نویسنده

استادیار گروه برنامه ریزی آموزش عالی مؤسسۀ پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش‌عالی

چکیده

از کلیه گروههای آموزشی دانشگاههای دولتی تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بر حسب اینکه ارزیابی درونی در آنها انجام شده یا نشده است، دو گروه آزمایش و گواه به روش نمونه­گیری تصادفی انتخاب شده و با بررسی تأثیرات «ارزیابی درونی» بر «برنامه­ریزی برای بهبود» در بازۀ زمانی 1380 تا 1385 نتیجه گرفته شده است که ارزیابیهای  درونی اجرا شده در گروههای آموزشی دانشگاههای ایران بر «استفاده از الگوی تعاملی در برنامه‌ریزی برای بهبود در سطح گروه» تأثیر گذاشته است. در عین حال، کمّ و کیف برنامه‌ریزی برای بهبود در سطح گروههای آموزشی دانشگاهها بیش از اینکه از طریق اجرا یا عدم اجرای طرح ارزیابی درونی قابل پیش بینی باشد، با وضعیت‌ زمینه‌ای آن گروهها شامل 1. فرهنگ سازمانی و جّو گروه؛ 2. خودآگاهی راهبردی اعضای گروه؛ 3. فضای هم‌اندیشی، همکاری و اعتماد متقابل؛ 4. فرهنگ ارزشیابی وکیفیت؛ 5. تعاملات اجتماعی گروه رابطه دارد. نتایج این نخستین تحقیق از نوع تأثیرپژوهی در ارزیابی، با یافته­های سایر تحقیقات در جهان مقایسه شده است. نیمۀ دوم  دوره (1380 تا1385) درمجموع، وضعیت نسبتأ بهتر و معناداری را در برخی از مؤلفه های مورد بررسی در تحقیق نشان می­دهد. نتایج تحقیق همچنین، حاکی از آن است که امر ارزیابی درونی در رشته­های علوم انسانی، به مراتب پیچیده­تر و دشوارتر از رشته­های علوم طبیعی  وفنی و مهندسی بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Study on the Outcomes of Internal Evaluation on the Planning for Quality Improvement in Iranian Universities

نویسنده [English]

  • Maghsoud Farasatkhah

Assistant Professor, Department of Higher Education Planning Institute for Research and Planning in Higher Education, Tehran, Iran

چکیده [English]

This article  studies  the  outcomes  of  internal  evaluation (IE) implementation on the planning  for the quality improvement (PQI) in the academic  departments(ADs) of Iranian public universities  affiliated to the ministry of science, research and   technology. A random selection of the control and the test groups has been selected through  all departments based on implementing or  not implementing the IE from 2001 till 2006. The article concludes that the IE implementation in the departments of Iranian universities has influenced performing the “interactional model” of PQI. Although the rate and attributes of PQI are less predictable through implementing or not implementing the IE than the contextual status in the ADs. The FQI is affected by the following factor: i) Organizational culture/ Department climate, ii) Strategic consciousness in the department members, iii) The sphere  of thinking  and working together and the mutual trust, iv) The culture of evaluation and quality, and v) Social interactions of the department. This is the first impact study of IE in Iranian  ADs, and its results have been compared with the findings of other researches in the world. The discussion indicates that the IE is more complex in the Humanities and Social Sciences than the Natural Sciences and Engineering Departments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internal Evaluation
  • Educational Departments
  • Planning
  • improvement
  • Organizational Culture
  • social interactions