دوره و شماره: دوره 14، شماره 3 - شماره پیاپی 49، آذر 1387 
بررسی وضعیت عوامل راهبردی دانش آفرینی در دانشگاههای وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

صفحه 1-21

بهروز دری؛ احمد طالب نژاد


تحلیل کارایی اقتصادی بنگاههای دانش با استفاده از مرز تصادفی هزینه کوششهای تحقیقاتی

صفحه 23-43

یعقوب انتظاری


نگرشهای کارآفرینانه دانشجویان و موانع آن

صفحه 45-67

علی نقی امیری؛ یزدان مرادی


روشی پیشنهادی در مدیریت بازاریابی پارکهای علم و فناوری

صفحه 69-95

ناصر بامداد؛ غلامعلی فرجادی؛ پریسا ریاحی


اندازه‏گیری رضایت مشتری برای شناسایی فرصتهای بهبود در خدمات پژوهشی آموزش عالی

صفحه 97-119

رسول نورالسناء؛ عباس سقایی؛ فائزه شادالویی؛ یاسر صمیمی


مشتری ‌‌مداری و کاربرد آن در نظام آموزش عالی : مورد آموزش عالی کشاورزی در استان خوزستان

صفحه 121-143

حمیده سماوی؛ کورش رضائی‌مقدم؛ مسعود برادران


بررسی تأثیر فرایند ارزیابی درونی بر برنامه ریزی برای بهبود کیفیت گروههای آموزشی دانشگاهی؛ تحلیلی مقایسه ای از نظر اجرا یا عدم اجرای ارزیابی درونی

صفحه 145-175

مقصود فراستخواه


مقاله پژوهشی

روشی پیشنهادی در مدیریت بازاریابی پارک های علم و فناوری

10.22034/irphe.2008.706845

ناصر بامداد؛ پریسا ریاحی؛ غلامعلی فرجادی


مورد کاوی در زمینه اندازه‏گیری رضایت مشتری برای شناسایی فرصتهای بهبود در خدمات آموزش عالی

10.22034/irphe.2008.706847

رسول نورالسناء؛ فائزه شادالویی؛ یاسر صمیمی


مشتری ‌مداری در نظام آموزش عالی کشاورزی:کاربرد مدیریت کیفیت فراگیر

10.22034/irphe.2008.706848

حمیده سماوی؛ کورش رضایی مقدم؛ مسعود برادران


بررسی وضعیت منابع راهبردی دانش آفرینی در دانشگاه های جمهوری اسلامی ایران

10.22034/irphe.2008.706851

احمد طالب نژاد؛ بهروز دری