دوره و شماره: دوره 14، شماره 2 - شماره پیاپی 48، شهریور 1387 
بررسی تأثیر ارزیابی پایان ترم بر عملکرد آموزشی اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی طی سالهای تحصیلی 80-1379 تا 85-1384

صفحه 1-26

محمد قهرمانی؛ محبوبه عارفی؛ لاله جمشیدی


شایستگیهای لازم برای ریاست دانشگاه و میزان اهمیت نسبی آنها از نظر صاحبنظران آموزش‌عالی ایران

صفحه 27-48

نسرین نورشاهی


بازده آموزش عالی: ارزیابی آثار مسئله خود-انتخابی و برنامه‌عمل

صفحه 49-70

ابوالقاسم نادری


بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی بین اعضای هیئت علمی دانشگاههای تهران و صنعتی شریف

صفحه 71-101

سید محمد میرکمالی؛ فاطمه نارنجی ثانی


طراحی مدل ارزیابی آمادگی الکترونیکی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی ایران

صفحه 103-137

پیام حنفی زاده؛ محمد رضا حنفی زاده؛ سیده ریحانه هدایی پور


بررسی وضعیت مدیریت نظام آموزش عالی ایران از دیدگاه مدیران عالی: گذشته، حال و آینده

صفحه 139-161

حمید جاودانی؛ جعفر توفیقی؛ محمود قاضی طباطبایی؛ محمد حسن پرداختچی


سنجش میزان آمادگی سازمانی مؤسسات آموزش عالی در اجرای مدیریت ارتباط با دانشجو: مورد کاوی دانشگاه تهران

صفحه 163-188

بابک سهرابی؛ امیر خانلری