دوره و شماره: دوره 14، شماره 1 - شماره پیاپی 47، فروردین 1387 
ارائه الگوی راه اندازی مراکز کارآفرینی در دانشگاههای علوم پزشکی

صفحه 1-18

منصور ظهیری؛ سوگند تورانی


ارزیابی تطبیقی-کارآمدی آموزش دانشگاهی: رویکردی مناسب برای چالشهای روش‌شناسی بهبود کیفیت

صفحه 19-49

ابوالقاسم نادری


طراحی مدل اندازه گیری ظرفیت جذب دانش: مطالعه موردی صنایع دارویی کشور

صفحه 51-70

عباسعلی حاجی کریمی؛ بهمن حاجی پور


تعیین نقطه مرجع برای شاخصهای کنترلی در واحدهای دانشگاهی با تخمین چگالی توزیع امکان؛ مطالعه موردی: عملکرد شوراهای انضباطی

صفحه 71-96

حامد شکوری گنجوی


بررسی رابطه بین یگانگی فرد- سازمان با فرهنگ سازمانی در دانشگاههای دولتی غرب کشور (همدان، کرمانشاه و کردستان)

صفحه 97-131

محمدرضا اردلان؛ قربانعلی سلیمی؛ سعید رجائی پور؛ حسین مولوی


بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و سبکهای رهبری در دانشگاههای ایران

صفحه 133-157

فاروق امین مظفری؛ محمد حسن پرداختچی؛ محمد یمنی دوزی سرخابی؛ محمد ذکائی


ویژگیهای مطلوب دانشجویان و اعضای هیئت علمی در یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی ایران: دیدگاه دانشجویان دوره های مجازی

جعفر یعقوبی؛ ایرج ملک محمدی؛ هوشنگ ایروانی؛ محمد عطاران