بررسی وضعیت عوامل راهبردی دانش آفرینی در دانشگاههای وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

نویسندگان

چکیده

  یکی از مهم­ترین رسالتهای دانشگاهها در عصر کنونی دانش آفرینی و تولید دانش است. ضرورت دانش آفرینی در دانشگاهها از دو بعد بیرونی (پاسخ به نیازهای جامعه) و درونی (بهبود کیفیت آموزش، ارتقای جایگاه دانشگاه، افزایش درآمد و ...) قابل ارزیابی است. بر اساس مدل مفهومی این تحقیق برای رشد و توسعه دانش آفرینی در دانشگاهها، عوامل مؤثر بر فرایند دانش آفرینی تعیین و نقاط قوت و ضعف آنها شناسایی شدند. این عوامل را می­توان به عوامل راهبردی دانش آفرینی تعبیر کرد. در این تحقیق 12 عامل راهبردی دانش آفرینی تعیین و از طریق پرسشنامه، نقاط قوت و ضعف آنها از دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاههای انتخاب شده شناسایی شد. داده­های پرسشنامه با استفاده از روش اندازه­گیری مکرر و آزمون t تحلیل شد که در نتیجه، بیشترین نقاط ضعف به ترتیب در عوامل ارتباط با دولت و جامعه، ارتباطات علمی در سطح ملی و بین المللی، تجهیزات، امکانات و فضای کالبدی، ساختار سازمانی، مراکز پژوهشی و تحقیقاتی، نظام ارزشیابی و پاداش دهی، همایشها، نشستها و نمایشگاههای علمی، نظام جذب نیروی انسانی و دوره­های تحصیلات تکمیلی و بیشترین نقاط قوت به ترتیب در منابع فرهنگ سازمانی، نظام آموزش و توانمندسازی و شبکه دانش شناسایی شد. همچنین، بر اساس نتایج به دست آمده پیشنهادهایی برای تقویت عوامل راهبردی دانش آفرینی در دانشگاهها ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Conditions of Strategic Factors of Knowledge Creation in the Universities Affiliated to the Ministry of Science, Research and Technology in Iran

نویسندگان [English]

  • Behrooz Dorri
  • Ahmad Talebnejad

چکیده [English]

This study aims at investigation of conditions of strategic factors that affect on knowledge-creation in the universities affiliated to the Ministry of Science, Research and Technology in Iran. The process of knowledge-creation in the universities consists of the activities related to knowledge-attraction, knowledge-testing, knowledge-confirmation and knowledge-expansion. Twelve strategic factors have been identified through library and field research. By quantitative analyses, the current conditions of the influential strategic factors has been investigated utilizing a questionnaire. The analysis of data indicated that the following factors have the worst conditions among the twelve strategic factors: the liaison with the government and society, the academic relations in both national and international levels, the physical facilities, the organizational structure, research centers, evaluation and reward systems, academic symposiums, gatherings and exhibitions, the recruitment procedures and the graduate programs. The three factors namely, organizational culture, knowledge network and education system had an suitable condition. Based on these results, suggestions have been developed in order for improvement and reinforcement of the strategic factors to enhance and develop the knowledge-creation in the Iranian universities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic Factors of Knowledge Creation
  • Universities of the Islamic Republic of Iran
  • knowledge creation
  • Process of knowledge-creation
  • Ministry of Science
  • Research and Technology