

کلیدواژه‌ها [English]

 • e-learning
 • virtual learning
 • distance learning
 • physical education
 • Covid-19
 1. References

  1. Alenezi, A.(2020). The role of e-learning materials in enhancing teaching and learning behaviors. International Journal of Information and Education Technology, 10(1), 48-56.
  2. Alqahtani, A., & Rajkhan, A. (2020). E-learning critical success factors during the COVID-19 pandemic: A comprehensive analysis of e-learning managerial perspectives. Education Science, 10(9), 216.
  3. Alhumaid, KH., Ali, S., Waheed, A., Zahid, E., & Habes, M. (2020). COVID-19 & e-learning: Perceptions & attitudes of teachers towards e-learning acceptancein the developing countries. Multicultural Education, 6(2), 100-115.
  4. Azimi, A., Zamani, B., & Soleimani, N. (2016). Investigating the quality of assessment system of students’ performance in virtual education in Iran and Russia. Education Strategies in Medical Sciences, 9(3), 214-223 [in Persian].
  5. Daniels, M., Sarte, E., & Cruz, D. (2019). Students’ perception on e-learning: A basis for the development of e-learning framework in higher education institutions. The International Conference on Information Technology and Digital Applications,
  6. Dias, C., André J., dos Santos E., Caldas, H., Brienze, S., Lima A., & Fucuta, P. (2020). Blended learning methods in specialization graduate courses improve the knowledge gain metric. Journal of Education and Training Studies, 8(3), 1-9.
  7. Ghalyan, Sh., & Zalpour, A. (2019). Identifying factors of success in e-learning case study: Physical education students at Shahid Chamran University of Ahvaz. Quarterly Educational Development of Jundishupur, 10(2), 135-143 [in Persian].
  8. Ghanbari, S., Rezghi, H., Ziaie, M., & Mosleh, M. (2019). Presenting an e-learning evaluation model in the electronic unit of Islamic Azad University. Journal of Educational Management Research, 11(1), 75-100 [in Persian].
  9. Ghasemi, A., & Shahriarifard, A. (2016). Identifying & ranking of effecting factors on e-learning qualities. Journal of Educational Technology, 10 (4), 307-318 [in Persian].
  10. Goad, T., Towner, B., Jones, E., & Bulger, S. (2019). Instructional tools for online physical education: Using mobile technologies to enhance learning. Journal of Physical Education, Recreation & Dance, 90(6), 40-47.
  11. Golband, F., Mojtahedzadeh, R., Hoseini, F., Mirhoseni, F., & Bigdeli, Sh. (2013). Effective e-learning: View point of Tehran University of Medical Sciences virtual faculty post-graduate students. Bimonthly of Education Strategies in Medical Sciences, 7(2), 93- 97 [in Persian].
  12. Hakimzadeh, R., & Afandideh, N. (2014). Qualification of e-learning; medical education courses of Tehran University of Medical Sciences. Education Strategies in Medical Sciences, 7(4), 249-256 [in Persian].
  13. Hatami, J., Mohammadi, R., & Eshaghi, F. (2011). The structural challenge for quality monitoring and evaluation in Iranian higher education. Fifth Conference On Quality Assessment In The University System, Tehran:  University of Tehran [in Persian].
  14. Huang, Ch., Chin, S.,  Hsin, I., Hung, J., & Yu, Y. (2011). A web-based e-learning platform for physical education. Journal of Networks, 6(5), 721-727.
  15. Jafarian, S., Saeidipour, B., Sarmadi, M., & Farajollahi, M. (2015). Investigating the impact of electronic content of information literacy on students' problem solving skills. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, 21 (3), 57-70 [in Persian].
  16. Jumareng, H., Setiawan, E., Abdul Patah, I., Aryani, M., Asmuddin, & Abdul Gani, R. (2021). Online learning and platforms favored in physical education class during COVID-19 era: Exploring student' perceptions. International Journal of Human Movement and Sports Sciences, 9(1),11-18.
  17. Khodadad Hoseiny, S.H., Noori, A., & Zabihi, M.R. (2013). E-learning acceptance in higher education: Application of flow theory, technology acceptance model & e-service quality. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, 19 (1), 111-136.
  18. Kiakojuri, D., & Mirtaghian Rudsari, M. (2017). Students' attitudes to the effectiveness of the factors affecting the development of e-learning (Case study: Imam Khomeini Marine Science University In Nowshahr). Marine Science Education Journal. 3 (5), 51-66 [in Persian].
  19. Kirbas, S. (2020). The views of physical education and sports teaching instructors on education in the COVID-19 period. Journal of Education and Learning, 9(6), 196-205.
  20. Lim, D., & Kim, H. (2003). Motivation and learner characteristics affecting online learning and learning application. Journal of Educational Technology Systems, 31(4),423-439.
  21. Mahdiuon, R., Ghahremani, M., Farasatkhah, M., & Abolghasemi, M. (2012). Quality of learning and its effective factors within academic e-learning centers: A qualitative study. Journal of Academic Librarianship, 45(58), 77-100 [in Persian].
  22. Martin, F., Polly, D., Jokiaho, A., & May, B. (2017). Global standards for enhancing quality in online learning. The Quarterly Review of Distance Education, 18(2), 1-10.
  23. Masoomifard, M. (2017). Evaluating the quality of e-learning in Payame Noor University. Research in School and Virtual Learning, (5), 65-80 [in Persian].
  24. Masoumi, D., & Lindström, B. (2012). Quality in e-learning: A framework for promoting and assuring quality in virtual institutions. Journal of Computer Assisted Learning, (28), 27-41.
  25. Nazeri, N., Dorri, S., & Atashi, A. (2017). The effective factors on success of e-learning in medical sciences fields. Journal of Health and Biomedical Informatics, 4 (2), 98-107 [in Persian].
  26. Okide, Ch., Mbagwu, F., Kwealor, N., Okeke, N., Koledoye, U., Osilike, Ch., & Okeke, P. (2019). E-learning platform for community development: A tool for prospective student. Journal of Engineering and Applied Science, 14 (4), 7420-7425.
  27. Pham, Q.T., & Tran, TH.PH. (2020). The acceptance of e-learning systems and the learning outcome of students at universities in Vietnam. Knowledge Management & E-Learning, 12(1), 63–84.
  28. Radha, R., Mahalakshmi, K., Sathish Kumar, V., & Saravanakumar, A.R. (2020). e-learning during Lockdown of Covid-19 Pandemic: A global perspective. International Journal of Control and Automation, 13(4), 1088-1099.
  29. Rajabi, M., & Soltani, H. (2019). Prioritizing key elements of electronic learning achievement with AHP / CFA approach at Shiraz University electronic education faculty. Journal of New Approaches in Educational Administration, 10 (38), 237-264 [in Persian].
  30. Ramkumar, P., & Vinayagamoorthy, P. (2020). Role of academic libraries in e-learning. Science, Technology and Development, 9(2), 1-9.
  31. Rezazadeh, A., Hosseini Nasab, D., Sarmadi, M., & Farajollahi, M. (2017). Assess and prioritizing affecting factors on quality of education in e-learning environments using analytical hierarchy process metod. Journal of Education and Evaluation, 11(41), 115-144 [in Persian].
  32. Safri, S., Mohi, Z., & Hanafiah, M. (2020). Massive open online course (MOOC): Our saviour during COVID-19 pandemic?. Journal of Tourism, Hospitality & Culinary Arts (JTHCA), 12 (3), 120-128.
  33. Sarboland, Kh. (2019). Providing e-learning model on teachers' satisfaction from learning in Ardabil Islamic Azad University. Training Technology, 13(2), 603-614 [in Persian].
  34. Shahhoseini, M., Narenji Thani, F., Ebadi, R., & Roodbari, H. (2015). Service quality evaluation of teaching-learning system in higher education. Academic Library and Information Research, 49(2), 277-303 [in Persian].
  35. Soussi, Kh. (2018). Web-based learning: Characteristics, practices, challenges and recommendations. International Journal of Science and Research (IJSR), 9(3), 936-943.
  36. Zhao, J., Melody, W., Alexander, M., Perreault, H., Waldman, L., Allen, D., & Truell, A. (2009). Faculty and student use of technologies, user productivity, and user preference in distance education. The Journal of Education for Business, 84(4), 206-212.
  37. Zheng, Y., Goh, E., & Wen, J. (2020). The effects of misleading media reports about COVID-19 on Chinese tourists’ mental health: A perspective article. An International Journal of Tourism and Hospitality Research, 31(2), 337-340.
  38. Zhu, X., & Wang, H. (2021). Implementation and consideration of online teaching of physical education courses in Chinese universities under the COVID-19 pandemic. Advances in Social Science, Education and Humanities Researc, 490, 111-115.