دوره و شماره: دوره 14، شماره 4 - شماره پیاپی 50، اسفند 1387 
ضرورت به کارگیری شیوه‌های نوین رهبری در میان رئیسان دانشگاههای کشور

صفحه 1-17

حمیدرضا آراسته


ارتباطات گشوده آموزش عالی، ضرورت رویارویی با چالشهای جهانی شوندگی؛ مطالعه موردی دانشگاههای دولتی خوزستان

صفحه 18-45

سکینه شاهی؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم؛ یداله مهرعلیزاده


وضعیت دانشگاههای شهر تهران در عصر جهانی شدن

صفحه 47-66

حمید رضا آراسته؛ مهدی سبحانی نژاد؛ رضا همایی


آینده اندیشی در بارۀ کیفیت آموزش‌عالی ایران؛ مدلی بر آمده از نظریۀ مبنایی (GT)

صفحه 67-95

مقصود فراستخواه


ویژگیهای طرح برنامه درسی دانشگاههای مجازی ایران و مقایسه آن با الگوی راهنمای طراحی برنامه درسی دانشگاه مجازی

صفحه 97-118

فرهاد سراجی؛ محمد عطاران؛ مجید علی عسگری


آموزش کارآفرینی در هزاره جدید؛ زیرساختی برای اشتغال آموزش کارآفرینی در هزاره جدید؛ زیرساختی برای اشتغال

صفحه 119-137

سیده مریم حسینی لرگانی؛ رضا میرعرب رضی؛ سعید رضایی


مدلسازی دینامیکی پدیده مهاجرت نخبگان و نقش نظام آموزش عالی در آن

صفحه 139-168

حمید رضا فرتوک زاده؛ حسن اشراقی