نگرشهای کارآفرینانه دانشجویان و موانع آن

نویسندگان

1 استادیار پردیس قم، دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد دانشگاه جامع علمی - کاربردی

چکیده

پژوهش حاضر به منظور بررسی نگرشهای کارآفرینانه دانشجویان و نیز شناسایی برخی موانع درون دانشگاهی این نگرشها انجام شده است. نگرشهای کارآفرینانه دانشجویان در پنج بعد توفیق­طلبی، استقلال­طلبی، اعتماد به نفس، خلاقیت و نوآوری و نیز ریسک­پذیری قابل ارزیابی است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می­دهد که ضریب همبستگی بین متغیر وابسته؛ یعنی «نگرشهای کارآفرینانه دانشجویان» و متغیرهای مستقل؛ یعنی «عوامل درون دانشگاهی» شامل سبک مدیریت، ویژگیهای مدرسان، ویژگی نظام اداری- مالی، عملکرد کارکنان، ویژگیهای دانشجویان، دسترسی به تجهیزات و امکانات آموزشی و ویژگی فضای آموزشی و محتوای دروس به ترتیب عبارت­اند از: 192/0، 295/0، 158/0، 194/0، 385/0، 082/0، 082/0 و 230/0. بنابراین، بجز دو عامل«دسترسی به تجهیزات و امکانات آموزشی» و «ویژگی فضای آموزشی» که با نگرشهای کارآفرینانه دانشجویان همبستگی ندارند، شش عامل دیگر دارای همبستگی با متغیر وابسته­اند. از طرفی، نتیجه آزمون علامت و فریدمن نشان می دهد که چهار عامل سبک مدیریت، محتوای دروس، نظام اداری- مالی و عملکرد کارکنان دانشگاه به ترتیب به عنوان مهم­ترین موانع درون دانشگاهی نگرشهای کارآفرینانه دانشجویان به حساب می آیند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Survey of Entrepreneurial Attitudes Barriers of Students

نویسندگان [English]

  • Alinagi Amiri 1
  • Yazdan Moradi 2

1 Assistant Professor, Faculty of Management, Qom Pardis, University of Tehran, Tehran, Iran

2 University of Applied Science & Technology, Tehran, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study is to determine entrepreneurial attitudes barriers of students. Therefore, the survey of relationship between “barriers attitudes” (including :management style, characteristics of teachers, finance-administrative system, personnel performance, characteristics of students ,characteristic of equipment, characteristic of campus & curriculum content) and entrepreneurial attitudes (including: cognition, affection and conative behavior) is the mission of this paper. Entrepreneurial attitudes are evaluated with respect to the following factors: need for achievement, autonomy orientation, self-esteem, innovation and creativity and risk taking. Base on the results of research, coefficient correlation between factors of barriers and entrepreneurial attitudes are: 0/192, 0/295, 0/158, 0/194, 0/385, 0/082, 0/082& 0/230 respectively. On the other hand, “Sing test” results has observed that management style, finance-administrative system, personnel performance and curriculum content has been cognized as “interior -university barriers”.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Barriers of Entrepreneurship
  • Entrepreneurial Attitudes
  • Student